CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
สติอยู่ที่ใจ รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 7:03 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกัAuthor Miscellancy 2012บผู้เขียน


Visitor Number:
5249445
คำถามที่ถามบ่อย
(Frequently Asked Questions)
 

   ข้อสงสัยที่ปิดกั้นปัญญาให้อ่อนกำลังลง

“แนวโน้มกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ นั้น คือ “ยุคแห่งการเจริญวิวัฒน์ปัญญา” (The Ages of Wisdom Revolution and Development) เพื่อให้เกิดการประจักษ์แจ้งชัดในสัจจธรรมแห่งชีวิต ด้วยการเจริญธรรมที่ว่า “สัมมัตตานุตตริยะด้วยวิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path) หมายถึง (๑) “สัมมัตตานุตตริยะ” (The Right and Excellent States) คือ ภาวะที่ถูกต้องและเยี่ยมยอด ซึ่งมาจากข้อธรรม “สัมมัตตะ ๑๐” กับข้อธรรม “อนุตตริยะ ๓” และ (๒) “วิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Purity Stages of the Noble Path) คือ แนวทางปฏิบัติอันบริสุทธิ์หมดจดตามอริยมรรค ซึ่งมาจากข้อธรรม “วิสุทธิ ๗” กับข้อธรรม “อริยสัจจ์ ๔” เมื่อนำวลีทั้งสองมารวมกัน เรียกว่า “อริยมรรคคามินีปฏิปทา” คือ ข้อปฏิบัติที่พึงเจริญภาวนาตามแนวทางปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์ด้วย “มรรคมีองค์ ๘–มัชฌิมาปฏิปทา” (The Noble Eightfold Path – The Middle Path) โดยมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ “ความตรัสรู้” (Enlightenment) ฉะนั้น เหล่าบรรดา “ปัญญา” (Wisdom) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เป็น “นักคิด–นักวิเคราะห์” ทั้งหลาย ที่ได้ชื่อว่า “นักโยนิโสมนสิการ” นั่นคือ “ภควา” (ข้อ ๙ ในพุทธคุณ ๙) นั่นเอง

“The Trends of Change Currency” in the twenty first century are called “The Ages of Wisdom Revolution and Development”. As for self–realization of the truth of life, we conduct “The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path” that categorized into two components: (1) “The Right and Excellent States” reveals the right and excellent situations that consisted of “Rightness 10” and “Excellence 3”, and (2) “The Purity Stages of the Noble Path” indicates the divine practice along with the noble path that consisted of “Gradual Purification 7” and “The Four Noble Truths”. As for the comprehensive synergy of both above, they will become the so–called “Noble Path and Practice for Deliverance”, the best or divine development and practice with “The Noble Eightfold Path – The Middle Path” due to the main purpose of “Enlightenment”. As a result, all of wisdom coming to mind in each stage is certain the important issue for all individuals who are “Thinkers–Analysts” that called “Analytic Reflection Doers” and performed as “The Blessed One” (Item 9 in the Virtues of the Buddha 9). That's all.


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี


   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...
  คำถามที่ถามบ่อย   |  Frequently Asked Questions  |

ธรรมสวนานิสงส์ ๕
  (Benefits of Hearing or Learning from Others ) 
 


“ธรรมสวนานิสงส์ ๕” หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม รวมทั้ง การศึกษาค้นคว้าธรรม [ในทางธรรม เรียกว่า “ปรโตโฆสะ: เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคำแนะนำสั่ง สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับ สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร”] ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการคิดให้เกิดความถึงพร้อมด้วย “สัมมาทิฏฐิ” และ “สัมมาสังกัปปะ” และมีจิตสหรคตด้วยแสงสว่าง [อาโลกสัญญา] ที่เป็นสมาธิแห่งจิตอันปราศจากนิวรณ์ [จิตประภัสสร: จตุตถฌาน ๔ อันปฏิสังยุตด้วย อุเบกขา–เอกัคคตาแห่งสมาธิ] นั่นคือ กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทั้งปวง ถือเป็นนิวรณ์ ฉะนั้น ผลประโยชน์อันเกิดจากการฟังธรรมหรือศึกษาธรรม ได้แก่

(๑) “อสฺสุตํ สุณาติ” คือ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้  
(๒) “สุตํ ปริโยทเปติ” คือ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
(๓) “กงฺขํ วิหนติ” คือ แก้ข้อสงสัยได้ บรรเทาความสงสัยเสียได้
(๔) “ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ” คือ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้  
(๕) “จิตฺตมสฺส ปสีทติ” คือ จิตของเขาย่อมผ่องใส  

 
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.     
Last Modified:   July 10, 2021 7:03 PM      
 

ตรวจสอบสุขภาพจิตวันนี้
เรียนเชิญท่านทั้งหลาย ตรจสอบสุขภาพจิตวันนี้
จิตประภัสสรที่เป็นสมาธิ

ตรวสอบภาวะจิตของคุณวันนี้
คุณระงับสงบอุปกิเสลดีแล้วหรือยัง

  Academic Charity Services Provided by
  Academiae Network and Siripat.Com

  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML–ASP ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม คำถามที่ถามบ่อย ประจำปี ๒๕๕๓  |  Special Buddhist Article FAQs for 2010 |    
๑.
การเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น ควรเริ่มต้นอย่างไร (How to Start Our Dhamma Practice)
Download Now
Download Now
๒.
การเจริญภาวนาคืออะไร (What Mental Development Is)  
Download Now
Download Now
๓.
ฌานกับญาณแตกต่างกันอย่างไร (What Differences between Absorptions and Insights Are)  
Download Now
Download Now
๔.
สมมุติสงฆ์กับอริยสงฆ์แตกต่างกันอย่างไร (What Differences between Normal and Noble Priests Are)  
Download Now
Download Now
๕.
สติสัมปชัญญะคืออะไร (What Temperance Is)  
Download Now
Download Now
๖.
สมถะกับวิปัสสนาคืออะไร (What Calm and Insight Are)  
Download Now
Download Now
๗.
สมมุตติสัจจะกับปรมัตถสัจจะคืออะไร (What Conventional and Absolute Truths Are)  
Download Now
Download Now
๘.
อวิชชากับวิชชาคืออะไร (What Ignorance and Knowledge Are)  
Download Now
Download Now
๙.
ไตรลักษณ์สำคัญอย่างไร (What Important the Three Characteristics Is)  
Download Now
Download Now
๑๐.
กฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่ (How True the Law of Volitional Actions Is)  
Download Now
Download Now
๑๑.
ทำไมเราจึงต้องแยกนามรูปแห่งขันธ์ ๕ ในการเจริญภาวนา (Why We Separate Mind and Matter in Mental Development)  
Download Now
Download Now
๑๒.
นามขันธ์มีความสำคัญอย่างไร (How Important Mental Factors Are)  
Download Now
Download Now
๑๓.
ปุถุชนธรรมดาสามารถเป็นอริยบุคคลได้ไหม (Whether a Normal Man Becomes the Noble One or Not)  
Download Now
Download Now
๑๔.
คำว่าดวงตาเห็นธรรมมีนัยความหมายลึกๆ อย่างไร (What the Eye of Dhamma Means in Depth)  
Download Now
Download Now
๑๕.
ทำไมพระพุทธองค์ทรงเลือกเฟ้นสัมมาปฏิปทาแห่งทางสายกลาง (Why the Middle Path Is Chosen as the Right Path)  
Download Now
Download Now
๑๖.
มรรคมีองค์ ๘ สำคัญอย่างไรต่อความตรัสรู้ (How Important the Noble Eightfold Path Is for Enlightening)  
Download Now
Download Now
๑๗.
นิพพานคืออะไร (What Nirvana Is)  
Download Now
Download Now
๑๘.
กรรมเป็นผู้แสดงเจตนาแห่งการกระทำและแสดงวิบากกรรมนั้นๆ จริงหรือไม่ ( How True Volition Affects Actions and Consequence)  
Download Now
Download Now
๑๙.
ทำไมมนุษย์และสัตว์จึงมีระดับชีวิตแตกต่างกันมากเหลือหลาย (Why Human and Living Beings Have Life States More Differently)  
Download Now
Download Now
๒๐.
กุศลกรรมกับอกุศลกรรมส่งผลวิบากแตกต่างกันจริงหรือไม่ (What Different Results between Right and Evil Actions Are)  
Download Now
Download Now
๒๑.
การทำบุญอย่างไรถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องและส่งผลบุญได้สมจริง (How to Make Right Merits for the Best Results)  
Download Now
Download Now
๒๒.
พระสงฆ์ผู้ต้องอาบัติปาราชิกนั้นควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร (How to Treat the Disqualified Monk with Respect)  
Download Now
Download Now
๒๓.
การทุศีลส่งผลอย่างไรต่อความก้าวหน้าการเจริญภาวนา (How a Misconduct of Morality Affects the Mental Development Progress)  
Download Now
Download Now
๒๔.
ตรุณวิปัสสนากับพลววิปัสสนามีความแตกต่างกันอย่างไร (How Different between Unskillful and Well–Trained Insights)  
Download Now
Download Now
๒๕.
การเจริญวิปัสสนาญาณคืออะไร (What Insight Development Is)  
Download Now
Download Now
๒๖.
สมาธิภาวนาคืออะไร (What Concentration Development Is)  
Download Now
Download Now
๒๗.
การใช้สติพิจารณากาย คือ รูปขันธ์ เพื่ออะไร (For What the Mindfulness Consideration of Corporeality Is Used)  
Download Now
Download Now
๒๘.
การใช้สติพิจารณานามขันธ์เพื่ออะไร (For What the Mindfulness Consideration of Mental Factors Is Used)  
Download Now
Download Now
๒๙.
การได้ปัญญาญาณแห่งวิชชา ๓ ได้มาเพื่ออะไร (For What the Achievement of Three Insights Is)  
Download Now
Download Now
๓๐.
คำว่าการชำระจิตวิญญาณให้หมดจดบริสุทธิ์คือทำอย่างไร (How to purify the Spirituality)  
Download Now
Download Now
๓๑.
การปลีกวิเวกหมายถึงอะไร (What Seclusion Means )  
Download Now
Download Now
๓๒.
ทุกข์ร้อยแปดแห่งอริยสัจจ์ ๔ เป็นอย่างไร (What Miscellaneous Sufferings of the Noble Truths Mean)  
Download Now
Download Now
๓๓.
ความทรงจำทางพุทธศาสนามีสภาพเช่นใด (How Buddhist Memory Exists)  
Download Now
Download Now
๓๔.
เลือกกรรมฐานอย่างไรให้เหมาะกับจริตพื้นเพนิสัยของตน (How to Choose the Suitable Mental Exercises for Your Intrinsic Nature)  
Download Now
Download Now
๓๕.
ชีวิตสันตติแห่งสังสารวัฏฏ์คืออะไร (What Life Continuity of the Round of Rebirth Is)  
Download Now
Download Now
๓๖.
พุทธสมุฏฐานเกิดขึ้นอย่างไร (How the Buddhist Origin Takes Place)  
Download Now
Download Now
๓๗.
ค่านิยมที่ผิดในการทำบุญในพุทธศาสนา (The Wrong Values of Making a Merit in Buddhism)  
Download Now
Download Now
๓๘.
วิถีความเร็วของจิตในการเจริญภาวนาคืออะไร (What Life Continuity of the Round of Rebirth Is)  
Download Now
Download Now
๓๙.
จิตประภัสสรคืออะไร (What the Original Mind Is)  
Download Now
Download Now
๔๐.
สภาวจิตที่แยกเป็นอิสระจากกิเลสและเบญจขันธ์ (A Mental State Separated from Defilements and Aggregates)  
Download Now
Download Now
๔๑.
วิปริณามแห่งเบญจขันธ์ (A Change in the Five Aggregates)  
Download Now
Download Now
๔๒.
กระบวนธรรมที่ใช้จิตตามดูจิตภายในจิตของเรา (A Dhamma Step Using Mind to View Mind in Our Mind)  
Download Now
Download Now
๔๓.
การแผ่เมตตากับการเจริญภาวนา (The Radiation of Loving–Kindness against Mental Exercises)  
Download Now
Download Now
๔๔.
นามรูปนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตทางโลกอย่างไร ( How to Apply Mind and Matter for Our Life)  
Download Now
Download Now
๔๕.
พระพุทธองค์ทรงเป็นบิดาแห่งวิจัยจริงหรือ (The Buddha is the Father of Research)  
Download Now
Download Now
๔๖.
ภาษาธรรมกับภาษาธรรมชาติเหมือนกันหรือไม่ (Distinguish the Difference between Dhamma and Natural Languages)  
Download Now
Download Now
๔๗.
การเจริญองค์ฌานแห่งฌานสมาบัติมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร (How to Develop the Four Stages of Absorption)  
Download Now
Download Now
๔๘.
อานาปานสติแห่งสัญญา ๑๐ สำคัญอย่างไร (How Important Breathing Mindfulness of the Ideas for Meditation Objects Is)  
Download Now
Download Now
๔๙.
พุทธธรรมคุณมีความเป็นจริงแค่ไหน (What Assertions for Buddhist Virtues of the Dhamma Are)  
Download Now
Download Now
๕๐.
ปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรม (Mundane Wisdom and Supermundane One)  
Download Now
Download Now
 
 
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 7:03 PM      
 
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer