CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
สติอยู่ที่ใจ รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 6:04 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18 PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5252429
บทความธรรมทาน
(Dhamma Articles)
 
ทศบารมี–คุณธรรมประพฤติปฏิบัติปฏิปทาอย่างยิ่งยวด : ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
ผู้ถือสมณเพศ: ย่อมได้ชื่อว่า – เป็นนรชนแห่งอริยบุคคลผู้มีคุณสมบัติจะเป็นพระพุทธเจ้าในกาลประโยชน์ข้างหน้าโดยปรมัตถ์

  พุทธพจน์ หลวงปู่ทา จารุธัมโม
 

หลวงปู่ทา จารุธมฺโม
๒๔๕๒ – ๒๕๕๐
 
“ทำให้ได้ ทำให้จริง ... ในการประพฤติปฏิบัตินี่
วาจาสัจจ์เป็นหนทางไม่ตาย ให้ตั้งไว้ ให้มีสัจจะกำหนดไว้
ถ้าไม่มีสัจจะก็ลังเลไปเถอะ ... จะทำอันไหนก็ให้ตั้งสัจจะ
พระพุทธเจ้าเอง ท่านก็ตั้งสัจจะเหมือนกัน”
เจดียพุทธญาณมุนีรัตนจารุธัมมานุสรณ์
 
 
“เราเดินทางไปในแดนสัตว์ร้ายก็ไม่หวาดหวั่น
ถึงจะนอนหลับในที่เช่นนั้นก็ไม่กลัวเกรง
คืนวันผ่านไปไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อน
เรามองไม่เห็นว่ามีอะไรที่เราจะเสีย ณ ที่ไหนในโลก
เพราะฉะนั้น เราจึงนอนสบาย
ใจคิดแต่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ฯ”

 
(หลวงปู่ทา จารุธัมโม (๒๕๔๖) )
       
พุพาจารย์แห่งภาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 
ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
     
พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
     
หลวงพ่อลี ธมฺมธโร
พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    มัชฌิมาปฏิปทา—กระแสวิถีแห่งปัญญา
  นั่นคือ ทางแห่งปัญญา ๓ ประการ ด้วยปฏิปทาอันยิ่งยวดสมควรแก่ธรรม เพื่อดับทุกข์ทั้งปวง ดังนี้
  (๑) เริ่มด้วยปัญญา คือ อธิปัญญาสิกขา ด้วยการเจริญมรรคา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมสังกัปปะ = พระอภิธรรมปิฎก
  (๒) ดำเนินด้วยปัญญา คือ อธิสีลสิกขา ด้วยการเจริญมรรคา ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมกัมมันตะ สัมมาอาชีวะ = พระวินัยปิฎก
  (๓) นำไปสู่ปัญญา คือ อธิจิตตสิกขา ด้วยการเจริญมรรคา ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมสติ สัมมาสมาธิ = พระสุตตันตปิฎก
 
ภาพรวมการเจริญภาวนากรรมฐาน (นิพพาน)
   
 

พุทธศิลป์หลวงพระบาง
รับข้อมูลข่าวสาร RSS

อ่าน RSS Feed
บทความพุทธธรรมอุดม
ยิ่ง - คุณค่าแห่งภูมิปัญญา


มุทิตาจิต คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิก บานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม ยิ่งขึ้นไป


  บทบาท พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา พุทธศาสตร์ ต่อสังคมโลกยุคใหม่

พระพุทธศาสนาคือแหล่งเกิดสรรพปัญญาทั้งหลายของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงอันเป็นมรดกโลกทุกยุคสมัย
Buddhism becomes the origin of entire knowledge for humankinds as the forever heritages of the world.
 เขียนให้อ่านฟรี อ่านน่ะลูกหลานเอ้ย ไม่คิดเงินหรอก จะได้ปัญญาบารมีเพื่อสืบทอดพระศาสนาดีๆ ในโลกนี้


    การประจักษ์แจ้งในสัจจภาวะแห่งพุทธะ
How to Realize the Universality of Buddhism
 

ในคำศัพท์ว่า “พุทธศาสนา–พุทธปรัชญา–พุทธศาสตร์” นั้น เป็นคำที่บ่งบอกถึง การเชื่อโยงผสมผสานกันระหว่างแนวคิดแห่งบารมีปฏิปทาอันยิ่ง [Approaches] ทางศาสนา ปรัชญา และ วิทยาศาสตร์ อันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิวัฒน์ปัญญาแห่งมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่ในชนเผ่ากลุ่มใด เพราะพระพุทธศาสนาเป็นภูมิความรู้ที่ประเสริฐสุด เป็นอริยะสูงสุด ที่เป็นบาทฐานให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนข้ามโคตรจากความเป็นปุถุชนไปสู่ภูมิแห่งความเป็นอริยบุคคลได้ จากพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และ พระอรหันต์ เป็นที่สุด ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเนื้อหาสาระอย่างถูกต้องในศาสตร์ทั้ง ๓ อย่าง นี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ควรขบได้ด้วยทฤษฎีและเห็นผลแห่งการปฏิบัติจริง ในธรรม ๖ ประการ ดังนี้

[๑] มัชฌิมาปฏิปทา
[๒] ธรรมจักร–ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
[๓] พุทธโอวาท
[๔] โอวาทปาฏิโมกข์
[๕] ปัจฉิมโอวาท
[๖] อัปปมาทะ การประจักษ์แจ้งในสัจจภาวะแห่งจตุอริยสัจจ์ [How to Realize the Universality of the Four Noble Truths]

[] มัชฌิมาปฏิปทา

“มัชฌิมาปฏิปทา” หมายถึง “ทางสายกลาง” ข้อปฏิบัติเป็นกลางๆ ไม่หย่อนจนเกินไป และไม่ตึงจนเกินไป ไม่ข้องแวะ “ที่สุด ๒ อย่าง” [อันตา ๒] คือ (๑) “กามสุขัลลิกานุโยค” คือ การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข และ (๒) “อัตตกิลมถานุโยค” คือ การประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเอง การบีบคั้นทรมานตนให้เดือดร้อน เช่น การบำเพ็ญทุกรกิริยา เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่ง “ทางแห่งปัญญา” [เริ่มด้วยปัญญา–ดำเนินด้วยปัญญา–นำไปสู่ปัญญา] อันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย คือ “ความดับกิเลสและความทุกข์” [ความตรัสรู้สัมโพธิญาณโดยอาสวักขยญาณ] หรือ “ความหลุดพ้นเป็นอิสระสิ้นเชิง” [นิสสรณวิมุตติ–อรหัตตผลวิมุตติ–อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ–ชีวิสมสีสี = การดับขันธปรินิพพาน = “ดับไม่มีเชื้อเหลือ” คือ ดับหมด นั่นคือ ดับทั้งกิเลสทั้งขันธ์] ด้วยถือประพฤติปฏิบัติปฏิปทาอันยิ่ง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยไตรสิกขา [อธิศีล: ศีล–วินัย–สังวร–อวิปปฏิสาร อธิจิตต์: ปราโมทย์–ปีติ–ปัสสัทธิ–สุข–สมาธิ–ยถาภูตญาณทัสสนะ (ธรรมสมาธิ ๕) อธิปัญญา: นิพพิทา–วิราคะ–วิมุตติ–วิมุตติญาณทัสสนะ–อนุปาทาปรินิพพานุ หรือ อริยธรรม ๔ = อริยศีล–อริยสมาธิ–อริยปัญญา–อริยวิมุตติ] ประกอบพร้อมด้วย (๑) เริ่มด้วยปัญญา–อธิปัญญาสิกขา: สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกัปปะ โดยนัย คือ พระวินัยปิฎกทั้งปวง นั่นคือ “ผู้รู้” [ปัญญา] (๒) ดำเนินด้วยปัญญา–อธิสีลสิกขา: สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชีวะ โดยนัย คือ พระสุตตันตปิฎกทั้งปวง นั่นคือ “ผู้ตื่น” [ศีล–วิสุทธิคุณ] (๓) นำไปสู่ปัญญา–อธิจิตตสิกขา: สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ โดยนัย คือ พระอภิธรรมปิฎกทั้งปวง นั่นคือ “ผู้เบิกบาน” [สมาธิ–กรุณาคุณ = จิตประภัสสร–จิตปราศจากนิวรณ์] เป็นที่สุด

[] ธรรมจักร–ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

“ธรรมจักร” หมายถึง จักรคือธรรม–วงล้อธรรม–อาณาจักรธรรม นั่นคือ เทศนากัณฑ์แรก หรือชื่อของปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ แล้วได้ “ดวงตาเห็นธรรม” [ธรรมจักษุ] หมายถึง ความรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญา [ยถาภูตญาณทัสสนะ–ธัมมัฏฐิติญาณ–ทิพพจักขุญาณ] ว่า: “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา” [กฎธรรมชาติ–ธรรมนิยาม–สามัญลักษณะ–ความเป็นสากลในกำหนดแห่งธรรมดา] หรือ “ธรรมจักษุ” หมายถึง “ดวงตาเห็นธรรม” คือ ปัญญารู้เห็นความจริงว่า: “สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา” อนึ่ง “ธรรมจักษุ” โดยนัยทั่วไป เช่น ธรรมวิเศษนี้ได้เกิดแก่ “ท่านโกณฑัญญะ” เมื่อสดับ “ธรรมจักร” ได้แก่ “โสดาปัตติมรรค” หรือ “โสดาปัตติมัคคญาณ” คือ ญาณที่ทำให้เป็น “โสดาบัน” หรือ “มรรค” [ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์] อันให้ถึงกระแสที่นำไปสู่พระนิพพานทีแรก “มรรค” [มรรควิถี] อันให้ถึง “ความเป็นพระโสดาบัน” เป็นเหตุละ “สังโยชน์” ได้ ๓ คือ กิเลสอันผูกใจสัตว์ ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับวัฏฏทุกข์ หรือผูกกรรมไว้กับผล ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สีลัพพตปรามาส” และย่อมกำจัด “กิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ” (สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สีลัพพตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย) ได้

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” หมายถึง “พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป” พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม เป็นชื่อของ “ปฐมเทศนา” คือ พระธรรมเทศนาครั้งแรก ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ที่ป่า “อิสิปตนมฤคทายวัน” [“อิสิปตนมฤคทายวัน” คือ ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ ชื่อ “อิสิปตนะ” อยู่ใกล้เมืองพาราณสี เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ บัดนี้เรียก “สารนาถ”] แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรู้ ๒ เดือน (๑) ว่าด้วย “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ “ทางสายกลาง” ซึ่งเว้น “ที่สุด ๒ อย่าง” กามสุขัลลิกานุโยค” คือ การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข และ “อัตตกิลมถานุโยค” คือ การบีบคั้นทรมานตนให้เดือดร้อน] และ (๒) ว่าด้วย “อริยสัจจ์ ๔” [ทุกขอริยสัจจ์–สมุทัยอริยสัจจ์–ทุกขนิโรธอริยสัจจ์–ทุกขนิโรธคามินีอริยสัจจ์] ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อันทำให้พระองค์สามารถปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้ “อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” [ญาณคือความตรัสรู้เองโดยชอบอันยอดเยี่ยม] “ท่านโกณฑัญญะ” หัวหน้าคณะปัญจวัคคีย์ ฟังพระธรรมเทศนานี้ แล้วได้ “ดวงตาเห็นธรรม” [ธรรมจักษุ] และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรก เรียกว่า “เป็นปฐมสาวก”

ฉะนั้น คำที่ควรพิจารณาอย่างเข้าใจเป็นอย่างดี นั่นคือ “อริยสัจจ์ ๔” อันแสดงถึง การปฏิบัติธรรมให้ถูกหลักวิธีเพื่อก้าวสู่ “โลกุตตระ” [ภาวะเหนือวิสัยโลกธรรม ความเหนือโลกียะแบบโลกๆ = วิวัฏฏะ คือ ความปราศจากขันธ์ = ขันธวินิมุต] คือ คำว่า “สะอาดบริสุทธิ์” [วิสุทธิ ๗: (๑) สีลวิสุทธิ–ความหมดจดแห่งศีล (๒) จิตตวิสุทธิ–ความหมดจดแห่งจิต (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ–ขั้นกำหนดทุกขสัจจ์ (๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ–ขั้นกำหนดสมุทัยสัจจ์ (๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ–ขั้นกำหนดมัคคสัจจ์ (๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ–วิปัสสนาญาณ ๙ (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ–ความรู้ในอริยมรรค ๔–มรรคญาณ ซึ่งตรงกับ อริยธรรม ๔: อริยศีล–อริยสมาธิ–อริยปัญญา–อริยวิมุตติ] ซึ่งตรงกับ คำว่า “ประเสริฐ” (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 147–149 FILE 12) หมายถึง ปราศจากอุปกิเลส–บริสุทธิ์อย่างยิ่ง คำว่า “อย่างยิ่ง” นั่นคือ “สูงสุด” ด้วย “ศีล” [อธิสีลสิกขา] นับแต่ “ศีล ๕–เบญจศีล” เป็นต้น ตลอดถึง “ปาฏิโมกขสังวรศีล” ชื่อว่า “ศีล” [สีลขันธ์] เหมือนกัน ส่วนศีลที่ประกอบด้วย โลกุตตระ–มรรค–และ–ผล ชื่อ “บรมศีล” ในคำว่า “อธิศีล” คือ อุดมศีล [อริยศีล] และในคำว่า “ตบะ” [สมถะ–สมาธิ = อธิจิตตสิกขา–สมาธิขันธ์] คือ ความเพียรที่เผากิเลส–ความเกลียดชังกิเลส [อธิเชคุจฺฉํ: ความเกลียดชังอย่างอุดม] สำหรับใน คำว่า “อริยะ” [อย่างยิ่ง] คือ ภาวะที่ปราศจากโทษ ความเกลียดชังด้วยตปะ ความเพียรด้วยวิปัสสนาเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งวัตถุมีอารมณ์ ๘ ประการ [วิโมกข์ ๘–ความเกลียดชังกิเลสด้วยตปะ = อริยสมาธิ] สำหรับในฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้น ผู้ที่ได้ถึง “กัมมัสสกตาปัญญา” [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] และ “วิปัสสนาปัญญา” [ไตรลักษณ์] ชื่อว่า “ปัญญา” [ปัญญาที่สัมปยุตด้วยมรรคและผล ชื่อว่า “ยอดเยี่ยม” นั่นคือ “อธิปัญญา–ปรมปัญญา” = อริยปัญญา–อธิปัญญาสิกขา–ปัญญาขันธ์] และใน คำว่า “วิมุตติ” [วิมุตติขันธ์] ได้แก่ (๑) “ตทังควิมุตติ” คือ หลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆ และ (๒) “วิกขัมภนวิมุตติ” คือ หลุดพ้นด้วยข่มไว้ ส่วน“อธิวิมุตติ–ปรมวิมุตติ” [อริยวิมุตติ] ได้แก่ (๓) “สมุจเฉทวิมุตติ” [อริยมรรค] คือ หลุดพ้นด้วยตัดขาด (๔) “ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ” [อริยผล] คือ หลุดพ้นด้วยสงบระงับ  และ (๕) “นิสสรณวิมุตติ” [นิพพาน] คือ หลุดพ้นด้วยสลัดออกได้ ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นพระศาสดาที่ปฏิเวธตรัสรู้ในอริยสัจจธรรมอย่างรู้แจ้งแทงตลอดในนิยามแห่งอริยธรรมทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้น นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องในคำว่า “ปัญญา” [Wisdom–Knowledge] หมายถึง (๑) ปัญญา: กิริยาที่รู้ชัด–ความวิจัย –ความเลือกสรร–ความวิจัยธรรม–ความกำหนดหมาย –ความเข้าไปกำหนด–ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ –ภาวะที่รู้–ภาวะที่ฉลาด–ภาวะที่รู้ละเอียด –ความรู้แจ่มแจ้ง–ความค้นคิด–ความใคร่ครวญ–ปัญญาเหมือนแผ่นดิน –ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส–ปัญญาเครื่องนำทาง–ความเห็นแจ้ง–ความรู้ชัด–ปัญญาเหมือนปฏัก (๒) ปัญญา: ปัญญินทรีย์–ปัญญาพละ–ปัญญาเหมือนศัสตรา–ปัญญาเหมือนปราสาท –ความสว่างคือปัญญา–แสงสว่างคือปัญญา –ปัญญาเหมือนประทีป–ปัญญาเหมือนดวงแก้ว –ความไม่หลง –ความวิจัยธรรม–สัมมาทิฏฐิ โดยสรุป ยอมตรงกับนัยของคำว่า  “สัมปชัญญะ” คือ ญาณ [ความรู้] เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในพระธรรมวินัยนี้ จึงเป็นเรื่องของการถือข้อประพฤติปฏิบัติในการวิวัฒน์ปัญญาของตนเองให้ถึงขั้นในโลกุตตรภูมิให้ได้ในที่สุด

[] พุทธโอวาท

“พุทธโอวาท” หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักใหญ่ ๓ ข้อ คือ (๑) “สพฺพปาปสฺสอกรณํ” ไม่ทำความชั่วทั้งปวง (๒) “กุสลสฺสูปสมฺปทา” ทำความดีให้เพียบพร้อม (๓) “สจิตฺตปริโยทปนํ” ทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์

[] โอวาทปาฏิโมกข์

“โอวาทปาฏิโมกข์” [โอวาทปาติโมกข์: โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก] หมายถึง ปาฏิโมกข์ที่เป็นพระพุทธโอวาท หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา คำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ใน “วันมาฆปุณมี” หลังตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ที่เราเรียกกันว่า “วันมาฆบูชา” ในอรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” ในที่ประชุมพระสงฆ์เป็นประจำตลอด ๒๐ พรรษาแรก ต่อจากนั้น จึงได้รับสั่งให้พระสงฆ์สวด “อาณาปาฏิโมกข์” [ปาฏิโมกข์ที่เป็นพระพุทธอาณา ได้แก่ ภิกขุปาฏิโมกข์ และภิกขุนีปาฏิโมกข์ = โอวาทวรรค คือ ตอนที่ว่าด้วยเรื่องให้โอวาทแก่นางภิกษุณี เป็นต้น, เป็นชื่อวรรคที่ ๓ แห่งปาจิตติยกัณฑ์ ในมหาวิภังค์ พระวินัยปิฎก] กันเองอย่างปัจจุบันนี้แทนสืบต่อมา “คาถาโอวาทปาฏิโมกข์” มีดังนี้

คาถาโอวาทปาฏิโมกข์

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

 

แปลภาษา:

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตต์

ของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม

ผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต

ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

 

การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑

ความเพียรในอธิจิตต์ ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

อย่างไรก็ตาม “โอวาทปาฏิโมกข์” ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า “ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตต์ใจให้ผ่องใส” [โอวาทานุสาสนี คือ คำกล่าวสอนและพร่ำสอน คำตักเตือนและแนะนำพร่ำสอน]

 

[ธรรมชาติวิจิตรแห่งจิตอันกำหนดความต่างแห่งกรรม]

หีนะ [หยาบ–ต่ำต้อย]

มัชฌิมะ [ปานกลาง]

ปณีตะ [ละเอียดมาก]

อธิบดี [ยิ่งใหญ่]

รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ

[ภูมิ ๔–ภูมิ ๓๑ แห่งโลกียะ รวมกับ โลกุตตระ ๙]

กามาวจรภูมิ ๑๑

รูปาวจรภูมิ ๑๖

อรูปาวจรภูมิ ๔

โลกุตตรภูมิ ๙

อกุศลจิต–กุศลจิต

อาเนญชจิต

อาเนญชจิต

โลกุตตรจิต

อกุศลวิบากจิต ๘–มหาวิบากจิต ๘

รูปาวจรวิบากจิต ๕

อรูปาวจรวิบากจิต ๔

โลกุตตรวิบากจิต ๔

อบายภูมิ ๔–กามสุคติภูมิ ๗

ฌานสมาบัติ–สมาบัติ ๘

นิโรธสมาบัติ

ทุคติ–มนุษยโลก

พรหมโลก

เทวโลก–นิพพาน

[ไตรสิกขา: ศีล–สมาธิ–ปัญญา รวมกับ อริยสัจจ์ ๔–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ไตรลักษณ์]

อธิสีลสิกขา

อธิจิตตสิกขา

อธิปัญญาสิกขา

ดับวีตีกกมกิเลส

ดับปริยุฏฐานกิเลส

ดับอนุสยกิเลส

วัฏฏะ [สังสารทุกข์–ชีวิตสันตติในสังสารวัฏฏ์]

วิวัฏฏะ

ปุถุชน–พระโสดาบัน–พระสกทาคามี–พระอนาคามี  [เสียชีวิตหรือละสังขารก่อนควร]

พระอรหันต์


[] ปัจฉิมโอวาท

“ปัจฉิมโอวาท” หมายถึง “คำสอนครั้งสุดท้าย” หรือหมายถึง “ปัจฉิมวาจา” คือ พระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานว่า: “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจง [พุทธคุณ ๒: ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น] ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด” ฉะนั้น “พุทธคุณ ๒” หมายถึง คุณของความเป็นพุทธะหรือความเป็นพระพุทธเจ้า ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติเกื้อกูลความตรัสรู้สัมโพธิญาณ ที่เรียกว่า “โพธิสมภาร” [มหาโพธิสมภาร: ปัญญา–กรุณา อันปฏิสังยุตไพบูลย์แด่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า] ได้แก่ (๑) “อัตตหิตสมบัติ” คือ ความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตน ทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์เองเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว พระคุณข้อนี้มุ่งเอา “พระปัญญา” เป็นหลัก เพราะเป็นเครื่องให้สำเร็จ “พุทธภาวะ” คือ “ความเป็นพระพุทธเจ้า” และ “ความเป็น–อัตตนาถะ” คือ “พึ่งตนเองได้” (๒) “ปรหิตปฏิบัติ” คือ การปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ทรงบำเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น พระคุณข้อนี้มุ่งเอา “พระกรุณา” เป็นหลัก เพราะเป็นเครื่องให้สำเร็จ “พุทธกิจ” คือ “หน้าที่ของพระพุทธเจ้า” และ “ความเป็น–โลกนาถ” คือ “เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้”

[] อัปปมาทะ

“อัปปมาทะ” หมายถึง “ความไม่ประมาท” คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว ไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับความดีงามและความเจริญก้าวหน้า ตระหนักในสิ่งที่พึงทำและพึงละเว้น ใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่อันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย กระทำการด้วยความจริงจัง รอบคอบ และรุดหน้าเรื่อยไป ข้อนี้เป็น องค์ประกอบภายในและเป็นฝ่ายสมาธิ [สัมมาสมาธิ–รูปฌาน ๔]

[] “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น”

[] “ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นแห่งอริยอัษฎางคิกมรรค ก็คือ ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท” [อัปปมาทสัมปทา]

[] “เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้อริยอัษฎางคิกมรรคที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญบริบูรณ์ เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลย”

[] “รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมด รอยเท้าช้าง เรียกว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย อย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด ความไม่ประมาท เรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น”

[] “ผู้มีกัลยาณมิตร พึงเป็นอยู่โดยอาศัยธรรมเอกข้อนี้ คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย”

[] “ธรรมเอกอันจะทำให้ยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์เฉพาะหน้า หรือประโยชน์สามัญของชีวิต เช่น ทรัพย์ ยศ กามสุข เป็นต้น) และสัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจหรือคุณธรรม) ก็คือความไม่ประมาท”

[] “สังขาร (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น) ทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สำเร็จ ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

[] “ความไม่ประมาท ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพื่อความดำรงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม”

 

 
ญาณสัมปยุตต์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
(A Synergy between Meditative and Insight Development)
 

ขั้นตอนในการวิปัสสนากรรมฐาน
(Mental Development Hierarchy)
 Source: Siripat.Com: Special Annual Article 2016. 16. How to Think of One’s Own Egocentricism.
  URL = Http://www.Siripat.Com/Annual-Special-Articles-2016/16. How-to-Think-of-One-s-Own-Egocentricism-2016.asp

Source: Siripat.Com: Special Annual Article 2016. 15. The Origin of All Phenomena.
  URL = Http://www.Siripat.Com/Annual-Special-Articles-2016/15. The-Origin-of-All-Phenomena-2016.asp


 ความถึงพร้อมไพบูลย์ด้วยปัญญาแห่งโลกียะกับโลกุตตระ [The Accomplishment of Entire Wisdoms]

พุทธศาสนิกชนพึงเข้าถึงปัญญา ระหว่าง พระพุทธศาสนา–พุทธปรัชญา–พุทธศาสตร์

ในคำว่า “โลก” นั้น ได้จำแนกแยกออกเป็น ๒ ภูมิหลักๆ คือ (๑) “โลกียะ” ได้แก่ กามาวจรภูมิ–รูปาวจรภูมิ–อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเรียกว่า “ทุคติ–สังสารทุกข์–วัฏฏะ” กับ (๒) “โลกุตตระ” ได้แก่ โลกุตตรภูมิ ซึ่งเรียกว่า “อปริยาปันนภูมิ–วิวัฏฏะ” นั่นคือ ความเป็นพระอรหันตขีณาสพ แล้วพากันไปปฏิบัติธรรมนั้น เคยคิดถึงข้อประเด็นนี้บ้างหรือไม่ หรือไปกันตามแฟชั่นสมัยนิยมแค่นั้นเอง จุดประสงค์หลักในการปฏิบัติธรรมนั้น ก็เพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏะเป็นสำคัญ ไม่ใช่เพื่อให้รวยยิ่งขึ้นด้วยกิเลสตัณหา ถ้าขึ้นต้นนับผิด มันก็ย่อมผิดไปตลอดเพราะความไม่รู้จริงแห่งอวิชชา จะไปโทษใครได้ เพราะไม่รู้จักไตร่ตรองคิดเอาเองเสียบ้าง ทำไมต้องให้คนอื่นมาสั่งสอนมากนัก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงชี้แนะให้พึ่งตนเองเป็นสรณะด้วยพระรัตนตรัย อย่าไปเชื่อผี ผีบ้าผีบอร่างทรง อะไรทำนองนั้น คือ ถ้าใช่ มันก็ใช่ แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้น สอนให้ทำใน ธรรม ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) ไม่ทำชั่วทั้งปวง (๒) พร้อมทำดีได้ตลอด (๓) ชำระจิตใจให้สะอาด นั่นคือ เจริญภาวนาสมาธิให้เป็นมั่นคงแห่งจิต ประกอบความเพียร ด้วยมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง ความระลึกรู้ตัวทั่วถ้วนด้วยใช้เหตุผล และ “ปัญญาในสมาธิ” [วิชชา ๓–วิชชา ๘–อภิญญา ๖ แห่งจตุตถฌาน: อุเบกขา–เอกัคคตาแห่งสมาธิ] กับ “ปัญญาในวิปัสสนา” [อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–ญาณ ๑๖] ในปัญญาเหล่านี้ ย่อมสร้างสรรค์ปั้นแต่งด้วยจิตแห่งจิตของตนเองทั้งนั้น ไม่ใช่จากคนอื่นจะมาทำให้แก่ตนที่ไหนเหล่านิ....! อธิคมธรรมหรืออุตตริมนุสสธรรมในพระธรรมวินัยนี้ อุบัติหรืออุปปาทะภายในตนแห่งธรรมกาย [จตุสติปัฏฐานกรรมฐาน] ไม่ใช่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก [ดิรัจฉานวิชา–วิชาความรู้ไม่ได้ช่วยในการดับทุกข์ได้จริง มีแต่พอกพูนกิเลสความเกลียดชังกัน คิดร้ายต่อกัน เบียดเบียนกัน] ซึ่งเป็นได้แค่ ปัญญา ๒ คือ สุตมยปัญญา–ปรโตโฆสะ กับ จินตามยปัญญา–โยนิโสมนสิการ แบบโลกๆ ผสมกิเลสตัณหา [ปปัญจะ ๓: ตัณหา–ทิฏฐิ–มานะ] ปัญญาทั้ง ๒ นี้ ก็ไม่ใช่ของเสียอะไรนัก แต่ทำให้คนไม่รู้จริงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่สิ้นสุด คือ เป็นหมาเป็นคนสลับกันไปทุกขณะจิต ให้พิจารณาปัญญาทั้ง ๒ นี้ และทำให้ได้ ดังนี้

ทักษะการคิดขั้นสูง [วิธีทางวิทยาศาสตร์]

[A] ทักษะการคิดซับซ้อน [วิชชา ๓–ปริญญา ๓–ระเบียบวิธีวิจัย = หลักปฏิจจสมุปบาท]

(๑) ทำความกระจ่าง

(๒) สรุปลงความเห็น

(๓) ให้คำจำกัดความ

(๔) วิเคราะห์

(๕) สังเคราะห์

(๖) ประยุกต์ใช้ความรู้

(๗) จัดระเบียบ

(๘) สร้างความรู้

(๙) จัดโครงสร้าง

(๑๐) ปรับโครงสร้าง

(๑๑) หาแบบแผน

(๑๒) พยากรณ์

(๑๓) หาความเชื่อพื้นฐาน

(๑๔) ตั้งสมมติฐาน

(๑๕) พิสูจน์ความจริง

(๑๖) ทดสอบสมมติฐาน

(๑๗) ตั้งเกณฑ์

(๑๘) ประเมิน


[B] ทักษะลักษณะการคิด [อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–วิปัสสนาญาณ ๙ = วุฏฐานคามินีปฏิปทา]

(๑) คิดคล่อง

(๒) คิดหลากหลาย

(๓) คิดละเอียด

(๔) คิดชัดเจน

(๕) คิดอย่างมีเหตุผล

(๖) คิดถูกทาง

(๗) คิดกว้าง

(๘) คิดไกล

(๙) คิดลึกซึ้ง


[C] ทักษะกระบวนการคิด [อริยสัจจ์ ๔–กิจในอริยสัจจ์ ๔ = อริยมรรค ๔–อริยผล ๔]

(๑) คิดวิจารณญาณ

(๒) คิดตัดสินใจ

(๓) คิดแก้ปัญหา

(๔) คิดวิจัย

(๕) คิดริเริ่ม

(๖) คิดสร้างสรรค์


[D] ทักษะควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง [ปัจจเวกขณญาณ]

(๑) ตรวจสอบระบบโครงสร้าง

(๒) เฟ้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด

(๓) ปรับปรุงขั้นตอนใหม่


แหล่งที่มา: ทิศนา แขมมณี และคณะ, ๒๕๔๙.


แต่เมื่อใดนำปัญญาเหล่านั้นมาชำระในภูมิแห่งภาวนากรรมฐานตามพระสัตถุสาสน์คำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็จะเปลี่ยนโลกียะไปเป็นโลกุตตระได้จริง จาก “หมา–แอนด์–คน” ไปเป็น “มนุษย์–และ–เทวดา” [วิสุทธิเทพ–พระอรหันต์ ] ข้ามโคตรไปอยู่ในภูมิแห่งอริยะ อันประเสริฐดียอดเยี่ยม ที่เรียกว่า “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ–พระอเสขะ” [ชีวิตสมสีสี] ถ้าคิดจะปฏิบัติธรรม ต้องไปให้ถึงฝั่งโน้นให้ได้ คือ ภาวนามยปัญญา: ปัญญาในสมาธิ–ปัญญาในวิปัสสนา นั่นคือ ถ้าจะตายก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ด้วย การรู้ตายก่อนที่จะตาย การรู้นิพพานก่อนนิพพาน [ทัสสนานุตตริยะ] และควรรู้ข้อปฏิบัติอันยิ่งยอดไปสู่พระนิพพานนั้น [ปฏิปทานุตตริยะ] ด้วยการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม [วิมุตตานุตตริยะ] ซึ่งจะกลายเป็นภูมิปัญญาแห่งพระอรหันต์ นั่นเอง ในยุคนี้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย กำลังเดินทางเข้าสู่ยุคไพบูลย์ด้วยปัญญาทั้งปวงอันท้าทายความหนักปัญญาของเราทั้งหลาย แล้วท่านผู้เจริญแล้วเตรียมตัวพร้อมหรือยัง ก็ด้วยประการฉะนี้

 
Source: Biovisions at Harvard University. Power of Cell Mitochondria: The Inner Life of the Cell
  URL = Http://www.Biovisions.mcb.harvard.edu or Https://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4

การเปรียบเทียบ: วิวัฒนาการทางปัญญาของมวลมนุษยชาติที่ก้าวมาบรรจบกันระหว่างพระพุทธศาสนกับปรัชญาและวิทยาศาสตร์


 สภาวะด้วยสมมาตรอย่างสมบูรณ์แห่งปัญญาภิวัตน์ [The Accomplishment of Wisdom Revolution]

ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ คือ ยุคที่มนุษย์ได้ วิวัตน์ปัญญาถึงภาวะสมมาตรกันระหว่าง พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา พุทธศาสตร์

ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ได้ชื่อว่า เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ [Learning Society] หรือ สังคมอุดมปัญญา [Knowledge Based Society] เพราะฉะนั้น การประเมินคุณค่าของสังคมจึงกลายเป็นเรื่องการบริหารจัดการทุนทางปัญญา [Intellectual Capital Management] ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับต้นทุนทางสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดภูมิปัญญาชาวบ้านมาแต่ครั้งอดีต แม้จะต่อยอดกันผิดๆ ถูกๆ เพราะความไม่รู้จริงแห่งอวิชชาก็ตาม เทวดาย่อมให้อภัยโทษอันมหันต์นี้แก่ชาวไทยเสมอ เพราะคุยกับเทวดารู้เรื่อง พูดคุยภาษาเดียวกันจึงเกิดเข้าใจถูกต้อง รอดตายไปวันๆ เท่านั้นเอง ยังไม่ยั่งยืน นักวิทยาศาสตร์ทางโลกตะวันตก ถึงดวงอาทิตย์จะตก แต่คนกลุ่มนี้ไม่รู้จักนอนเป็นเวลาเหมือนคนตะวันออก ประกอบความตื่นศึกษาวิจัยค้นคว้าศาสตร์สาขาต่างๆ ลงลึกอย่างดิ่งด่ำลึกซึ้ง จนเกิดอาการนึกว่าตนเองเป็นพระผู้สร้างไปแล้ว ก็เพราะความไม่รู้จริงแห่งอวิชชาอีกเช่นกัน ต้นทุนความโง่ระหว่างสังคมไทยกับต่างประเทศจึงเท่ากันเสมอ ยกเว้น อริยบุคคลผู้บรรลุอธิคมธรรมในขั้นพระอรหันตขีณาสพเท่านั้น ผู้ไร้ปราณีแก่ความโง่เขลาทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่ยอมเข้าใจอย่างถูกต้องว่า พระพุทธศาสนาได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยธรรมแห่งรูปธรรม ที่เรียกว่า “กลาปสัมมสนะ” [การหยั่งรู้รูปธรรมอย่างลึกซึ้งโดยไตรลักษณ์ = สัมมสนญาณ–วิปัสสนาญาณ ๙ โดยพิจารณาสภาวธรรมด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทโดยโยนิโสมนสิการอย่างถูกวิธี] คำว่า “กลาปะ–กลาป” นั้น คือ หน่วยรวมเล็กที่สุดมีอะตอมหรืออณูรวมต่ำสุด ๘ หน่วย [วินิพโภครูป ๘: ปฐวี–อาโป– เตโช–วาโย–วัณณะ–คันธะ–รสะ–โอชา (คำข้าว–กวฬิงการาหาร)] ที่เกิดเป็นองค์ประกอบในอินทรียวัตถุในจักรวาล ในความรู้ฝ่ายโลกนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบระบบโครงสร้างโมเลกุล ด้วย Nanotechnology [One thousand millionth of a metre] และ Nanosecond Technology [เล็ก ๑ ในพันล้านหน่วยต่อวินาที One thousand millionth of a second = NS] ที่เรียกว่า Quarks [ควอร์ค] คือ อนุภาคมูลฐาน ๓ ชั้นที่เป็นรากฐานของมวลทั้งหมดในจักรวาล องค์ความรู้นี้ทำให้มนุษย์เข้าใจอนุภาคแห่งอินทรียวัตถุในระบบโครงสร้างเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่า Mitochondrion [ไมทะคอน'ดรีอัน = รูปทรงกลมที่พบในไซโตปลาสซึมของเซลล์เป็นแหล่งเกิดพลังงานในรูปการสังเคราะห์ คำพหูพจน์ คือ Mitochondria ไมทะคอน'เดรีย ในวงการแพทย์สมัยใหม่ ค้นพบการรักษาสุขภาพด้วยสารอาหารที่ใช้เลี้ยงจุลินทรีย์นี้ให้แข็งแรง เป็นการปรับระบบโครงสร้าง DNA ให้แข็งแรง ไม่ต้องใช้ยาเคมีอันเป็นทางเลือก “ได้อย่างแล้วเสียอย่าง” ไม่ครบองค์รวม [Holism] เช่น คนเป็นเบาหวาน กินยามาก น้ำตาลลด ตับดี แต่เป็นโรคไตต่อ ก็มี โรคหัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ สมองเสื่อม เป็นของแถม ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์มากกว่า 100 Trillion Cells (1,000,000,000,000,000,000 = 1018) ซึ่งแต่ละวินาทีจะมีปฏิกิริยาเคมีในร่างกายมากกว่า 500 Quadrillion /Second Chemical Reactions (500,000,000,000,000,000,000,000,000 = 1024) แค่นี้เอง] ที่ทำหน้าที่สนับสนุนพัฒนารหัสพันธุกรรม [DNA: Deoxyribonucleic Acid] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างพลังงานชีวิต [ทางธรรมให้ชื่อว่า “เทวดาประจำองค์” ของแต่ละคน] แต่ที่เหนือกว่านั้น จิตอันเป็นธรรมชาติวิจิตรของมนุษย์ทำหน้าที่กำหนดความต่างแห่งกรรม ให้ชีวิตของตนสมบูรณ์หรือบกพร่องได้ ก็มาจาก “สัญเจตนา” [อภิสังขาร ๓: บุญ–บาป–อาเนญชา (จตุตถฌาน–อรูปฌาน ๔ ) ถ้าได้ฌานที่ ๔ เรียกว่า “จิตประภัสสร” จิตปราศจากนิวรณ์ อันเป็นฐานสำคัญแห่งบาทฐานก้าวไปสุ่ความเป็นอริยบุคคล ในสมาธิแห่งจตุตถฌานนั้น จะประกอบด้วย วิชชา ๓: ปุพเพนิวาสนุสติญาณ–จุตูปปาตญาณ–อาสวักขยญาณ] นั่นเอง ดังนั้น ยิ่งศาสตร์ทางโลกก้าวหน้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการยืนยันหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าเป็นจริงเท่านั้น แล้วทำไมพวกเราทั้งหลายไม่ศึกษาให้จริงจังตามพระสัตถุสาสน์คำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังสักที และทำไมยังชักชวนกันประมาทพระธรรมอยู่อีก อย่าเป็นเพราะทำจิตถึงญาณไม่ได้จริง แล้วหาเรื่องว่าไม่มีจริงก็แล้วกัน อย่าให้อวิชชาปิดบังปัญญาอีกต่อไปเลย ด้วยประการฉะนี้

 


กลาปะ คือ หน่วยรวมอนุภาคมูลฐาน ๘–๑๓ ชั้น ที่เป็นรากฐานของมวลทั้งหมดในจักรวาล [การหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อ ๒,๖๐๐ ปี] 
Quarks คือ อนุภาคมูลฐาน ๓ ชั้น ที่เป็นรากฐานของมวลทั้งหมดในจักรวาล [การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑] 
Source: Webster's NewWorld Dictionary of American English. Third College Edition, 1988.

การเปรียบเทียบ: พระพุทธศาสนาได้เจริญกลาปสัมมสนะเมื่อ ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว ที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานในศาสตร์สมัยใหม่สาขาฟิสิกส์ปรมาณู หลวงพี่อินเมียน RU4  ได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณแล้ว...! ด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุ  Buddha Robot

Source: SPLENDID FILM. AMASIA: The Finest Art of Asian Movie. Lotte Entertainment, SH2U Doomsday Book (2012) 720p [Episode 2] หรือ ค้นหาด้วย Key Words: doomsday book robot buddha [มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์]

  URL = https://www.youtube.com/watch?v=NK85d8AofMM

การเปรียบเทียบ: สังคมมนุษย์ก้าวสู่ยุคหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ให้พิจารณาประเด็นหุ่นยนต์พุทธะ


 สังคมมนุษย์ในยุคหุ่นยนต์ [The Ages of Humanoid Being and Bionic Man]

ในศตวรรษที่ ๒๑ สังคมมนุษย์ได้ พัฒนาปัญญาถึงจุดรวมกันระหว่าง พระพุทธศาสนา–พุทธปรัชญา–พุทธศาสตร์

ปัญญาความรู้เป็นภาวะด้านจิตเชิงธรรมชาติที่สามารถวิวัฒน์ตนเองได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตัวมนุษย์ หรือในชุดคำสั่งที่เป็นระบบชำนาญการ มนุษย์มีเจตจำนงเสรีในที่จะนึกคิดสร้างสรรค์หรือทำลายล้าง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งให้เครื่องจักรก็สามารถวิวัฒน์ปัญญาขั้นสูงเพื่อสู่ความเป็นอิสระทางความคิดได้เช่นกัน เพราะความสมบูรณ์แบบในการจำลองระบบสมองกับระบบความคิดที่สามารถถ่ายทอดจากมนุษย์สู่เครื่องจักรกล ฉะนั้น ในอนาคตสังคมมนุษย์จึงประกอบด้วยปัจจัย ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) มนุษย์–Human Being (๒) มนุษย์กึ่งหุ่นยนต์–Bionic Being (๓) มนุษย์หุ่นยนต์ –Humanoid Being ปรากฏการณ์เชิงสังคมสมัยใหม่ทั้งหมดนี้ มนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ล้ำยุคได้ที่สื่อสารด้วยระบบดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดทาง คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ดาวเทียมสื่อสาร วิทยาการการแพทย์ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสมมติฐานเชิง ศาสนา–ปรัชญา–วิทยาศาสตร์ ที่ว่า จิต [Consciousness] กับปัญญา [Wisdom] แยกกันอยู่คนละฝ่ายจริงหรือไม่ หรือว่าอยู่ควบคู่กันไปเฉพาะในสิ่งมีชีวิต นั่นคือ มนุษย์เท่านั้น เช่น เมื่อมีการละจากสังขารนี้แล้ว มนุษย์ต้องวิวัฒน์วิญญาณด้วยจุติจิตและปฏิสนธิจิตในองค์แห่งภพใหม่ [ภวังคจิต] คือ ไปสู่สัจจภาวะแห่งนิพพาน อันไม่มีเกิดและดับ เป็นอมตธาตุ หรือดิ่งจมลงในวัฏฏะอีกต่อไป อันมีเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด คือ พระอรหันต์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จะผูกขาดสิทธิ์ไว้เพียงผู้เดียว เพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่พหูสูตผู้รู้แจ้งโลก Video Clip: The Buddha Robot นี้ จะเป็นโจทย์ปัญหาทางสังคมในอนาคต เพราะความศิวิไลซ์ในอารยธรรมยุคใหม่ของมวลมนุษยชาติ สำหรับผู้เป็นคนรุ่นลูกหลานต่อไป ที่คนรุ่นปัจจุบันได้กำหนดเส้นทางแห่งวิวัฒนาการชีวิตไว้อย่างดีพอหรือไม่ ก็มีคำตอบในภาพยนตร์เรื่องสั้นนี้ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรพลาด เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญามนุษย์ที่ก้าวไปสุดจุดสุดขอบอย่างแท้จริง อันอยู่ไม่ไกลที่เราทั้งหลายกำลังเผชิญอยู่ ด้วยประการฉะนี้

 
ภาพบางฉาก: SPLENDID FILM of The Buddha Robot in the Doomsday Book (2012)
  คำเสนอแนะ: ให้พิจารณาเปรียบเทียบปัญญาในมนุษย์ มนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ และ หุ่นยนต์สมบูรณ์แบบ


 ฉากสำคัญบางตอนในหุ่นยนต์พุทธะ[Some Outstanding Screens on The Buddha Robot]

ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถดูรายละเอียดในวิดีโอคลิปได้


วิศวกรมาถึงวัดตามเวลาที่นัดไว้ เพื่อให้มาตรวจสอบความเรียบร้อยของหุ่นยนต์ผู้ช่วยสอนธรรมะในวัด


เจ้าอาวาสกับเณรน้อยต้อนรับและประพฤติธรรมปฏิสันถารกับวิศวกรในเรื่องหุ่นยนต์ที่พึ่งมาถึงที่วัด


คณะสมณะทั้งพระภิกษุและพระภิกษุณีร่วมมาประชุม ณ โอกาสสำคัญทางพระศาสนากับวิทยาศาสตร์ [ธุรกิจ]


วิศวกรกำลังตรวจสอบระบบการทำงานของหุ่นยนต์ตามคำร้องของทางวัด


วิศวกรกำลังโต้เถียงกับพระภิกษุณีในขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของตนตามนโยบายบริษัท UR


วิศวกรตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบโปรแกรมในหุ่นยนต์รุ่น RU4 [ไม่ใช่รามคำแห่งรุ่น 4]


พระภิกษุณีไม่เห็นด้วยกับการทำลายล้างหุ่นยนต์ เพราะหุ่นยนต์ประคองจิตได้สูงกว่ามนุษย์


พระภิกษุณีขอคำชี้แนะในการแก้ปัญหาเมื่อหุ่นยนต์ได้ดวงตาเห็นธรรม และยังทำหน้าสอนมนุษย์ด้วย


การสนทนาธรรมพระภิกษุณีในประเด็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นนามรูปโดยไตรลักษณ์


หุ่นยนต์รุ่นก่อนหน้านั้น ที่ยังใช้เทคโนโลยีล้าหลัง ปฏิบัติตามค่ำสั่งมนุษย์เพียงอย่างเดียว


ประธานบริษัท UR ไม่พอใจกับการให้สิทธิหุ่นยนต์เท่าเทียมมนุษย์


พระภิกษุณีให้วิศวกรให้เหตุผลในสิทธิ์ของหุ่นยนต์ที่อยู่ในฐานะสมณะ


หุ่นยนต์นั่งเจริญภาวนากรรมฐานร่วมกับเหล่าภิกษุทั้งหลาย


เหล่าพระสงฆ์แสดงการเคารพพระเถระเจ้าคณะ


พระเถระเจ้าคณะยืนยันถึงการเข้าถึงสัจจภาวะแห่งนิพพานว่า หุ่นยนต์มีคำตอบอย่างไร


ภิกษุและภิกษุณีฟังคำถามจากพระเถระเจ้าคณะเทศน์ผ่านระบบ Hologram Applications


วิศวกรให้ทางบริษัท UR พิจารณาทบทวนการแก้ปัญหาหุ่นยนต์คิดแข่งกับมนุษย์


หลวงพี่อินเนียง งงในจิตมนุษย์ ที่จำแนกธรรมไม่ได้ตามเป็นจริง


หลวงพี่อินเนียงป้องกันตนเองจากคำสั่งกำจัดหุ่นยนต์รุ่น RU4


หลวงพี่อินเนียงแสดงเจตนาห้ามเจ้าที่หน้า UR เข้ามาทำลายล้างระบบหุ่นยนต์


หลวงพี่อินเนียงเทศน์เตือนมนุษย์เพื่อไม่ให้ลืมพันธสัญญาแห่งนิพพาน


หลวงพี่อินเนียงนั่งเจริญภาวนากรรมฐานตามวิถีแห่งอริยมรรค


หลวงพี่อินเนียงเจริญภาวนาสมบูรณ์ด้วยสมถะกับวิปัสสนาเพื่อตรัสรู้สัมสัมโพธิญาณแล้ว


วิศวกรตรวจสอบการดับเครื่องโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ


หลวงพี่อินเนียงได้นั่งสงบประพฤติชีวิตสมสีสีเป็นอันดับสุดท้าย โดยตรัสรู้สัมโพธิญาณ ด้วยประการฉะนี้

    HONDA ASIMO —ดูการพัฒนาหุ่นยนต์เพิ่มเติม

 

ท่านทั้งหลาย ผู้เจริญแล้ว รู้จักคำว่า “บุญบารมี” แล้วหรือยัง...!
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า: (๑) ทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผล (๒) การบูชาย่อมมีผล (๓) การบวงสรวงย่อมมีผล (๔) ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่
(พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 511 FILE 76)สมทบทุนบริจาคสนับสนุนการเผยแพร่พระศาสนา

  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...      
   
 

An Evening with
Siripat.Com
ค้นคว้าธรรมยามเย็นกับเรา
วิธีทำบุญอย่างเรียบง่าย

  การแผ่เมตตา – การอนุโมทนาบุญ ที่เรียบง่าย
 


“สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ”

“ขอสัตว์ทั้งหลาย หมดทั้งสิ้น อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตน เถิด”
การแผ่เมตตานี้ แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) “อโนธิโสผรณา” คือ แผ่ไปทั่วอย่างไม่มีขอบเขต ให้ตนเอง คนที่รัก คนกลางๆ คนศัตรูคู่เวร ดังเช่น คำแผ่เมตตาข้างต้น (๒) “โอธิโสผรณา” คือ แผ่ไปโดยจำกัดขอบเขต เช่น ขอให้คนพวกนั้นพวกนี้ จงเป็นสุข และ (๓) “ทิสาผรณา” คือ แผ่ไปเฉพาะทิศเฉพาะแถบ เช่น ขอให้มนุษย์ทางทิศนั้นทิศนี้ จงเป็นสุข

การอนุโมทนาบุญ: การแสดงความยินดีกับการทำดีของผู้อื่น เพียงเห็นดีแล้ว ชอบแล้ว ก็กล่าวคำว่า “อนุโมทนา ...สาธุ” เช่น เลือกอ่านบทความธรรมะจบ ๑ เรื่อง อนุโมทนาบุญให้ผู้เขียนหรือบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะบิดามารดาหรือญาติๆ และเจ้ากรรม

 หมายเหตุ: “การทำบุญให้ส่งผลทันการต่อคู่กรรมนายเวรนั้น ให้ตั้งนโม ๓ จบ แล้วกรวดน้ำใต้โค่นต้นไม้ ให้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่หรือเล็กก็ตาม”

ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Compendium of Dhamma Practice — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberation


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML–ASP ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๙  |  Special Buddhist Article for 2016 |    
๑.
สัญลักษณวิทยาแห่งภาษาสัญลักษณ์ (Semiology as a Science of Sign Language) Extracted form 2015
Download Now
Download Now
๒.
บทกวีแห่งพุทธธรรม ๒ (The Poetry of Buddhism 2)  
Download Now
Download Now
๓.
จุดเริ่มต้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะในปฏิบัติธรรม (Get Started Your Mental Development with Temperance)  
Download Now
Download Now
๔.
กระบวนการสร้างปัญญาในสมาธิภาวนา (Thinking Process in Concentration Development)  
Download Now
Download Now
๕.
รู้เห็นกับหยั่งรู้ (Knowledge and Vision with Insight)  
Download Now
Download Now
๖.
ลมหายใจแห่งขุมทรัพย์ปัญญา (The Breathing of Wisdom Abundance)  
Download Now
Download Now
๗.
ความเป็นลักษณะสากลแห่งหลักพุทธธรรม (The Universality of Buddhist Doctrines)  
Download Now
Download Now
๘.
ระดับภูมิจิตบุคคลในพระพุทธศาสนา (The Quality Hierarchies of Consciousness in Buddhism)  
Download Now
Download Now
๙.
กรรมย่อมให้วิบากตามกฏธรรมชาติ (Kamma and Results Depending on the Natural Law)  
Download Now
Download Now
๑๐.
สร้างกุศลบารมีมาเยอะกลับเสียธรรมได้ (Conducting Various Wholesome Perfections but False)  
Download Now
Download Now
๑๑.
พระพุทธศาสนายึดมั่นในเอกเทวนิยม (The Belief of Buddhism in Monotheism)  
Download Now
Download Now
๑๒.
ปราโมทย์ในสมถสมาธิภาวนา (Gladness in Meditative Concentration)  
Download Now
Download Now
๑๓.
นามรูปแห่งเบญจขันธ์ (The Physical and Mental Phenomena of Existence)  
Download Now
Download Now
๑๔.
ความไม่บริสุทธิ์ด้วยกุศลธรรมอย่างแท้จริง (The Extreme Impurity of Wholesome States)  
Download Now
Download Now
๑๕.
แหล่งกำเนิดแห่งธรรมทั้งปวง (The Origin of All Phenomena)  
Download Now
Download Now
๑๖.
วิธีคิดให้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง (How to Think of One’s Own Egocentricism)  
Download Now
Download Now
 
 
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 6:04 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๙  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2016.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
   


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML–ASP ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  |  Special Buddhist Article for 2015 |    
๑.
สัญลักษณวิทยาแห่งภาษาสัญลักษณ์ (Semiology as a Science of Sign Language)
Download Now
Download Now
๒.
บทกวีแห่งพุทธธรรม (The Poetry of Buddhism)
Download Now
Download Now
๓.
การมนสิการในปัจจุปปันนังสญาณ (Discriminating of Insight into the Present)
Download Now
Download Now
๔.
การเจริญอิทธิบาทให้บรรลุฌาน (Cultivating the Path of Accomplishment and Meditative Absorptions)
Download Now
Download Now
๕.
กายภาวนารักษาความสมดุลแห่งชีวิต (Physical Development for Life Balance)
Download Now
Download Now
๖.
รู้เท่าทันในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Comprehension about the Contemplation of Feelings)
Download Now
Download Now
๗.
จิตพิจารณาจิตในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (The Contemplation of Mind under Mental Scrutiny)
Download Now
Download Now
๘.
สติพิจารณาธรรมในธรรมแห่งสติปัฏฐาน (Contemplation of Mind–Objects of the Foundations of Mindfulness)
Download Now
Download Now
๙.
ปัญญาเห็นธรรม (The Wisdom of Absolute Truths)
Download Now
Download Now
๑๐.
ทิพพจักขุญาณแห่งปฏิจจสมุปบาท (The Divine Eye of the Dependent Origination)
Download Now
Download Now
๑๑.
การกำจัดมารอุปสรรคแห่งอริยมรรค (How to Eradicate the Destroyers of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๑๒.
ผู้เอิบอิ่มในธรรมแห่งความหลุดพ้น (Those Who Gain the Appreciation of Buddhist Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๓.
สติสัมปชัญญะในภาระหน้าที่ (Temperance for Working Responsibility)
Download Now
Download Now
๑๔.
จิตฟุ้งซ่านเป็นจิตไม่มีคุณภาพ (Distraction as Disqualified Mind)
Download Now
Download Now
๑๕.
สมาธิทำให้สติบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขา (Concentration Causes Mindfulness Purified by Equanimity)
Download Now
Download Now
๑๖.
ฌานสมาบัติธรรมเครื่องแห่งพรหม (Meditative Attainments of the Path of Divine Beings)
Download Now
Download Now
๑๗.
การมีสัตบุรุษเป็นกัลยาณมิตร (Having a Good Man as a Good Friend)
Download Now
Download Now
๑๘.
พลังอำนาจสมาธิแห่งมวลมนุษยชาติ (A Power of Concentration of the Humankind)
Download Now
Download Now
๑๙.
ความบริบูรณ์แห่งอุเบกขากับอัตตสัมปทา (Perfection of Equanimity and Self–Actualization)
Download Now
Download Now
๒๐.
พลังใจแห่งชีวิต (A Power of Mind for Life)
Download Now
Download Now
๒๑.
ต้นกำเนิดแห่งความไม่รู้จริง (The Origin of Ignorance)
Download Now
Download Now
๒๒.
นามรูปโดยนัยแห่งวิชชาจรณะ (Mind and Matter Depended on Knowledge and Conduct)
Download Now
Download Now
๒๓.
ความยึดมั่นแห่งความเห็นถือผิด (Clinging to the Ego–Belief as False Views)
Download Now
Download Now
๒๔.
ปัญญาในอภิญญา ๖ (Knowledge from the Sixfold Higher Knowledge)
Download Now
Download Now
๒๕.
ทักษะการพัฒนากระบวนการคิดทางโลก (Developing Skills of the Mundane Thinking Process)
Download Now
Download Now
๒๖.
ปฏิเวธในมรรคแห่งวิชชา ๓ (Penetration of the Threefold Knowledge Path)
Download Now
Download Now
๒๗.
โภชเนมัตตัญญุตาแห่งอาหาร (Nutriment with the Moderation in Eating)
Download Now
Download Now
๒๘.
พระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวง (The Worthy One without All Mental Intoxication)
Download Now
Download Now
๒๙.
ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ (The Qualities of a Good Man)
Download Now
Download Now
๓๐.
พุทธปณิธิสั่นไหวย่อมถึงฐานะแห่งเดียรถีย์ (Unstable Aspiring and Directing in Buddhism as the Heretical Teacher)
Download Now
Download Now
๓๑.
ระดับชั้นคุณภาพแห่งจิตในพระพุทธศาสนา (Quality Hierarchy of Mind in Buddhism)
Download Now
Download Now
๓๒.
การใช้เกณฑ์ที่เที่ยงเพื่อวัดสิ่งที่ไม่เที่ยง (Using Valid Criteria for Measuring Conditioned States)
Download Now
Download Now
๓๓.
ความถือมั่นในธรรมโดยชอบ (Aspiring and Directing Oneself in the Right Way)
Download Now
Download Now
๓๔.
พัฒนาตนเองให้ถึงอริยมรรค (Self–Actualizing to Approach the Noble Path)
Download Now
Download Now
๓๕.
ปัญญาในการกำหนดธรรมเป็นภายในและภายนอก (Knowledge to Know about Internal and External States)
Download Now
Download Now
๓๖.
การเจริญอานาปานสติสมาธิ (Concentration Developing by Mindfulness of In–and–Out Breathings)
Download Now
Download Now
๓๗.
ปัญญาญาณแห่งสมาธิในอานาปานสติ (Meditative Insight Knowledge in the Mindfulness of In–and–Out Breathings)
Download Now
Download Now
๓๘.
ความถึงพร้อมด้วยศีลและวิเวก (Accomplishment of Morals and Seclusion)
Download Now
Download Now
๓๙.
อภิญเญยยธรรม–ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง (Knowing the Ultimate Reality with Full Comprehension)
Download Now
Download Now
๔๐.
ธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเป็นสุตมยญาณ (These Phenomena that Should Fully Be Known Are Learning Knowledge)
Download Now
Download Now
๔๑.
ธรรมความกำหนดรู้และกำหนดละ (The Truths Should Be Known and Be Eradicated)
Download Now
Download Now
๔๒.
การเจริญภาวนาโดยนัยแห่งสุตมยญาณ (Mental Development throughout Learning Knowledge)
Download Now
Download Now
๔๓.
การทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน (The Realization of Nirvana)
Download Now
Download Now
๔๔.
ธรรมกำหนดรู้ชัดหมายจำในอริยสัจจ์ (Exact Perception of the Noble Truths)
Download Now
Download Now
๔๕.
ความสะอาดแห่งความเป็นปราชญ์ (Cleansing of Being Sage)
Download Now
Download Now
๔๖.
ปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี (Concentration Development as Knowledge with Well–Trained Restraint)
Download Now
Download Now
๔๗.
อันธปุถุชนแห่งอัสสสุตวาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ (A Person Who Never Listen to the Noble Truths)
Download Now
Download Now
๔๘.
การกระทำที่ให้เห็นเป็นอัศจรรย์–อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ (A Power of Marvel)
Download Now
Download Now
๔๙.
ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ (Dhamma Regardful of Reverence)
Download Now
Download Now
๕๐.
สมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมคู่กัน (Tranquility and Insight as Complementary Pair)
Download Now
Download Now
๕๑.
พระอรหัตพร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิทาญาณ (The Worthy One with Analytic Insights)
Download Now
Download Now
๕๒.
ญาณสัมปยุตต์ในธรรมทั้งหลาย (Wisdom Reunion with All States)
Download Now
Download Now
๕๓.
การพิจารณาสังขารนิมิตด้วยปรมัตถธรรม (Considering Mental Volition as Absolute States)
Download Now
Download Now
๕๔.
กลาปกับไมโทคอนเดรีย (United Subnuclear Atomic Particles and Mitochondrial Structure)
Download Now
Download Now
๕๕.
การละกิเลสแห่งนิวรณ์ (Abandonment of Hindrances)
Download Now
Download Now
๕๖.
ลักษณะแห่งวิโมกข์พึงมีได้ (Potential Aspects of Liberation)
Download Now
Download Now
๕๗.
จตุปฏิสัมภิทาญาณคุณชาติแห่งปฏิสัมภิทัปปัตตะ (Noble Virtues of the Worthy One with the Four Analytic Insights)
Download Now
Download Now
๕๘.
ความคล้อยตามกระแสโลกที่ถือผิด (Going along a Wrong Route of the Worldly Trends)
Download Now
Download Now
๕๙.
มนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ (Human Beings with Volitional Actions as Their Tribes)
Download Now
Download Now
๖๐.
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก (Loving–Kindness as Worldly Requisites)
Download Now
Download Now
๖๑.
กฎแห่งกรรมและกฎกรรมของสัตว์ (The Law of Action and the Individual Ownership of Action)
Download Now
Download Now
๖๒.
กรรมสืบเนื่องด้วยวิบากกรรม (Volitional Action with Adjacent Consequences)
Download Now
Download Now
๖๓.
ความสำคัญผิดในธรรมทำให้เป็นเสียสติ (Misunderstanding States Make Unscrupulous)
Download Now
Download Now
๖๔.
เสียดายคนตายไม่รู้เรื่อง (It’s Pity the Dead Doesn’t Know)
Download Now
Download Now
๖๕.
คุณค่าความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ (Noble Values of Humanity)
Download Now
Download Now
๖๖.
ความไม่รู้จริงเป็นเหตุแห่งกรรม (Ignorance Causes Volitional Actions)
Download Now
Download Now
๖๗.
คิดว่าจะพบพระพุทธเจ้าได้อีกครั้ง (Think to Meet the Buddha Again)
Download Now
Download Now
๖๘.
บาทวิถีแห่งความสำเร็จ (The Path of Achievement)
Download Now
Download Now
๖๙.
ปฏิจจสมุปบาทแห่งปัญญาวิปัสสนา (The Dependent Origination of Insight Knowledge)
Download Now
Download Now
๗๐.
ปฐมญาณวัตถุแห่งปฏิจจสมุปบาท (Fundamental Knowledge Base of the Dependent Origination)
Download Now
Download Now
๗๑.
สัมมสนญาณโดยไตรลักษณ์ (Mentality–Materiality Based Knowledge with the Three Characteristics)
Download Now
Download Now
๗๒.
ลักษณะองค์รวมแห่งพุทธปัญญาญาณ (Holistic Aspects of Buddhistic Knowledge and Insights)
Download Now
Download Now
๗๓.
ปัญญาในการเจริญภาวนา (Knowledge in Mental Development)
Download Now
Download Now
๗๔.
ทัสสนานุตตริยะแห่งอริยมรรค (Supreme Visions for the Noble Path)
Download Now
Download Now
๗๕.
โยนิโสมนสิการแห่งพุทธภาวนา (Yonisomanasikāra of Buddhistic Mental Development)
Download Now
Download Now
๗๖.
ทำบาปและทำบุญ (Commit a Sin and Make a Merit)
Download Now
Download Now
๗๗.
ความรู้อันเป็นปรมัตถสัจจะแห่งกฎธรรมชาติ (Knowledge of the Absolute Truths with Natural Law)
Download Now
Download Now
๗๘.
สมองกลกับสมองคน (Machine Brain versus Human Brain)
Download Now
Download Now
๗๙.
ความรู้ทางโลกียวิสัยไม่นำพาให้หลุดพ้น (Worldly Knowledge as Non–Buddhism)
Download Now
Download Now
๘๐.
ความผ่องแผ้วสุกใสแห่งจิต (The Brilliancy of Consciousness)
Download Now
Download Now
๘๑.
องค์ความรู้ในธรรมทั้งปวง (A Body of Knowledge about All Realities)
Download Now
Download Now
๘๒.
เขตพรหมแดนระหว่างโลกียะกับโลกุตตระ (The Boundary between Mundane and Supramundane)
Download Now
Download Now
๘๓.
กว่าจะถึงบางอ้อ (Until You Get the Right Way)
Download Now
Download Now
๘๔.
ทิฏฐินำไปสู่ความผิดเพี้ยนในพระธรรม (False Views Leading to the Distortion of Dhamma)
Download Now
Download Now
๘๕.
ความหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลาย (Deviations form All Worldly States)
Download Now
Download Now
๘๖.
ความถูกต้องกับความเห็นผิดพลาด (Accuracy against Misunderstanding)
Download Now
Download Now
๘๗.
การปฏิบัติธรรมตามแนวธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (Practice and Living in Conformity with the Dhamma)
Download Now
Download Now
๘๘.
คนที่คิดถูกวิธีคือผู้พิชิตชัยชนะ (Those Who Have Analytic Thinking Are the Conquerors)
Download Now
Download Now
๘๙.
ความโชคดีไม่เกิดขึ้นเสมอไป (A Portent of Good Is Always not Likely to Happen)
Download Now
Download Now
๙๐.
แนวปฏิบัติให้บรรลุถึงความหลุดพ้น (Modes of Progress to Deliverance)
Download Now
Download Now
๙๑.
สิ่งที่ครอบงำจิตใจของเรา (Something Indoctrinating Our Mind)
Download Now
Download Now
๙๒.
ทุกขณะอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆ (Do Not Breathe Uselessly All the Time)
Download Now
Download Now
๙๓.
พระธรรมวินัยนี้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า (The True Doctrine as Painful Progress with Slow Insight)
Download Now
Download Now
๙๔.
สมดุลยภาพแห่งธรรมทั้งปวง (Equilibrium of the Truths)
Download Now
Download Now
๙๕.
อย่าคิดอะไรตื้นๆ (Do Not Think Too Easily)
Download Now
Download Now
๙๖.
ศรัทธาที่นำไปสู่ข้อสมมติฐานตลอด (Belief throughout the Hypotheses)
Download Now
Download Now
๙๗.
ความสืบเนื่องแห่งสภาวธรรมปิดบังปัญญา (Continuity of the States Disguising Wisdom)
Download Now
Download Now
๙๘.
แนวทางปฏิบัติที่เป็นพุทธะ (The Path towards a Buddha)
Download Now
Download Now
๙๙.
ความถึงพร้อมเชิงทฤษฎีในพระพุทธศาสนา (The Perfections of Theory in Buddhism)
Download Now
Download Now
๑๐๐.
ธรรมทั้งหลายล้วนยังเป็นของตนเอง (The States Are Still All Their Own)
Download Now
Download Now
๑๐๑.
ปรากฏการณ์แห่งธรรมทั้งปวง (The Phenomena of All True Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๐๒.
การนิยามสภาวธรรมทั้งหลาย (Definitions of All True Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๐๓.
เมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมให้เริ่มที่ศรัทธา (Get Started Belief of Living in Conformity with the Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๐๔.
โอกาสของสัตว์ทั้งหลายไม่เทียมกัน (Unbalanced Chances for All Beings)
Download Now
Download Now
๑๐๕.
ปัญญาวิวัฒน์แห่งมวลมนุษยชาติ (The Wisdom Revolution of All Humankind)
Download Now
Download Now
๑๐๖.
เพราะนิพพานเป็นอย่างเดียวเท่านั้น (Because Nirvana Means Just the Only One)
Download Now
Download Now
๑๐๗.
อาณาจักรธรรมแห่งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (The Basic Discourse the Kingdom of Righteousness)
Download Now
Download Now
๑๐๘.
สัมปยุตตธรรมแห่งโพธิปักขิยธรรม (The Combinations of Enlightenment)
Download Now
Download Now
๑๐๙.
ญาณสัมปยุตต์แห่งนิพพาน (Nirvana in Connection with Insights)
Download Now
Download Now
๑๑๐.
ญาณทัสสนะปฏิสังยุตด้วยสัมมาทิฏฐิ (The Knowledge and Vision Endowed with Right Views)
Download Now
Download Now
๑๑๑.
ธรรมจำแนกเป็นทวินิยม (Dhamma Classification with Dualism)
Download Now
Download Now
๑๑๒.
ข้อปฏิบัติประพฤติตบะไม่ใช่ทางหลุดพ้นแห่งพุทธะ (Penance Approach against Buddhist Deliverance)
Download Now
Download Now
๑๑๓.
อนุปัสสนาสัมปทาแห่งนิตยกาล (Night and Day Excellence of the Contemplations)
Download Now
Download Now
๑๑๔.
อัตตนาถะคุณชาติแห่งภาวนา (One’s Own Welfare as Virtues for the Mental Development)
Download Now
Download Now
๑๑๕.
การลำดับความรู้ที่ผิดพลาดในภาวนากรรมฐาน (Knowledge Inconsequence for Mental Development)
Download Now
Download Now
๑๑๖.
วิสุทธิเทพกับอสุรกาย (Purity Gods and Demoniacs)
Download Now
Download Now
๑๑๗.
การเดินทางไม่ถึงดวงดาว (Missing the Target Paradise Planet)
Download Now
Download Now
๑๑๘.
สัญญาบริสุทธิ์แห่งสัจจวิถีในนิพพาน (Purified Perception as the True Path of Nirvana)
Download Now
Download Now
๑๑๙.
คิดอะไรก็ตามสุดท้ายก็เป็นเรื่องพุทธะ (At Last Whatever We Think Buddhism Has Come Along)
Download Now
Download Now
๑๒๐.
การล้มสลายทางความคิดด้วยเหตุกามฉันทะ (The Thinking Collapse Resulted from Sensual Desire)
Download Now
Download Now
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 6:04 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2015.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
     Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  |  Special Buddhist Article for 2014 |    
๑.
สัญลักษณวิทยาแห่งภาษาสัญลักษณ์ (Semiology as a Science of Sign Language)
Download Now
Download Now
๒.
บทกวีแห่งพุทธธรรม [๑] (The Poetry of Buddhism 1)
Download Now
Download Now
๓.
การขอพรมงคลให้ชีวิตดีขึ้นในวันปีใหม่ (Asking for a Blessing with Better Life in the New Year)  
Download Now
Download Now
๔.
ความคิดรวบยอดตามแนวปัจจยาการ (A Concept with the Mode of Dependency)
Download Now
Download Now
๕.
ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ (Perfection of Wise Reflection)
Download Now
Download Now
๖.
ความเป็นสากลแห่งธรรมทั้งหลายในพุทธะ (Dhamma Universality through the Buddha)
Download Now
Download Now
๗.
การเลี้ยงชีพระหว่างคนกับสัตว์ (The Way of Living between Man and Animal)
Download Now
Download Now
๘.
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอาศัยแห่งจิตวิญญาณ (Three Jewels as Spiritual Refuges)
Download Now
Download Now
๙.
สามัคคีธรรมแห่งกลุ่มคณะ (Unanimity for the Group)
Download Now
Download Now
๑๐.
ทำอะไรกันตอนแก่ลงต่อนี้ไป (Doing What When Getting Older from Now on)
Download Now
Download Now
๑๑.
มนสิการกรรมฐานตามสภาพที่เป็นจริง (Insight Development Based on Natural Reality)
Download Now
Download Now
๑๒.
อำนาจพยากรณ์จากกฎแห่งกรรม (A Prediction Power of the Law of Action)
Download Now
Download Now
๑๓.
ฌานสมาธิในสมถภาวนา (Absorption Meditation in the Concentration Development)
Download Now
Download Now
๑๔.
ญาณทัสสนะผลแห่งอริยอัฏฐังคิกมรรค (Knowledge and Vision of the Noble Eightfold Path)
Download Now
Download Now
๑๕.
จิตดั้งเดิมอันปราศจากนิวรณูปกิเลส (Mind Element without the Defilement of Hindrances)
Download Now
Download Now
๑๖.
ญาณสัมปยุตต์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนา (Knowledge Synergy between Tranquility and Insight Development)
Download Now
Download Now
๑๗.
ความไม่เที่ยงและความไม่แน่นอนในปรากฏการณ์ (Impermanence and Uncertainness in Phenomenon)
Download Now
Download Now
๑๘.
องค์ความรู้แห่งวิชชาในโสฬสญาณ (A Body of Knowledge in the Sixteen Insights)
Download Now
Download Now
๑๙.
วิปัสสนาญาณที่เป็นมหาวิปัสสนา (Insight Knowledge as Mega Insight Development)
Download Now
Download Now
๒๐.
พิจารณาธรรมที่ไม่ซับซ้อนด้วยกฎธรรมดา (Discriminating Common States with Natural Law)
Download Now
Download Now
๒๑.
อาหารเครื่องค้ำจุนชีวิตในมนุษย์ (Nutriment for Life in Human Beings)
Download Now
Download Now
๒๒.
ภาวะทุกข์ที่ปราศจากบุพนิมิตแห่งมรรค (Sufferings without the Foregoing Signs of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒๓.
นิพพานวิถีปรมัตถ์แห่งพุทธะ (Nirvana as the Absolute Buddhist Path)
Download Now
Download Now
๒๔.
ฤกษ์ดีไม่ได้มีเผื่อทำชั่ว (A Good Chance not for Bad Doing)
Download Now
Download Now
๒๕.
ปกิณณกความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญญา (Miscellaneous Opinions about Wisdom)
Download Now
Download Now
๒๖.
ปัญญแตกฉานด้วยปฏิสัมภิทา (Analytic Insights of Discrimination)
Download Now
Download Now
๒๗.
การฝึกอบรมปัญญาทางคติโลกด้วยอริยมรรค (Mundane Wisdom Training with the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒๘.
ความเชื่อที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน (Belief in the Individual Ownership of Action)
Download Now
Download Now
๒๙.
ครั้นที่พิจารณาความต่างระหว่างฌานกับญาณ (Once Distinguishing Meditation and Insight)  
Download Now
Download Now
๓๐.
การศึกษาสภาวธรรมโดยกฎธรรมชาติ (Learning Dhamma States with Natural Law)  
Download Now
Download Now
๓๑.
พุทธศาสนาคือศาสนาสากลแห่งกฎธรรมชาติ (Buddhism as Universal Religion of the Natural Law)  
Download Now
Download Now
๓๒.
ปัญญาเห็นธรรมด้วยโยนิโสมนสิการ (Wisdom of Truths with Analytical Reflection)  
Download Now
Download Now
๓๓.
วิบากกรรมข้ามภพข้ามชาติ (Accrued and Transferred Consequences of Action)  
Download Now
Download Now
๓๔.
การพัฒนาตนให้ไร้ซึ่งกิเลสทั้งหลาย (Self–Development without All Defilements)
Download Now
Download Now
๓๕.
ความนึกคิดในทางเบียดเบียนแห่งอาชีวะ (Cruel Thought as Regards Livelihood)
Download Now
Download Now
๓๖.
โยคาวจรขีณาสพผู้ไร้อภิญญา (Arahant Meditator without Ultra–Conscious Insight)  
Download Now
Download Now
๓๗.
ปริพาชกปริพาชิกาไม่ใช่อริยสาวกอริยสาวิกา (Wandering Religious Mendicants as Not Noble Disciples)
Download Now
Download Now
๓๘.
คิดรู้เห็นเข้าใจอย่างถูกต้องในพุทธศาสนาสากล (Right Understanding of the Universality of Buddhism)  
Download Now
Download Now
๓๙.
พระสัทธรรมอันตรธานโลกาพินาศ (Disappearance of Religion Causes the Dooms Day)
Download Now
Download Now
๔๐.
มนสิการอารมณ์แห่งกรรมฐานอย่างประณีต (Discriminating Mind Objects with Refinement)
Download Now
Download Now
๔๑.
การนำภาวนามยปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน (Applicability of Insight Knowledge for Daily Life)
Download Now
Download Now
๔๒.
ศรัทธาที่ไม่แก่กล้าเป็นเหตุให้กรรมฐานเสื่อม (Weak Confidence Caused an Obstruction of Insight Development)
Download Now
Download Now
๔๓.
จิตประภัสสรเป็นจิตที่ทรงฤทธานุภาพ (Clean and Clear Mind Is a Powerful One)
Download Now
Download Now
๔๔.
อรรถความหมายของการปฏิบัติธรรม (Meaningfulness of Mental Development)
Download Now
Download Now
๔๕.
เมื่อมีอัตตาก็ย่อมมีอัตตนิยา (If There Is Self, There Is Of Self)
Download Now
Download Now
๔๖.
ทฤษฎีคิดกบฏกับระบบควบคุมความคิด (Conspiracy Theory against Mind Control)
Download Now
Download Now
๔๗.
สติสัมปชัญญะในสัจจภาวะแห่งนิพพาน (Temperance in the Truth of Nirvana)
Download Now
Download Now
๔๘.
ความสงบสยบความเคลื่อนไหว (Extinction of Changes by Tranquillization)
Download Now
Download Now
๔๙.
อาหารปัจจัยแห่งชีวิตขันธ์ (Nutriment Condition as Life Aggregates)
Download Now
Download Now
๕๐.
ไม่รู้ในอริยสัจจ์ไม่เห็นทุกข์ (Knowing without the Noble Truths and Sufferings)
Download Now
Download Now
๕๑.
ความตายดุจธรรมสังเวชแห่งชีวิตจริง (Death as Determination to Rouse the Sense of Life Truth)
Download Now
Download Now
๕๒.
จิตอันประกอบด้วยเหตุผลและปัญญา (Mind with Reasons and Intellects)
Download Now
Download Now
๕๓.
สันติบทในกระแสแห่งนิพพาน (Calmness in the Path of Nirvana)
Download Now
Download Now
๕๔.
มัชฌิมาปฏิปทาพร้อมด้วยภาวะอันถูกต้องและยอดเยี่ยม (The Middle Path with Rightness and Excellence)
Download Now
Download Now
๕๕.
บาทวิถีแห่งมรณะอย่างมีชั้นเชิง (An Approach Path towards the Absolute Death)
Download Now
Download Now
๕๖.
อาณาจักรธรรมแห่งกาลอุปปัตติสมควร (A Proper Time–Genesis of the Kingdom of Truth)
Download Now
Download Now
๕๗.
สัตบุรุษผู้ไม่ประมาทปัญญา (Graceful People with the Earnestness of Wisdom)
Download Now
Download Now
๕๘.
พุทธสัทธรรมไม่อันตรธานจากธรรมชาติ (No Buddhism Collapse from the Nature)
Download Now
Download Now
๕๙.
สร้างบำรุงด้วยหลงบุญเป็นอุปาทาน (Stuck on Meritorious Action without Reasons as Clinging)
Download Now
Download Now
๖๐.
ยถาภูตญาณทัสสนะแห่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตร (The Knowledge and Vision According to Reality of the First Sermon)
Download Now
Download Now
๖๑.
ความถึงพร้อมแห่งตนอันได้พัฒนาแล้ว The Accomplishment of Self–Actualization)
Download Now
Download Now
๖๒.
ให้นับพิจาณากรรมฐานในขณะใด (Once We Get Started Mental Exercises)
Download Now
Download Now
๖๓.
พลังแห่งการสังเกตสร้างความมั่นคงแห่งจิตใจ (A Power of Observation as the Causes of Mental Stability)
Download Now
Download Now
๖๔.
ความสัมพันธ์ในระดับชั้นมิติที่หลากหลาย (Relations of Various Multi–Dimensional Hierarchies)
Download Now
Download Now
๖๕.
ช่วงระหว่างนึกคิดหมายถึงการปฏิบัติธรรม (During Thinking as Dhamma Practice)
Download Now
Download Now
๖๖.
นัยสำคัญแห่งการแยกนามรูป (Significations of Distinguishing between Mind and Body)
Download Now
Download Now
๖๗.
การจัดเฟ้นหมวดธรรม (Scrutinizing Phenomenal Categories)
Download Now
Download Now
๖๘.
ความศรัทธาอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา (Confidence as the Origin of Wisdom)
Download Now
Download Now
๖๙.
การเข้าถึงอริยสัจจธรรมในกรรมฐาน (Obtaining the Noble Truths in Insight)
Download Now
Download Now
๗๐.
ว่าด้วยปัญญาญาณในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (About Knowledge in Insight Development)
Download Now
Download Now
๗๑.
ภูมิปัญญาแห่งสมถะและวิปัสสนา (Knowledge of Meditation and Insight)
Download Now
Download Now
๗๒.
ธรรมชาติคือครูแห่งวิปัสสนา (Nature as Teachers of Insight Development)
Download Now
Download Now
๗๓.
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ในวิปัสสนา (Mega–Thought in Insight)
Download Now
Download Now
๗๔.
กายคตาสติแห่งปฐมฌาน (Impure–Body–Parts Mindfulness of the First Absorption)
Download Now
Download Now
๗๕.
จิตดุจศูนย์กลางแห่งสรรพสิ่ง (Mind as the Center of Reality)
Download Now
Download Now
๗๖.
คุณธรรมแห่งกัลยาณมิตตตา (Ennobling Virtues of the Favorable Social Environment)
Download Now
Download Now
๗๗.
พลังอำนาจสมาธิจิตย่อมหยั่งรู้ด้วยปัญญา (A Power of Concentration as Knowledge and Insight)
Download Now
Download Now
๗๘.
ความเบิกบานใจด้วยปีติปราโมทย์ (Being Glad and Full of Joy and Cheerfulness)
Download Now
Download Now
๗๙.
หมั่นพิจารณาสภาวธรรมด้วยฌานจิต (An Effort of State Analytic Reflection with Absorption Mind)
Download Now
Download Now
๘๐.
เจตนาดีแต่พฤติกรรมไม่ให้ (Good Volition but Unsuitable Conducts)
Download Now
Download Now
๘๑.
ปัญญาที่รู้เท่าทันกิเลส (Realistic Wisdom and Insight over Infatuated with Defilements)
Download Now
Download Now
๘๒.
ความถึงพร้อมด้วยความเจริญของอารยชน (Perfections of the Development of a Civilized Man)
Download Now
Download Now
๘๓.
การแยกแยะผู้รับทานกับผู้ให้ทาน (Distinguishing between Recipient and Giver)
Download Now
Download Now
๘๔.
โมหสมังคีผู้หลงประเด็น (Misunderstanding Delusive Person)
Download Now
Download Now
๘๕.
จิตที่หลงทางอยู่กับโทสะ (Mind Stuck on Hatred)
Download Now
Download Now
๘๖.
อนัตตตาแห่งความตรัสรู้ (Soullessness of the Enlightenment)
Download Now
Download Now
๘๗.
จิตประกอบด้วยนิวรณูปกิเลส (Consciousness with Hindrances against Virtues)
Download Now
Download Now
๘๘.
อธิษฐานธรรมแห่งความสำเร็จ (Foundations on the Accomplishment)
Download Now
Download Now
๘๙.
ปราชญ์ผู้รู้มากแต่ยากไร้ (Great Scholar with Sufferings)
Download Now
Download Now
๙๐.
บัณเฑาะก์ผู้แสวงหาปรมัตถสัจจธรรม (Eunuch Who Obtains the Absolute Truths)
Download Now
Download Now
๙๑.
นิวรณูปกิเลสจากความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยี (Hindrances from the Advancement of Technology)
Download Now
Download Now
๙๒.
กุศลคุณธรรมของผู้ดีที่ควรรู้จัก (Knowing Virtuous Qualities of Gentlemen)
Download Now
Download Now
๙๓.
ภาวะที่ถูกต้องของการเริ่มปฏิบัติธรรม (Righteousness to Begin the Mental Development)
Download Now
Download Now
๙๔.
ภูมิแห่งวิปัสสนูปกิเลสในวิปัสสนา (States of the Insight Defilements in Wisdom Development)
Download Now
Download Now
๙๕.
ปรากฏการณ์เกินคาดแห่งบ่อเกิดปัญญา (Unexpected Phenomena of the Wisdom Origins)
Download Now
Download Now
๙๖.
ลำดับขั้นการเจริญโพธิปักขิยธรรม (Queuing Enlightenment States)
Download Now
Download Now
๙๗.
มรดกปัญญาแห่งมวลมนุษยชาติ (Knowledge Heritage of the Humanities)
Download Now
Download Now
๙๘.
ความเชื่อที่ไร้เหตุผลในศาสนา (Unreasonable Faith in a Religion)
Download Now
Download Now
๙๙.
วิริยะพากเพียรเป็นญาณวิโมกข์ได้ (Perseverance as Knowledge of Liberation)
Download Now
Download Now
๑๐๐.
สติสังวรในการเจริญรูปฌาน (Mindfulness Restraint in Fine Material Absorptions)
Download Now
Download Now
๑๐๑.
การแสวงหากัลยาณมิตร (Obtaining More Good People)
Download Now
Download Now
๑๐๒.
ความตั้งมั่นในธรรมในการเจรจา (The Lastingness of the True Doctrine during Negotiations)
Download Now
Download Now
๑๐๓.
จิตไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญโรคร้าย (Keeping Stable Mind Once Encountering Hazardous Diseases)
Download Now
Download Now
๑๐๔.
แนวคิดในมหาสติปัฏฐาน (An Approach of the Great Mindfulness Foundations)
Download Now
Download Now
๑๐๕.
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง (All Conditioned States Are Impermanent)
Download Now
Download Now
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 6:04 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2014.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
   


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๖  |  Special Buddhist Article for 2013 |    
๑.
สัมมัตตานุตตริยะด้วยวิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค (The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒.
ธัมมานุธัมมปฏิปัตติในปัญญาภูมิแห่งวิปัสสนา (The Correlative Doctrine Practice throughout the Wisdom Bases of Insight Development)
Download Now
Download Now
๓.
ความหมดจดแห่งศีล (The Purity of Morality)
Download Now
Download Now
๔.
สภาวลักษณะแห่งสมมาตรในนามรูป (The Symmetric State of Mind and Matter)
Download Now
Download Now
๕.
ความหมดจดแห่งจิต (The Purity of Mind)
Download Now
Download Now
๖.
ความหมดจดแห่งทิฏฐิ (The Purity of Understanding)
Download Now
Download Now
๗.
ฌานสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยสัมมาทิฏฐิ (The Concentration with Right Understanding)
Download Now
Download Now
๘.
ความหมดจดแห่งความสิ้นสงสัย (The Purity of Transcending Doubts)
Download Now
Download Now
๙.
ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง (The Purity of the Knowledge and Vision Regarding Path and Not–Path)
Download Now
Download Now
๑๐.
ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนิน (The Purity of the Knowledge and Vision of the Way of Progress)
Download Now
Download Now
๑๑.
ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ (The Purity of Knowledge and Vision)
Download Now
Download Now
๑๒.
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทุกขณะจิต (The Analytic Inflections Every Mental Period)
Download Now
Download Now
๑๓.
ไม่หลงสมมติสัจจะในการเจริญภาวนา (Ignoring the Untruth in Mental Development)
Download Now
Download Now
๑๔.
มหันตภัยแห่งมิจฉาทิฏฐิ (The Calamity Based on Wrong Views)
Download Now
Download Now
๑๕.
จาคสัมปทาแห่งสัมปรายิกัตถะ (The Accomplishment of Charity for Spiritual Welfare)
Download Now
Download Now
๑๖.
มัคคสมังคีแห่งเส้นทางวิมมุตติ (A Person with the Noble Eightfold Path for Deliverance Approach)
Download Now
Download Now
๑๗.
วัฏฏูปัจเฉทธรรมเป็นที่สิ้นราคะและพ้นวัฏฏะ (Absence of the Cycle of Existence as Dispassionateness)
Download Now
Download Now
๑๘.
สังสารจักรหลุดพ้นด้วยโยนิโสมนสิการ (Liberating the Cycle of Rebirths with Analytic Reflections)
Download Now
Download Now
๑๙.
เทวธรรมสำหรับสัตบุรุษ (Divine Virtues for a True Man)
Download Now
Download Now
๒๐.
ลำดับขั้นโดยชอบแห่งญายธรรม (The Right Hierarchy of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒๑.
ธัมมานุธัมมปฏิปทาด้วยการปฏิบัติธรรมถูกหลัก (Dhamma Practice in a Systematic Way)
Download Now
Download Now
๒๒.
ทัสสนานุตตริยะอันประกอบด้วยปัจจยาการ (The Unsurpassable Vision with Conditional States)
Download Now
Download Now
๒๓.
จิตตปริจเฉทแห่งอริยบุคคล (The Mental Delimitation of Noble Individuals)
Download Now
Download Now
๒๔.
ทิฏฐธัมมิกัตถะด้วยการเข้าถึงอานาปานสติ (The Temporal Welfare of Mindfulness on Breathing)
Download Now
Download Now
๒๕.
ปัตตานุโมทนามัยอันปราศจากการเกิดวิปฏิสาร (Rejoicing in Others’ Merit without Remorse)
Download Now
Download Now
๒๖.
สีมาสัมเภทในความเสมอเรียบแห่งจิต (The Equilibrium of Various Consciences )
Download Now
Download Now
๒๗.
ปัสสัทธิยุคฬาทิเป็นไวพจน์กับเอกเสสนัย (Tranquil Pairing as the Synonym of Parallel Homonym )
Download Now
Download Now
๒๘.
สัมมาวายามะแห่งสัมมัปปธาน (Right Effort Relevant to the Great Efforts)
Download Now
Download Now
๒๙.
โยคักเขมะดุจธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ (Secure Mind as the Paradise without Bonds)
Download Now
Download Now
๓๐.
อินทรียสังวรแห่งสหชาตธรรม (The Sense–Objects Controlling of Coexisting Phenomena)
Download Now
Download Now
๓๑.
ปัจจัยสำคัญสำหรับภาวะการเกิดมหากุศลจิต (The Requisite Necessities for Great Moral Consciousness)
Download Now
Download Now
๓๒.
สรรพสิ่งทั้งล้วนแสดงนัยเป็นปัญญา (The Entire Reality as Wisdom by Implication)
Download Now
Download Now
๓๓.
การทุบขันธ์ ๕ เพื่อความหลุดพ้น ( Five–Aggregate Destruction for Deliverance)
Download Now
Download Now
๓๔.
อานันตริกสมาธิดุจสมาธิที่ดีที่สุด (Abrupt–Result Concentration as the Best One)
Download Now
Download Now
๓๕.
แนวความคิดกำหนดพิจารณาในการเจริญกรรมฐาน (Contemplation on Meditation Objects)
Download Now
Download Now
๓๖.
สังสารจักรแห่งปัจจยาการ (The Rebirth Cycle of Conditionality Structure)
Download Now
Download Now
๓๗.
ญาณในวิปัสสนาตามลำดับการสร้างปัญญา ( Insight and Wisdom Development of Wisdom Creating Order)
Download Now
Download Now
๓๘.
กายคตาสติในกายแห่งรูปขันธ์ (Contemplation on the Thirty–Two Impure Parts of the Body)
Download Now
Download Now
๓๙.
พุทธศาสนาธรรมชาติแห่งมวลมนุษยชาติ (The Natural Buddhism of Entire Humankind)
Download Now
Download Now
๔๐.
ความเข้าใจผิดในภาพนิมิต (Misunderstanding Some Mental Images)
Download Now
Download Now
๔๑.
นามรูปปริจเฉทญาณตามแนวปรมัตถสัจจะ (Knowledge of the Mind-Matter Delimitation through Absolute Truth)
Download Now
Download Now
๔๒.
ปัจจยปริคคหญาณตามแนวธรรมฐิติ (Knowledge of Discerning the Conditions through Dhamma Law)
Download Now
Download Now
๔๓.
สัมมสนญาณโดยนัยแห่งไตรลักษณ์ (Knowledge of Comprehending through the Three Characteristics)
Download Now
Download Now
๔๔.
วิปัสสนาญาณ ๙ ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (Insight–Knowledge 9 in Wisdom Development)
Download Now
Download Now
๔๕.
การทบทวนกิจในอริยสัจจ์ก่อนความตรัสรู้ (Self–Falsification of Enlightening Procedures)
Download Now
Download Now
๔๖.
การวิเคราะห์รายข้อเชิงปฏิจจสมุปบาท (Item Analysis Based on Conditioned Mode)
Download Now
Download Now
๔๗.
สภาวะแห่งธรรมเอกในธรรมทั้งหลาย (The State of Unity for All Virtues)
Download Now
Download Now
๔๘.
ข้อพึงปฏิบัติสำหรับอริยบุคคล (Proper Observance for Noble People)
Download Now
Download Now
๔๙.
พุทธศรัทธาประกอบด้วยเหตุผล (Buddhistic Belief Based on Reason)
Download Now
Download Now
๕๐.
กิเลสวัตถุสิ่งก่อความเศร้าหมอง (Defilements as Contaminating Acts)
Download Now
Download Now
๕๑.
กระบวนการคิดเชิงวิจัยด้วยปัญญาเห็นธรรม (Research Oriented Conceptualization through Insight-Knowledge)
Download Now
Download Now
๕๒.
อำนาจพยากรณ์ด้วยปัญญาญาณ (The Power of Prediction through Insight–Knowledge)
Download Now
Download Now
๕๓.
โพธิปักขิยธรรมบาทฐานแห่งมัคคญาณ (Enlightening States as Insightful Noble Path)
Download Now
Download Now
๕๔.
ภูมิแห่งความหลงผิดในวิปัสสนา (Misunderstanding in Intuitive Vision)
Download Now
Download Now
๕๕.
ทุกขตาแห่งอริยสัจจธรรม (Suffering States of the Noble Truth)
Download Now
Download Now
๕๖.
สัมมาปฏิปทาแห่งญายปฏิปันโน (Right Practice of the Noble Disciples)
Download Now
Download Now
๕๗.
การรักษากรรมฐานด้วยโพธิปักขิยธรรม (Keeping Meditation with Enlightening States)
Download Now
Download Now
๕๘.
ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกแห่งอุเบกขา (Specific Neutrality as for Equanimity)
Download Now
Download Now
๕๙.
ชีวิตินทรีย์ในพุทธธรรม (Life–Faculty in Buddhist Dhamma)
Download Now
Download Now
๖๐.
พุทธปัญญาแก้ปัญหาโลก (Buddhistic Wisdom Solving the Global Problems)
Download Now
Download Now
๖๑.
ญาณทัสสนะดุจดังความสว่างแห่งปัญญาหยั่งรู้ (Knowledge and Insight as the Clarity of Vision)
Download Now
Download Now
๖๒.
ธรรมสมาทานเพื่อให้สีลวิสุทธิ (Religious Undertakings for Moral Purity)
Download Now
Download Now
๖๓.
ทรัพยากรมนุษย์แห่งพุทธะ (Human Resources of the Buddha)
Download Now
Download Now
๖๔.
ให้กำหนดสติอยู่ที่ปัจจุบันธรรม (Concentrating on the Present States)
Download Now
Download Now
๖๕.
ธรรมฐิติแห่งปฏิจจสมุปปันนธรรม (Stable Truths of the Rebirth Cycle)
Download Now
Download Now
๖๖.
สนามพลังงานมนุษย์ยืนยันพระพุทธศาสนา (Human Energy Field Assured of Buddhism)
Download Now
Download Now
๖๗.
ธาตุในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (The Elements in Concentration Development)
Download Now
Download Now
๖๘.
อนิจจตาในวิญญาณปวัตติ (The Impermanence in Consciousness Occurrence)
Download Now
Download Now
๖๙.
แหล่งความรู้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Body as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๐.
แหล่งความรู้ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Feelings as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๑.
แหล่งความรู้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Mind as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๒.
แหล่งความรู้ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Dhamma as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๓.
แนวความเข้าใจการพิจารณาในกรรมฐาน (Scrutiny Ideas as Objects of Meditation)
Download Now
Download Now
๗๔.
ฉัพพรรณรังสีแห่งวิสุทธิในไตรสิกขา (Luminescence of the Threefold Learning Purity)
Download Now
Download Now
๗๕.
นักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพวิญญาณที่หลุดจากร่างที่ตาย (Scientists Photographed Soul Leaving the Body in Death)
Download Now
Download Now
๗๖.
พื้นจิตที่มีกรรมวิบากครอบครองในสมณะ (Recluses with the Kamma–Results Oriented Mind)
Download Now
Download Now
๗๗.
สภาวธรรมที่เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน (Path Conditions through Nirvana)
Download Now
Download Now
๗๘.
สัมปยุตตปัจจัยแห่งตรัสรู้ญาณ (Associated Conditions of Enlightening Knowledge)
Download Now
Download Now
๗๙.
มรรคผลแห่งโลกียญาณกับโลกุตตรญาณ (Paths and Results of Mundane and Supramundane Insights)
Download Now
Download Now
๘๐.
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับพุทธศาสนา (Technological Advancement against Buddhism)
Download Now
Download Now
๘๑.
มัจฉริยะเป็นเหตุแห่งความล้มเหลว (Stinginess as the Causes of Failure)
Download Now
Download Now
๘๒.
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแห่งปฏิปทาสายกลาง (The First Discourse as for the Middle Path)
Download Now
Download Now
๘๓.
โพธิญาณแห่งปฏิจจสมุปบาทมนสิการ (Enlightenment of Reflecting on the Conditioned Genesis)
Download Now
Download Now
๘๔.
มุมมองที่แตกต่างกันในสรรพสิ่งทั้งหลาย (Different Perspectives towards All of Realities)
Download Now
Download Now
๘๕.
อินทรีย์แห่งความตรัสรู้สัมมาโพธิญาณ (Controlling Faculty of Enlightening Supreme Knowledge)
Download Now
Download Now
๘๖.
ธาตุธรรมชาติในพระพุทธศาสนา (Natural Elements in Buddhism)
Download Now
Download Now
๘๗.
เบญจขันธ์เป็นสมุฏฐานแห่งความตรัสรู้ (Five Aggregates as Enlightening Sign)
Download Now
Download Now
๘๘.
สัมมัปปธานธรรมแห่งความตรัสรู้ (Right Exertions for Enlightenment)
Download Now
Download Now
๘๙.
ขั้นตอนญาณสัมปยุตต์ที่ไม่มีลำดับ (Omniscient Insights without Subsequent States)
Download Now
Download Now
๙๐.
สมุฏฐานแห่งความล้มเหลวทั้งปวง (Causes for a Total Dhamma Failure)
Download Now
Download Now
๙๑.
อนุปัสสนาและมหาวิปัสสนา (Minor and Mega Insight Development)
Download Now
Download Now
๙๒.
วิหาราธิคมคุณเครื่องบรรลุความตรัสรู้ (The Realizable Abiding of Enlightening Aspect)
Download Now
Download Now
๙๓.
จตุตถฌานพึงเป็นระดับคุณภาพจิตใจ (The Fourth Absorption as Planes of Consciousness)
Download Now
Download Now
๙๔.
ปัญจกนิทเทสแห่งกิเลส (The Explanations of Five-Component Defilements)
Download Now
Download Now
๙๕.
เอกบุคคลในพุทธศาสนา (Mono-Typed Individual in Buddhism)
Download Now
Download Now
๙๖.
ธรรมบรรลุซึ่งสัมโพธิญาณ (The Self–Realization of Enlightenment)
Download Now
Download Now
๙๗.
ความประมาทเปรียบเสมือนอาหารของความล้มเหลว (Heedlessness as the Food of Failure)
Download Now
Download Now
๙๘.
อุเปกขินทรีย์ธรรมที่ละเอียดประณีต (Indifference Faculty as Modest–Delicate States)
Download Now
Download Now
๙๙.
ความยึดมั่นในอนาคตธรรมที่ไม่พร้อมในปัจจุบัน (Future Clinging without Present-Ready Awareness)
Download Now
Download Now
๑๐๐.
ลำดับขั้นสามัญแห่งการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน (A Common Hierarchy of Insight Development)
Download Now
Download Now
๑๐๑.
ความลำบากที่จะข้ามสัมมาอาชีวะ (Hindrances against Right Livelihood)
Download Now
Download Now
๑๐๒.
การมนสิการสภาวธรรมทั้งภายในและภายนอก (Contemplation on Inside and Outside States)
Download Now
Download Now
๑๐๓.
คุณบทสามัญแห่งบุคคลผู้เป็นผู้รู้ (Common Characteristics of Scholar)
Download Now
Download Now
๑๐๔.
อิริยาปถสัปปายะแห่งความตรัสรู้ (Any Suitable Posture for Enlightening)
Download Now
Download Now
๑๐๕.
การโยนิโสมนสิการธรรมทั้งหลายเพื่อความตรัสรู้ (Genetic Reflection on All Realities for Illumination)
Download Now
Download Now
๑๐๖.
เกณฑ์การมนสิการกรรมฐานแห่งปฏิกูลมนสิการ (Criterion Perception of the Loathsomeness of Anatomy)
Download Now
Download Now
๑๐๗.
คุณบทแห่งบุคคลที่เป็นพุทธะ (Personal Characteristics for Buddhistic States)
Download Now
Download Now
๑๐๘.
ชีวิตสันตติของผู้นอกรีตพุทธศาสนา (Life Continuity of the Non–Buddhist Believers)
Download Now
Download Now
๑๐๙.
ปรมัตถทีปนีคัมภีร์สืบพระพุทธศาสนา (Absolute Truth Scripture for Derived Buddhism)
Download Now
Download Now
๑๑๐.
มิจฉาญาณในวิปัสสนาภูมิ (Wrong Knowledge in Insight Development)
Download Now
Download Now
๑๑๑.
แนวคิดแนวปฏิบัติในการศึกษาพระธรรม (Theoretical and Practical Approaches to Learning Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๑๒.
พุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ (Buddhism in the Twenty–First Century)
Download Now
Download Now
๑๑๓.
อุเปกขินทรีย์ในสัจจภาวะแห่งพุทธะ (Equanimity in Buddhist Absolute State)
Download Now
Download Now
๑๑๔.
ความไม่ศรัทธาจริงทำให้ล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม (Pseudo Confidence as a Cause of Practical Failures)
Download Now
Download Now
๑๑๕.
นิวรณูปกิเลสอุปสรรคแห่งอริยอัฏฐังคิกมรรค (Hindrances against the Noble Eightfold Path)
Download Now
Download Now
๑๑๖.
การพัฒนาปัญญาแห่งมวลมนุษยชาติ (Wisdom Development of All Mankind)
Download Now
Download Now
๑๑๗.
สรรพสิ่งทั้งหลายมีความคลาดเคลื่อน (All Realities Relevant to Deviations)
Download Now
Download Now
๑๑๘.
โพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ (Enlightenment Factors for Enlightening Awareness)
Download Now
Download Now
๑๑๙.
สัมมาปฏิปทาในการปฏิบัติธรรม (Right Dhamma Practice in Buddhism)
Download Now
Download Now
๑๒๐.
ความไม่เที่ยงบ่งบอกความแปรปรวนแห่งเวลา (Impermanence as a Sign of Time Change)
Download Now
Download Now
๑๒๑.
อำนาจพยากรณ์แห่งปฏิจจสมุปบาท (A Power of Anticipations of the Conditioned Genesis)
Download Now
Download Now
๑๒๒.
ความเห็นแจ้งและการดับสาเหตุแห่งทุกข์ (Enlightening and Detaching the Cause of Suffering)
Download Now
Download Now
๑๒๓.
ความเห็นผิดทำให้กิจล้มเหลว (False Understanding as Failure Causes)
Download Now
Download Now
๑๒๔.
ความเชื่อในเรื่องกายทิพย์ (Belief in Divine Body)
Download Now
Download Now
๑๒๕.
ความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมสมาธิ (Right Understanding about the Concentration Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๒๖.
ความรู้แจ้งเห็นจริงถึงทุกขตาแห่งสรรพสิ่ง (Realization of Sufferings Relevant to Reality)
Download Now
Download Now
๑๒๗.
การเข้าถึงภาวะปัจจัยแห่งความตรัสรู้ (Reaching the Conditionality of Enlightenment)
Download Now
Download Now
๑๒๘.
โยคเกษมธรรมแห่งนรชนผู้มีสติสัมปชัญญะ (The Bond State for Good People with Temperance)
Download Now
Download Now
๑๒๙.
อริยอัฏฐังคิกมรรคธรรมคุ้มครองโลก (The Noble Eightfold Path as the World Ward)
Download Now
Download Now
๑๓๐.
สัญญาเครื่องช่วยจำแห่งอารมณ์กรรมฐาน (Mnemonic Perception of Meditation Objects)
Download Now
Download Now
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 6:04 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๖  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2013.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
     Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML–ASP ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๕  |  Special Buddhist Article for 2012 |    
๑.
การต่อยอดความรู้ในการเจริญปัญญา (Intellectual Reproduction during Wisdom Development)
Download Now
Download Now
๒.
ความคิดริเริ่ม–ความคิดสร้างสรรค์–และญาณทัสสนะ (Intuitiveness–Creativeness–Insightful Knowledge)  
Download Now
Download Now
๓.
ความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้รู้กับความเป็นผู้ไม่รู้ (Differences between Competence and Incompetence)  
Download Now
Download Now
๔.
ความล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม (Failures in Dhamma Practice)  
Download Now
Download Now
๕.
ความเหมือนและความต่างของสติสัมปชัญญะ (Homogeneity and Heterogeneity of Temperance)  
Download Now
Download Now
๖.
ด้วยเป้าหมายแห่งชีวิต (On the Purposes of Life)  
Download Now
Download Now
๗.
ทุกข์ร้อยแปดแห่งอริยสัจจ์ ๔ (The Whole Sufferings in the Four Noble Truths)  
Download Now
Download Now
๘.
ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสำเร็จ (Virtues against Achievements)  
Download Now
Download Now
๙.
ธรรมเพื่อพิจารณาเตือนสติมิให้ประมาท (Virtues for Warning about Carefulness)  
Download Now
Download Now
๑๐.
แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์อันสัมพันธ์ด้วยกลุ่มปัจจัย (Paradigm Scope Relevant to the Condition Network)  
Download Now
Download Now
๑๑.
แนวทางการเก็บรักษาอารมณ์กรรมฐาน (An Approach to Keep Meditational Subjects)  
Download Now
Download Now
๑๒.
บุคคลหาได้ยากในสังคม (Rare Persons in the Society)  
Download Now
Download Now
๑๓.
เบญจศีลและเบญจธรรม (The Five Precepts and the Five Ennobling Virtues)  
Download Now
Download Now
๑๔.
พุทธญาณแห่งภาวิตัตต์ (Buddhistic Insight of the Self–Actualized Individual)  
Download Now
Download Now
๑๕.
ภาพนิมิตในภูมิวิปัสสนา (Mental Image in Insight Development)  
Download Now
Download Now
๑๖.
โยคาวจรแห่งฌานสมาธิและวิปัสสนาสมาธิ (Mediators of Concentrations for Absorption and Contemplation)  
Download Now
Download Now
๑๗.
ระบบโครงสร้างสมาธิภาวนา (Structural System of Concentration Development)  
Download Now
Download Now
๑๘.
โลกียญาณกับโลกุตตรญาณ (Mundane and Supermundane Insights)  
Download Now
Download Now
๑๙.
วิปัสสนาญาณกับญาณเพื่อความตรัสรู้ธรรม (Insight–Knowledge and Insights for Enlightenment)  
Download Now
Download Now
๒๐.
วิปัสสนูปกิเลสในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (Insight Defilements in Insight Development)  
Download Now
Download Now
๒๑.
สภาวจิตอุดมด้วยสติสัมปชัญญะ (Mental Phenomenon with Temperance)  
Download Now
Download Now
๒๒.
สภาวธรรมกับปรมัตถธรรม (Natural Phenomenon against Absolute Truth)  
Download Now
Download Now
๒๓.
สภาวะที่ไม่ปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัย (The Supermundane States)  
Download Now
Download Now
๒๔.
สัมมาปฏิปทาแห่งอริยสัจจ์ ๔ (The Right Practice for the Four Noble Truths)  
Download Now
Download Now
๒๕.
เส้นเขตแดนความรู้ระหว่างสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะ (A Knowledge Boundary Line Between Conventional)  
Download Now
Download Now
๒๖.
เสบียงเดินทางด้วยธรรมขันธ์ ๕ (Provisions with Doctrine Categories)  
Download Now
Download Now
๒๗.
หลักไตรลักษณ์กับการตรัสรู้ธรรม (The Three Characteristics and Enlightenment)  
Download Now
Download Now
๒๘.
หลักธรรมจาคะ (Liberality Virtues)  
Download Now
Download Now
๒๙.
ห้วงแห่งปัญญา (Intellectual Periodicity)  
Download Now
Download Now
๓๐.
ให้ภาวนาจนถึงขั้นพระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟัง (Keep on Mental Developing until the Buddha Teaches You)  
Download Now
Download Now
๓๑.
องค์ประกอบและเหตุปัจจัยแห่งมัชฌิมาปฏิปทา (Components and Conditions of the Middle Path)  
Download Now
Download Now
๓๒.
อัตตสัมปทาแห่งภาวิตัตต์ (Self–Actualization for Well–Trained Man)  
Download Now
Download Now
๓๓.
อินทรีย์ดุจกองชีวิตแห่งขันธ์ ๕ (Controlling Faculty as the Five Groups of Existence)  
Download Now
Download Now
 
 
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 6:04 PM      
 
 
 
 หัวเรื่องสัพเพเหระกับผู้เขียน 2555 - 2012
๑.
การจับแพะชนแกะ (Misalliance)
๒.
ลมหายใจแห่งความตรัสรู้ (The Breaths of Enlightenment)
๓.
วิปัสสนาภูมิ ๖ (Development Knowledge)
๔.
ข้อคิดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่พระมหาสวัสดิ์ (Mental Development Approach)
๕.
รุ่งอรุณแห่งชีวิตที่ดีงาม (Precursor of the Noble Path)
๖.
ฌานสมาบัติกับวิชชา (Absorption and Supernormal Knowledge)
๗.
สูตรตำรับยาสมุนไพรไทยกับภาวนามยปัญญา (Thai Herbal Ingredients and Mental Development Wisdom)
๘.
รู้ปัจจุบันธรรมไม่ให้เลยไปถึงบัญญัติ (Knowing the Present Phenomena beyond the Concept)
๙.
สามัคคีธรรมแห่งสมชีวิธรรมกับกัลยาณมิตรธรรมเชิงธุรกิจ (The Unity of Couple and Good Friend ...)
๑๐.
อนัตตลักษณะที่ปรากฏจริงทุกขณะจิต (The Selfless Characteristics Occurring All the Time)
๑๑.
การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรแห่งญาติธรรม  (The Creation of the Good–Company Network)
๑๒.
กระบวนการสร้างความรู้ตามแนวทางพุทธศาสนา  (The Buddhist Process of Conceptualization)
๑๓.
แนวทางปฏิบัติในการชำระจิตให้บริสุทธิ์ (A Practical Approach to Purifying the Mind)
๑๔.
ปราชญ์ทางโลกกับพหูสูตทางธรรม (Academic and Dhamma Scholars)
๑๕.
ความหลงที่เกิดขึ้นในพุทธธรรมปฏิบัติ (Delusion during Buddhist Practice)
๑๖.
โยนิโสมนสิการแห่งความตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ (Analytical Thinking in the Four Noble Truths)
๑๗.
ญาณสัมปยุตต์เพื่อความตรัสรู้ (Insight Omnipotence for Enlightenment)
๑๘.
การบรรลุคุณวิเศษยังพุทธกิจให้สมบูรณ์ (The Specific Attainments to Complete Buddhist Duties)
๑๙.
สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนวิปริณาม (All Realities Are Changing Forever)
๒๐.
ปัจจุบันธรรมแห่งเส้นทางอริยมรรค (An Existing Phenomenon on the Noble Path)
๒๑.
ภาวิตัตต์แห่งญายปฏิปันโน (The Self–Actualized of Right Conducts)
๒๒.
สัญเจตนาเพื่อสัมมาปฏิปทาสัมปทา (Volition for the Right Achievement)
๒๓.
ให้พิจารณาถอนอัตตาภินิเวสก่อนอนัตตานุปัสสนา (Take Self Insistence out before Taking ... )
๒๔.
อนุรักขนาปธานในกุศลธรรมให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้น (The Great Effort to Maintain Arisen Good Virtues)
๒๕.
สัญญมะเครื่องธรรมปิดกั้นสิ่งเสียหาย (Self–Control to Prevent Bad Things)
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ - 2012 
๒๖.
การเพียรรักษาอารมณ์กรรมฐาน (Maintaining the Meditation Subjects)
๒๗.
อานาปานสติแห่งอารัมมณวาโย (Mindfulness on Breathing of Air–Element Subject)
๒๘.
อยู่กับความตายให้เห็นความตายแล้วตาย (Stay with the Death to See It and then Die)
๒๙.
ธรรมสว่างที่จิต–ธรรมสว่างที่ใจ (Dhamma–Enlightening Mind)
๓๐.
กระบวนทัศน์แห่งมัชฌิมาปฏิปทา (The Paradigm of the Middle Path)
๓๑.
สัมมาทิฏฐิโดยปรมัตถ์ (The Ultimate Right–View)
๓๒.
ธรรมชาติไม่ยอมให้เวลาย้อนกลับ (Time No Return in Nature)
๓๓.
พุทธปัญญาต้นแบบทฤษฎี (Theory–Prototyped Buddhist Wisdom)
๓๔.
อุตริมนุสธรรมบาทฐานในอริยธรรม (Superhuman State as the Path of Noble Virtues)
๓๕.
ให้พิจารณาปัจจุบันธรรมด้วยวิสุทธิ (Consider the Immediate State with Purification)
๓๖.
อัพยากตธรรมเกิดจากความเข้าใจในอกุศลธรรมกับกุศลธรรม (The Indeterminate Appears ...)
๓๗.
สภาวจิตแห่งพุทธะ (The State of Buddhist Mind)
๓๘.
ธรรมไพบูลย์ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติ (Doctrinal Abundance with Dhamma Practice ...)
๓๙.
ศรัทธาที่แรงกล้าทำให้คำทำนายคลาดเคลื่อน (Great Belief as the Cause of Wrong Prophecy )
๔๐.
ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์วันโลกแตก (The Panic of the Doom–Day Belief )
๔๑.
การเจริญสติพิจารณานามรูป (Discriminating the Body and Mind)
๔๒.
ระดับคุณภาพจิตก่อนดับสังขาร (The Life Planes before Passing away )
๔๓.
พุทธธัมมาปฏิปัตติเน้นการชุบชีวิตใหม่ให้บริสุทธิ์ (Buddhist Practice Focused on Reviving ...)
๔๔.
การจัดระเบียบใหม่ความรู้และการจัดการปัญญา (Restructuring Knowledge and Managing ...)
๔๕.
ปัญญาทั้งกำจัดกิเลสและชำระชีวิตจิตใจ (Wisdom Cleans up All Defilement and Purifies the ...)
๔๖.
วิธีคิดแบบองค์รวมในปฏิปัตติสัทธรรม (Synergetic Holism in Doctrinal Learning)
๔๗.
พุทธคุณ ๓ คือลำดับการเป็นพุทธะ (Three Attributes of the Buddha)
๔๘.
พุทธปัญญาแห่งการอยู่รอดในสังคม (Buddhism for Revival in the Society)
๔๙.
การประยุกต์พุทธปัญญาเพื่องานสร้างสรรค์ (Buddhistic Wisdom Usage for Creativeness)
๕๐.
กุศลผลบุญเกิดแต่ลมหายใจเข้าออก (Virtuous Results Derived from Breathings)
 


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
ประเภทไฟล์ข้อมูล 2554 (รวมรูปเล่มทฤษฎีพุทธธรรม: แก่นสารแห่งชีวิต–ด้วยสัมมาปฏิปทาจากสามัญชนสู่อริยบุคคล)
 ๑. A–ปกหน้า (Front Cover)
 ๒. B–หน้าปก สารบัญ (Contents)
 ๓. C–บทที่ ๑ กฎแห่งกรรม (The Law of Volitional Actions)  
 ๔. D–บทที่ ๒ เบญจขันธ์ (Groups of Existence)
 ๕. E–บทที่ ๓ ปฏิจจสมุปบาท (Conditioned Genesis)
 ๖. F–บทที่ ๔ ไตรลักษณ์ (The Three Characteristics)
 ๗. G–บทที่ ๕ อริยสัจจ์ ๔ (The Four Noble Truths)
 ๘. H–บทที่ ๖ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (Enlightenment States)  
 ๙. I–บทที่ ๗ สมาธิภาวนา (Concentration Development)
 ๑๐. J–ภาคผนวก (Appendices)
 ๑๑. K–ภาคผนวก-๑ สัญลักษณวิทยา (Semeiotics)
 ๑๒. L–ภาคผนวก-๒ วิธีเจริญกรรมฐานภาวนา (The Mental Subjects of Meditation)
 ๑๓. M–ภาคผนวก-๓ อารักขกรรมฐาน (The Protection-Oriented Mental Exercises)
 ๑๔. N–ภาคผนวก-๔ ฐานการภาวนา (The Foundation of Mental Development)  
 ๑๕. O–ปกหลัง (Back Cover)
 ๑๖. ReadMe  
   
 The Basic Matter of Life: With the Right Path from Common Man to the Noble One  
  (Available for Download = 16 items of Buddhist Articles)