CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
สติอยู่ที่ใจ รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 5:30 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18 PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5249370
เกี่ยวกับเรา (About Us)  
ทศบารมี–คุณธรรมประพฤติปฏิบัติปฏิปทาอย่างยิ่งยวด : ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
ผู้ถือสมณเพศ: ย่อมได้ชื่อว่า – เป็นนรชนแห่งอริยบุคคลผู้มีคุณสมบัติจะเป็นพระพุทธเจ้าในกาลประโยชน์ข้างหน้าโดยปรมัตถ์

   ภูมิหลังทางด้านแนวคิด
ครั้นความสำเร็จทางการศึกษาในศาสตร์ทางโลกหรือทางธรรมเกิดขึ้นแล้ว ผลานิสงส์ผลบุญอันยิ่ง นั่นคือ คุณธรรม “พรหมวิหาร ๔” นั้น ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ถึงพร้อม “ภาวิตัตต์” คือ ผู้มีตนอันได้พัฒนาแล้ว และพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นธรรมทานต่อกัลยาณมิตรที่อยู่รอบข้าง
 
Once finishing our education relevant to worldly and Dhamma knowledge areas, it becomes the excellent results to encourage us to acquire “The Sublime States of Mind”, as the so–called “A Person with Self–Actualization”, who dedicates oneself to training for the realization of one’s full human potential. Anyway, we are ready to help other good friends obtain more virtuous values.


ผู้เขียนบรรยายและทีมงานจัดสัมมนา
The Author and Colleagues

English Program Project (EPAcademy.com)
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
The Faculty of Education 2005 
Visit the Website of the year 2006
แวะเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา

X =  
Out of Service – since 2007
Status:  
Project Closed

   

  What did we do in 2005 for non–Thai teachers? We desire to help them get the valid teaching license as a professional teacher over the country. So, it’s a good activity. We always keep it in our memory forever.

   

   I've got some ideas to share with you that the excellent approach of the Middle Path is the best pratice of our life –style.
From Supa Masena... Thailand

  ปรัชญา
ความเป็นไปอันแน่นอนโดยธรรมดาแห่งกฎธรรมชาติ คือ ธรรมนิยาม ๓ ดังนี้

(๑) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
       สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง
(๒) สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา
       สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์
(๓) สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
       ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม
       หรือสังขารและวิสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตน

Philosophy
Our belief and confidence in Dhamma
Some phenomena are relevant to “The Orderliness of Nature”, the so–called “The Natural Law” or “The General Law of Cause and Effect”, as follows:

(1). Sabbe sankhārā aniccā:

All conditioned states are impermanent.

(2). Sabbe sankhārā dukkhā:

All conditioned states are subject.

to oppression, conflict or suffering.

(3). Sabbe dhammā anattā:
All states are not–self or soulless.

Absolutely, my idea for the way of Buddhism.
   
สวัสดีค่ะ    ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่าน เพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้ได้ปัญญา และประโยชน์แก่ผู้อื่น ผู้มีกรุณาธรรม ซึ่งได้เป็นการสืบพระพุทธศาสนาร่วมกัน ให้ยืนนานยิ่งกว่า 2,600 ปี ออกไปอีก พุทธมามกะทั้งหลาย จึงพึงสำรวมในแนวคิด และอากัปกิริยา กิริยาท่าทาง ให้อยู่ในศีลวัตร ครองตนและครองงาน ได้อย่างงดงาม อย่างเป็นสุข นั่นคือ ความเป็นพุทธะ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
           อย่างไรก็ตาม ก็คำกล่าวว่า “ธรรมย่อมคุ้มครอบผู้ประพฤติธรรม” ไม่เป็นอื่น สำหรับผู้ยึดมั่นใน พระรัตนตรัย ที่สรณะที่พึ่ง ไม่อย่างอื่นอีก นั่นคือ ความมีขันติและวิริยะในกุศลกรรม [กุสลธัมมานุโยค คือ การหมั่นประกอบกุศลธรรม] ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า: “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” [ชาคริยานุโยค คือ การหมั่นประกอบความตื่น ไม่เห็นแก่นอน คือ ขยันหมั่นเพียร ตื่นตัวอยู่ เป็นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลา ที่ จะปฏิบัติกิจให้ก้าวหน้าต่อไป] ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญในพระธรรม และพระธรรมกายในพระพุทธเจ้า.
 
Warinthon Jarunkittham
Head of Sky Boon Club
Jirapa Chuaybua

Secretary General
SBC: Sky Boon Club
    
 Please get more information from the sponsored link below. Thank you.
SBC: Sky Boon Club 2019
ในภาวะทางสังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากสังคมโลก ที่กำลังถูก “คลื่นกระแสโลกาภิวัตต์” (Globalization Waves) หลายลูกนั้น ได้โหมกระหนำวิถีชีวิตทุกคนอย่างหนักแบบไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำว่า “Globalization” คือ กระบวนการร่วมกันอย่างบูรณาการของประเทศต่างๆ ในโลก ในทุกภาคส่วน จาก “เศรษฐกิจระดับประเทศ” (National Economy) ไปสู่ “เศรษฐกิจระดับโลก” (Global Economy) กลายเป็นเรื่อง “ลักษณะเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบเปิดกว้าง: Broad Macroeconomic Patterns)
The Founder Committee of SBC: Sky Boon Club 2018
Source
: http://www.SkyBoon.org

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากระบบสังคมนิยมคอมมิวนิตส์เป็นระบบทุนนิยม (Transition Economies) ดังเช่น การพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในด้านต่อไปนี้ คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Progress) ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ(Economic Stability) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic justice) และ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) ฉะนั้น คนที่ครองตนและครองงานได้ดี คือ ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติปัญญาเท่านั้น ถึงจะใช้จังหวะดังกล่าว มาใช้ในการต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดผลประโยชน์ จาก “คลื่นความเปลี่ยนแปลง” ดังกล่าวนี้ อย่างปลอดภัยและเกิดความมั่นคงในชีวิต นั่นคือ การประยุกต์ใช้ความรอบรู้ได้อย่างเท่าทันและสร้างสรรค์กับ “แนวโน้มของกระแสความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกาภิวัตต์ที่ไร้พรหมแดน” (Mega–Trends of Borderless Globalization Changes) ทำให้เกิดการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์เชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจใน “กลุ่มเครือข่ายของการสื่อสารคมนาคมระหว่างมวลมนุษยชาติ” ที่ได้มีการเคลื่อนไหวย่นย่อลดลงหรือรวมตัวกันให้เล็กลงมาเป็นสิ่ง ที่เรียกว่า “หมู่บ้านโลก” (Global Village) “ชุมชนโลก” (World Community) หรือ “สังคมโลก” (World Society) สภาพเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ทำให้ใช้เวลาลดน้อยลงในการทำธุรกิจหรือค้าขายติดต่อกัน กล่าวโดยย่อ มนุษย์สามารถเข้าถึงกันได้ทั่วโลก ไม่อยู่ในข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่อีกต่อไป คือ ทุกสังคมทั่วโลกได้มี “ช่องทางการสื่อสาร” (Communication Channels) ถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็ว และทันใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือการเมืองการปกครอง และเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ วิทยาการหรือเทคโนโลยี หรือสุดท้ายที่เรียกว่า “วัฒนธรรมแห่งความศิวิไลซ์” (Cultures of Civilization) อย่างไร้ขอบเขต ในทุกมิติความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน สิ่งนี้ได้แสดงนัยถึง โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มาบูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

In today's changing social world, a plenty of “Globalization Waves” have hard and unknowingly brought a whole new dimension to the way people live. It has an economic, social, cultural and political impact, inescapably. The word “Globalization” is an integrated process in which countries from all walks of life, from “National Economy” to “Global Economy”, and becomes a subject “Broad Macroeconomic Patterns”, especially in countries changing from Communism to capitalism, the so–called “Transition Economies”. For example, economic considerations, such as Economic Stability, Economic Justice, and Economic Freedom. So whoever overcomes himself and works well is living only in wisdom, is able to use the stroke that is used to create creativity to benefit from this “Wave of Change” in order to safe and secure life. That is, the application of knowledge can be tactfully and creatively. “Trends of Borderless Globalization Changes” has resulted in a constructive integration of economic value throughout the “Network of Communications between Humanity” as the world, with the movement reduced or decreased to smaller one, has become the so–called (1) “The World Village” (2) “ The World Society” or “The World Society”, respectively. Depending on this type of event, it takes less time to do business or trade with each other. In short, human beings can reach each other around the world, no longer in time and place constraints. That is all societies around the world have “Communication Channels” reach each other quickly and instantaneously in the activities, whether economic, social, cultural or political movement. And the exchange of ideas, attitudes, beliefs, science or technology, or lastly called “Cultures of Civilization” is took place boundlessly, in every dimension, the relationship between each other. This has clear and precise implications that the world is changing because of advances in technology with the integration is a single.

ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อม รวม 4 ด้าน ได้แก่ (1) กายแข็งแรงทำดี (2) ศีลมีระเบียบ (3) จิตใจเป็นสมาธิ และ (4) ปัญญาที่พร้อมเรียนรู้และรอบรู้จริง ในการบูรณาการกันใน 4 ภาคส่วนนี้ เพื่อพิจารณาสภาพของความเปลี่ยนแปลงทั้งโลก ที่กำลังก้าวย่างเข้ามาหาตน และส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ทั้งด้านมีประโยชน์และเป็นภัยคุกคามที่คาดไม่ถึงนั้น บุคคลทั้งหลายย่อมดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุขอย่างแน่นอน คือ มีความเดือดร้อนหรือสร้างความเดือดร้อนขึ้นเอง เพราะฉะนั้น “การเตรียมความพร้อมของตนในด้านสติปัญญา” (Self–Preparation for Terrance) หรือ “การเจริญภาวนา” (สมถะกับวิปัสสนา) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระดับของบุคคล คณะบุคคล ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ จนรวมถึง ประชาคมโลก อาจกล่าวได้ว่า “องค์ความรู้” (A Body of Knowledge) เพียงอย่างเดียวโดดๆ นั้น ย่อมไม่เพียงพอต่อการประทะกันหรือในการรับมือกับ “กระแสความเปลี่ยนแปลจากภาวะโลกาภิวัตต์” (Globalization Trends in Transition) ซึ่งเป็น “ข้อมูลดิจิทัล” (Digital Information) ที่สามารถส่งถึงกันด้วยความเร็วสูงไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็น “การถ่ายทอดองค์ความรู้” (Knowledge Transfer: อารยธรรมแห่งความศิวิไลซ์ หรือ อนารยธรรมแห่งความป่าเถื่อน) ผ่าน “เครือข่ายอินเทอร์เน็ต” (Internet Network) และ “เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม” (Telecommunications Network) ที่กระจายฝ่ายสื่อกลางอีกด้านหนึ่ง ที่เรียกว่า “เครื่องข่ายดวงเทียมสื่อสาร” (Communication Satellite Network) ที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ฉะนั้น “ความรอบรู้อย่างดี” ประกอบด้วย “คุณธรรม” นั้น จึงเป็นองค์ประกอบปัจจัยสำคัญยิ่งต่อ “กระบวนการหล่อหลอมวัฒนธรรม” (หล่อหลอมจิตใจและพฤติกรรม: Mind Melting and Thought Fusion = Socialization Process) ในสังคมทุกระดับชั้น อันจะกลายเป็น “ต้นทุนทางปัญญา” (Intellectual Capital) ของภาคสังคมทุกหน่วย ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตาม ก็ย่อมส่งผลกระทบถึงกันและกัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเด็ดขาด คำว่า “ต้นทุนทางปัญญา” (Intellectual Capital) หมายถึง ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทรัพย์สินทางปัญญา และประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสร้างความมั่งคั่งได้ สิ่งที่รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางปัญญา” อาจมีรายการที่แตกต่างกัน แล้วแต่วิธีคิด และความเห็นของนักวิชาการแต่ละคน โดยมากมักรวม ต้นทุนด้านคน (Human Capital) ต้นทุนด้านโครงสร้าง (Structural Capital) ต้นทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ต้นทุนด้านลูกค้า ต้นทุนด้านตลาด เป็นต้น คือ การพิจารณารวมมูลค่าทางบัญชีเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบธุรกิจได้จริง เพราะฉะนั้น การจัดอบรมสัมมนาในการฝึกตนหรือพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วย “ปัญญาและเหตุผล” (Wisdom and Reasons) อย่างประเสริฐ (อริยสัจจ์ 4 –ปฏิจจสมุปบาท [อิทัปปัจจยตา] 12 –ปฏิจจสมุปปันธรรม ในข้อของเวลา อัทธา 3) อาศัยพลังความดีของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ที่สอดคล้องกับหลักธรรม “อริยมรรคมีองค์ 8” (ศีล–สมาธิ–ปัญญา) โดยการเอาใจใส่ดูแลดำเนินการเป็นอย่างดีจาก “ผู้รู้” หรือ “ผู้ชำนาญเฉพาะด้าน” มาทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

In this way, individuals who are unable to develop themselves to self–preparation together are included in 4 aspects: (1) physical strength, (2) well–being with morality, (3) mental concentration, and (4) knowledge in the integration of these four sectors, will certainly be in trouble in the future. They cannot consider the condition of change over the whole world that is coming to find them, including a great impact with both useful thing and unforeseen threats. All of people will live definitely unhappily. They get any trouble or make any trouble by themselves. Therefore, according to “Self–Preparation for Terrance” or “Prayer or Self–Development” (Peace with Vipassana), it is of great importance to the level of individuals, groups, individuals, communities, societies, and nations as well as the global community. We can say that “A Body of Knowledge” alone is not enough to encounter with or to deal with “Globalization Trends in Transition”. It is a “Digital Information” that can be transmitted at high speed, over the limitation of time and place. It means the process of “Knowledge Transfer” of either Culture of Civilization or Barbarism throughout “Internet Network” and “Telecommunications Network” that distribute through the other side of the media, called the “Communication Satellite Network”, diverse from various agencies around the world. Therefore, “Good Knowledge” consists of “Virtue” is a key factor up to “Culture Socialization” (Mind Melting and Thought Fusion) in all social levels. As a whole, it will become the “Intellectual Capital” of every social sector with a mutual relationship. No matter how much or little, it will affect each other, absolutely unavoidable. The term “Intellectual Capital” refers to the knowledge of information, intellectual property, and experience. This can be used to create wealth. What's included in “Intellectual Capital” may have different items according to how to think and the opinion of each scholar. In generally, it includes human capital, structural capital, intellectual property, customer capital, and marketing capital. This is a combination of accounting values to use as business information. Therefore, training seminars in their own training or development with noble “Wisdom and Reasons” (The Four Noble Truths, The Dependent Origination 12, The Wheel of Existence on Item: Times 3). The virtues of the Buddha, Dhamma and the Monks are consistent with the principles: The Noble Eightfold Path (Morality–Meditation–Wisdom), by taking care of the well-being of “Knowers” or “Specialists” to work together to manage the various courses to maximize the benefit of the trainees. And it can be applied or enhanced, sufficiently and effectively in the real world.

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นเหตุกระตุ้นดลบันดาลใจทำให้คณะผู้ก่อตั้ง “ชมรมบุญผ่านฟ้า” เล็งเห็นความเป็นไปได้ในการจะดึงเอาองค์ประกอบปัจจัยทั้งหลายที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจาก “ภาวะสังคมโลกาภิวัตต์” ได้ ในอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งสภาวะสังคมโลกเป็นเรื่อง “องค์ประกอบของสังคมในทุกภาคส่วนต้องมารวมกันในมิติความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระดับมหภาค” ที่ต้องพินิจพิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ นั้น ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ในการแก้ไขและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ปัญญารอบรู้ (2) ความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย (4) คุณธรรม ที่ถึงพร้อมในตัวบุคคล จึงเป็นเรื่องสำคัญใน “ยุคข้อมูลข่าวสารสนเทศ” ที่เป็นยุคดิจิทัลด้วยในเวลาเดียวกัน การพัฒนาตนทางด้าน “ความรู้ทางโลก” จะกลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วย “การเจริญภาวนากรรมฐาน” ซึ่งเป็น “ความรู้ทางธรรมตามแนวพุทธศาสนา” จะแสดงบทบาทในการเติมเต็มองค์ความรู้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ โดยทาง “ชมรมบุญผ่านฟ้า” จะจัดทำ “หลักสูตรการอบรมสัมมนา” และ “โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปัญญากับคุณธรรม” ให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ทันต่อเหตุการณ์ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงของแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้

Because of the above, as a motivational inspiration to the founders, the “Sky Boon Club” sees the possibility of pulling out many of the factors that will exactly overcome the barriers of “Phenomenon of Globalization Society”. As for the future for the new generation, The world community is “the world of the composition of society in all sectors that must come together in the dimension of macroeconomic relations” in order to be aware of the obstacles, precisely, accurately and rapidly, to fix and decide the best way to keep up with the situation. There are 4 elements: (1) Intelligence, (2) Expertise, and consisted of (4) Integrity. According to individual’s perfection of four elements mentioned above, it is important in the “Digital Information Age” at the same time. Individual’s Self–Development of the “World Knowledge” will become the basis for their development to come along “Meditation Development” as the way of “Buddhist Dhamma Knowledge”. It will play a role in fulfilling the knowledge to complete, organized by “Sky Boon Club” that will organize some “Training Courses and Seminar” and “Wisdom and Ethics Oriented Human Resource Development Project” to meet the needs of individuals, groups, organizations, public and private organizations and to keep up–to–date as appropriate for each period of each year. The main objectives are as follows:

(1) เพื่อจัดทำหลักสูตรและโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านปัญญาและคุณธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

(1) To provide courses and human resource development programs in the field of intellectual and moral education to students, business people, government agencies and private sector, including the general public who are interested in developing their potentials.

(2) เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกจากสายอาชีพต่างๆ ให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบธุรกิจ และเสริมสร้างอาชีพให้เกิดรายได้แก่ครอบครัวโดยชอบและสุจริต

(2) To create a network of members from various professions to have the capacity and potential to help each other in business, and to build a career with increasing revenues to their family, righteously and honestly.

(3) เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ (1) พุทธศาสนา (2) พุทธปรัชญา และ (3) พุทธศาสตร์ ในแนวทางที่ถูกต้อง สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์และดัดแปลงได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ในส่วนรวม

(3) To inherit the will of (1) The Religion of Buddhism (2) The Philosophy of Buddhism and (3) The Science of Buddhism, in the right direction. It can bring knowledge to apply and adapt appropriately and have maximum benefit to oneself and society in the community.

(4) เพื่อสร้างกลุ่มที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ที่จะทำให้สังคมในทุกระดับเกิดการตื่นตัว มีความปรารถนาที่ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม ให้เกิดความสงบสุขอย่างบูรณาการ อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปรองดองกัน โดยมีเมตตาธรรมมาค้ำจุนสายความสัมพันธ์ด้วยไมตรีจิตที่มีต่อกันอย่างสร้างสรรค์ตลอดไป

(4) To create a volunteer group to help society too make the society at all levels awake, have a desire to help others or social make peace integrated, together with harmony by virtue of mercy in order to maintain a cordial relationship with each other, creatively forever.

-----------------------------------------


   
 
พุทธศิลป์หลวงพระบาง

Sponsored By Sky Boon Club and SBC Coffee 2019

We are the Non-Profitable Orgainization and Integrated Premium Coffee Products in an organic agriculture way for health food.

รับข้อมูลข่าวสาร RSS

อ่าน RSS Feed
บทความพุทธธรรมอุดม
ยิ่ง - คุณค่าแห่งภูมิปัญญา

Warinthon Jarunkittham 2019
Head of Sky Boon Club


Jirapa Chuaybua 2019
Secretary General


  พันธกิจต่อสังคมโลกยุคใหม่

พระพุทธศาสนาคือแหล่งเกิดสรรพปัญญาทั้งหลายของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงอันเป็นมรดกโลกทุกยุคสมัย
Buddhism becomes the origin of entire knowledge for humankinds as the forever heritages of the world.
   
  คลิกศัพท์ภาษาอังกฤษ ๒ ครั้ง เพื่อดูความหมายเพิ่มเติม
   

จุดมุ่งหมายสำคัญของเว็บไซต์ Siripat.Com และเครือข่าย Academiae Network คือ การส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นองค์ความรู้ด้านพุทธศาสตร์เป็นหลัก

The main purposes of Siripat.Com and Academiae Network are to encourage expanding the body of knowledge about Buddhism and other sciences essential to the society, mainly emphasized on the body of Buddhist knowledge.

อาจกล่าวได้ว่า พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาตนเองมานานประมาณ ๒,๖๐๐ ปี แต่พุทธศาสตร์ก็ยังมีความทันสมัย และในปัจจุบันก็ยังเป็นพื้นฐานเชิงทฤษฎีขององค์ความรู้ของศาสตร์แขนงใหม่ๆ เพราะหลักทฤษฎีของพุทธศาสนานั้น คือ “กฎธรรมชาติ” อาทิ กฎแห่งกรรม เบญจขันธ์ ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ อริยสัจจ์ ๔ เป็นต้น

It is proper to say that Buddhism is a science derived and revolutionized itself for approximately 2,600 years, but now still sophisticated, and it becomes the basic theories of modern science because it is consisted of a collection of Natural Laws, such as, the Law of Volitional Actions, the Five Groups of Existence, the Conditioned Genesis, the Common Characteristics, the Four Noble Truths, and so on.

ซึ่งทั้งหมดเป็นความจริงโดยปรมัตถ์ ซึ่งเรียกว่า “ปรมัตถสัจจะ” แห่ง “โลกุตตรธรรม ๙” (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ รวมทั้ง โพธิปักขิยธรรม ๓๗ รวมทั้งหมด ๔๖ องค์ธรรม) ที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้ด้วยความเห็นแจ้งรู้จริงด้วยพระองค์เอง

All of them are the highest true states that the Buddha enlightened the Noble Truths on his own, called “The Absolute Truth” of “The Nine Supermundane States”, pertaining directly to the Four Paths, the Four Fruitions, the One Unconditioned State (Nirvana), together with the Thirty–Seven Enlightenment States, as totally 46 components.

และอริยสาวกทั้งหลายก็เป็นพยายามยืนยันความตรัสรู้ของพระศาสดาเป็นจริง ด้วยการถือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสืบต่อการมา นั่นคือ “สัมมาปฏิปทา” ที่เรียกว่า “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” (อริยมรรคสัจจ์) ซึ่งเป็นแนวทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่อง “ที่สุด ๒ อย่าง” (อันตา ๒) ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้น ได้เป็น “มิจฉาทิฏฐิ” ที่ปฏิบัติกันแบบสุดโต่ง ๒ ประการ ได้แก่ ข้อปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตที่เอียงสุด ผิดพลาดไปจากทางอันถูกต้อง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็น “สัมมาทิฐิ” ได้แก่ (๑) “กามสุขัลลิกานุโยค” คือ การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข และ (๒) “อัตตกิลมถานุโยค” คือ การประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเอง การบีบคั้นทรมานตนให้เดือดร้อน

As for all noble disciples, they try to confirm the Master’s enlightenment that it is true by continuing their right conducts or “The Right Paths” consecutively, as the so–called “The Noble Truth of the Path Leading to the Extinction of Suffering”, to avoid “The Two Extremes”, determined as “The Wrong Understanding” since the Buddha’s era. So, the Extremes are tremendous conducts or miserable life styles different to the right path or “The Middle Path” as the Right Understanding, consisted of (1). The extreme of sensual indulgence or “Extreme Hedonism” and (2). The extreme of self–mortification or “Extreme Asceticism”.

ด้วยการเจริญ “มรรคมีองค์ ๘” แห่งเส้นทางอริยมรรค ผล นิพพาน เพื่อให้การศึกษาพระสัทธรรมเป็นไปเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยขั้นตอนความหมดจดบริสุทธิ์สมบูรณ์ใน “ไตรสิกขา” ด้วย “วิสุทธิ ๗” ได้แก่ (๑) อธิสีลสิกขา – ๑. สีลวิสุทธิ (๒) อธิจิตตสิกขา – ๒. จิตตวิสุทธิ และ (๓) อธิปัญญาสิกขา – ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ รวมทั้ง ๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ ๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ตามลำดับ

“The Middle Path” is “The Noble Eightfold Path” leading to “The Supramundane States”, that are comprised of the Four Noble Paths, the Four Fruitions and the One Nirvana, in order to study the Dhamma as the right practices including the Seven Purifications for the Threefold Learning: Morality, Concentration and Wisdom, as provided below in the Table 1:

The Threefold Learning
(1) Training in Higher Morality  
The noble eightfold path Right Speech, right action and right livelihood
The seven purifications 1. The purity of morality
(2) Training in Higher Mentality
The noble eightfold path Right effort, right mindfulness and right concentration
The seven purifications 2. The purity of mind
(3) Training in Higher Wisdom
The noble eightfold path Right understanding and right thought
The seven purifications 3. The purity of understanding
4. The purity of transcending doubts
5. The purity of the knowledge and vision regarding path and not–path
6. The purity of the knowledge and vision of the way of progress
7. The purity of knowledge and vision


Table 1: The Combination among Three Dhamma Principles

ดังนั้น ศีลบริสุทธิ์ (สีลวิสุทธิ) เป็นพื้นฐานให้เกิดจิตดำรงมั่น (สัมมาสติ) และจิตตั้งมั่นเป็นจิตตสมาธิ (สัมมาสมาธิ) เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ (จิตตวิสุทธิ) ย่อมเป็นพื้นฐานให้เกิดการพัฒนาปัญญาไปสู่ “ญาณ” คือ ความรู้วิเศษ ปรีชาหยั่งรู้ โดยวิวัฒน์ตนเองไปเป็น “ญาณทัสสนะ” (ทิฏฐิวิสุทธิ) ซึ่งเกิดจากการเจริญวิปัสสนาญาณ คือ “วุฏฐานคามินีปฏิปทา” จนเห็นแจ้งรู้จริงในธรรมทั้งหลายตามธรรมชาติที่เป็นจริง คือ “ยถาภูตญาณ” แห่ง “ยถาภูตธรรม” ซึ่งเป็นการก้าวสู่องค์ความรู้ที่เป็นความจริงแห่ง “ปรมัตถสัจจะ” จาก “โลกียญาณ” ไปสู่ “โลกุตตรญาณ”

In consequence, the Purity of Morality is a major cause of right mindfulness and right concentration. When the mind becomes concentrated, this state will be a major cause of wisdom development as “Insightful Knowledge” – ability of insight, Supernormal Knowledge revolutionizes itself to “Insight and Vision” (The purity of understanding) because of Insight–Development, the so–called “The Path Leading to Insight Development by Abandoning Defilements and Sufferings” until understanding or knowing things as they are, the so–called “Absolute Knowledge” according to “Reality”. This is the “Absolute Truth” derived from the “Worldly Knowledge” to the “Supramundane Knowledge”.

นั่นคือ “มัคคญาณ” และ “ผลญาณ” ซึ่งเกิดจาก “ญาณทัสสนวิสุทธิ” ข้ามจากสามัญชนไปสู่ “อริยบุคคล ๔” ได้แก่ (๑) “โสดาบัน” ผู้ถึงกระแส (๒) “สกทาคามี” ผู้กลับมาอีกครั้งเดียว (๓) “อนาคามี” ผู้ไม่เวียนกลับมาอีก และ (๔) “อรหันต์” ผู้ควร ผู้หักกำแห่งสงสารแล้ว ซึ่งนำมาแห่งความบรรลุถึง “อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ” ได้ นั่นคือ การก้าวสู่เส้นทางแห่ง “พระนิพาน” ในอันดับสุดท้ายนี้ ประเด็นสำคัญที่สุด คือ ความประสงค์ที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าใจอย่างเห็นแจ้งรู้จริงในพระสัทธรรม โดยปราศจากความรู้ไม่จริงแห่ง “อวิชชา”

It means “The Knowledge of the Paths” and “The Knowledge of Fruitions” that are caused by “The Purity of Knowledge and Vision”. At the same time, the Common One State will be change into the Noble One State, consisted of (1). The Path of Stream–Entry, (2). The Path of Once–Returning, (3). The Path of Non–Returning, and (4). The Path of Arahantship with certain knowledge attaining the “Right and Excellent Enlightenment” by the Buddha himself. That is on the way of the “Nirvana”. Finally, the most important thing is my desire to encourage all Buddhists to realize the true Dhamma without the Ignorance.

รวมทั้ง การครอบงำแห่งอำนาจ “กิเลส ๑๐” หมายถึง สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง ได้แก่ (๑) “โลภะ” ความอยากได้ (๒) “โทสะ” ความคิดประทุษร้าย (๓) “โมหะ” ความหลง ความไม่รู้ (๔) “มานะ” ความถือตัว (๕) “ทิฏฐิ” ความเห็นผิด (๖) “วิจิกิจฉา” ความลังเลสงสัย ความเคลือบแคลง (๗) “ถีนะ” ความหดหู่ ความท้อแท้ถดถอย (๘) “อุทธัจจะ” ความฟุ้งซ่าน (๙) “อหิริกะ” ความไม่ละอายต่อความชั่ว และ (๑๐) “อโนตตัปปะ” ความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว

Moreover, they should reach the seclusion of Ten Defilements, some impure states in mind, as follows: (1). Greed: strong desire for more something than you need, (2). Hatred: an very much angry feeling , (3). Delusion: something not true, (4). Conceit: an attiude that shows that you are too pround of what you can do, how you look, etc., (5). Wrong View: misunderstanding correctly, (6). Doubt: a feeling that you have when you are not certain whether something is true or possible, (7). Sloth: a feeling moving or reacting more slowly than usual, (8). Restlessness: a feeling unable to relax and keep still especially when you are bored, (9). Shamelessness: a feeling of behaving badly and not caring whether other people disapprove, and (10). The Lack of Moral Dread: a feeling that you not afraid of what you do bad and not worried about something immoral, respectively.

และ “อาสวะ ๔” หมายถึง สิ่งที่มอมพื้นจิต กิเลสที่ไหลซึมซ่านไปย้อมใจเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ ได้แก่ ๑. กามาสวะ (กาม) ๒. ภวาสวะ (ภพ) ๓. ทิฏฐาสวะ (ทิฏฐิ) และ ๔. อวิชชาสวะ (อวิชชา) เพื่อเป็นแนวทางสร้างความดีให้แก่ตนเองและสังคม ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนบรรยายแห่งเว็บไซต์ Siripat.Com และ เครือข่าย Academiae Network มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการนำเสนอแหล่งข้อมูลคุณภาพสูงด้านพุทธศาสตร์แด่ท่านทั้งหลาย เพื่อเป็นแหล่งธรรมทานเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ท่านทั้งหลายสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

And, as a reason for doing good things for them and their society, they should remove from the Four Mental Intoxications or Cankers embedded in the unconscious mind and dominated the mind while encountering with various feelings, namely: (1). The Canker of Sense–Desire: subjective or objective sensuality, physical pleasures sensual objects, (2). The Canker of Becoming: a sense of belonging or occupying unreasonably, self–importance, (3). The Canker of Views or Speculation: a wrong view, a belief based on very much untrue thinking, a bias, an unfair opinion about something, and (4). The Canker of Ignorance: a lack of knowledge or information, nescience, not understanding. Consequently and hopefully, as a article writer of Siripat.Com and Academiae Network, I feel very pleased to introduce all of you to the high–quality information sources of Buddhism to maintain and further this noble or divine doctrines, everlastingly. Therefore, all guests may download some various kinds of information files from the website without any payment.

  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer