CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 1:29 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18 PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5252566
บทความประจำปี 2555
(Special Annual Article 2012)
 
ทศบารมี–คุณธรรมประพฤติปฏิบัติปฏิปทาอย่างยิ่งยวด : ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
ผู้ถือสมณเพศ: ย่อมได้ชื่อว่า – เป็นนรชนแห่งอริยบุคคลผู้มีคุณสมบัติจะเป็นพระพุทธเจ้าในกาลประโยชน์ข้างหน้าโดยปรมัตถ์

   อำนาจแห่งกิเลสอาสวะ
 
ไม้ซกงก หกพันง่า (กายใจ)
กะปอมก่าแล่นขึ้น มื้อละฮ้อย (อวิชชา)
กะปอมน้อยแล่นขึ้น มื้อละพัน (ตัณหา)
โตได๋มาบ่ทัน แล่นขึ้นนำคู่มื้อๆ (กิเลส)
Enlarge this picture
 
 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่
สายวิปัสสนาธุระแห่งแดนอีสาน ผู้ประกอบด้วยสัมปฏิปทาและ
ศีลวัตร อันงดงาม แห่งพระอริยเจ้า

 
อาจารย์ใหญ่แห่งสายวิปัสสนาธุระ
(หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ๒๔๑๓ – ๒๔๙๒)
       

  พุทธพจน์ หลวงปู่ทา จารุธัมโม
 

หลวงปู่ทา จารุธมฺโม
๒๔๕๒ – ๒๕๕๐
 
“ทำให้ได้ ทำให้จริง ... ในการประพฤติปฏิบัตินี่
วาจาสัจจ์เป็นหนทางไม่ตาย ให้ตั้งไว้ ให้มีสัจจะกำหนดไว้
ถ้าไม่มีสัจจะก็ลังเลไปเถอะ ... จะทำอันไหนก็ให้ตั้งสัจจะ
พระพุทธเจ้าเอง ท่านก็ตั้งสัจจะเหมือนกัน”
เจดียพุทธญาณมุนีรัตนจารุธัมมานุสรณ์
 
 
“เราเดินทางไปในแดนสัตว์ร้ายก็ไม่หวาดหวั่น
ถึงจะนอนหลับในที่เช่นนั้นก็ไม่กลัวเกรง
คืนวันผ่านไปไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อน
เรามองไม่เห็นว่ามีอะไรที่เราจะเสีย ณ ที่ไหนในโลก
เพราะฉะนั้น เราจึงนอนสบาย
ใจคิดแต่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ฯ”

 
(หลวงปู่ทา จารุธัมโม (๒๕๔๖) )
       
    มัชฌิมาปฏิปทา—กระแสวิถีแห่งปัญญา
  นั่นคือ ทางแห่งปัญญา ๓ ประการ ด้วยปฏิปทาอันยิ่งยวดสมควรแก่ธรรม เพื่อดับทุกข์ทั้งปวง ดังนี้
  (๑) เริ่มด้วยปัญญา คือ อธิปัญญาสิกขา ด้วยการเจริญมรรคา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมสังกัปปะ = พระอภิธรรมปิฎก
  (๒) ดำเนินด้วยปัญญา คือ อธิสีลสิกขา ด้วยการเจริญมรรคา ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมกัมมันตะ สัมมาอาชีวะ = พระวินัยปิฎก
  (๓) นำไปสู่ปัญญา คือ อธิจิตตสิกขา ด้วยการเจริญมรรคา ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมสติ สัมมาสมาธิ = พระสุตตันตปิฎก
 
ภาพรวมการเจริญภาวนากรรมฐาน (นิพพาน)
   

ธรรมสวนานิสงส์ ๕
  (Benefits of Hearing or Learning from Others ) 
 


“ธรรมสวนานิสงส์ ๕” หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม รวมทั้ง การศึกษาค้นคว้าธรรม [ในทางธรรม เรียกว่า “ปรโตโฆสะ: เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคำแนะนำสั่ง สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับ สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร”] ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการคิดให้เกิดความถึงพร้อมด้วย “สัมมาทิฏฐิ” และ “สัมมาสังกัปปะ” และมีจิตสหรคตด้วยแสงสว่าง [อาโลกสัญญา] ที่เป็นสมาธิแห่งจิตอันปราศจากนิวรณ์ [จิตประภัสสร: จตุตถฌาน ๔ อันปฏิสังยุตด้วย อุเบกขา–เอกัคคตาแห่งสมาธิ] นั่นคือ กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทั้งปวง ถือเป็นนิวรณ์ ฉะนั้น ผลประโยชน์อันเกิดจากการฟังธรรมหรือศึกษาธรรม ได้แก่

(๑) “อสฺสุตํ สุณาติ” คือ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้  
(๒) “สุตํ ปริโยทเปติ” คือ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
(๓) “กงฺขํ วิหนติ” คือ แก้ข้อสงสัยได้ บรรเทาความสงสัยเสียได้
(๔) “ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ” คือ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้  
(๕) “จิตฺตมสฺส ปสีทติ” คือ จิตของเขาย่อมผ่องใส  

  
ฟรีดาว์นโหลด PDF Reader
ดาว์นโหลดและติดตั้งโปรแกรม
Adobe
Reader ®
Download and Install
Downloading,
Installing,
Setting Up
ติดตั้งได้เลย
พุทธศิลป์หลวงพระบาง
รับข้อมูลข่าวสาร RSS

อ่าน RSS Feed
บทความพุทธธรรมอุดม
ยิ่ง - คุณค่าแห่งภูมิปัญญา

  บทบาท พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา พุทธศาสตร์ ต่อสังคมโลกยุคใหม่

พระพุทธศาสนาคือแหล่งเกิดสรรพปัญญาทั้งหลายของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงอันเป็นมรดกโลกทุกยุคสมัย
Buddhism becomes the origin of entire knowledge for humankinds as the forever heritages of the world.
 เขียนให้อ่านฟรี อ่านน่ะลูกหลานเอ้ย ไม่คิดเงินหรอก จะได้ปัญญาบารมีเพื่อสืบทอดพระศาสนาดีๆ ในโลกนี้


ท่านทั้งหลาย ผู้เจริญแล้ว รู้จักคำว่า “บุญบารมี” แล้วหรือยัง...!
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า: (๑) ทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผล (๒) การบูชาย่อมมีผล (๓) การบวงสรวงย่อมมีผล (๔) ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่
(พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 511 FILE 76)สมทบทุนบริจาคสนับสนุนการเผยแพร่พระศาสนา

  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...      
   
 

ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Compendium of Dhamma Practice   — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberation


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML–ASP ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๕  |  Special Buddhist Article for 2012 |    
๑.
การต่อยอดความรู้ในการเจริญปัญญา (Intellectual Reproduction during Wisdom Development)
Download Now
Download Now
๒.
ความคิดริเริ่ม–ความคิดสร้างสรรค์–และญาณทัสสนะ (Intuitiveness–Creativeness–Insightful Knowledge)  
Download Now
Download Now
๓.
ความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้รู้กับความเป็นผู้ไม่รู้ (Differences between Competence and Incompetence)  
Download Now
Download Now
๔.
ความล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม (Failures in Dhamma Practice)  
Download Now
Download Now
๕.
ความเหมือนและความต่างของสติสัมปชัญญะ (Homogeneity and Heterogeneity of Temperance)  
Download Now
Download Now
๖.
ด้วยเป้าหมายแห่งชีวิต (On the Purposes of Life)  
Download Now
Download Now
๗.
ทุกข์ร้อยแปดแห่งอริยสัจจ์ ๔ (The Whole Sufferings in the Four Noble Truths)  
Download Now
Download Now
๘.
ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสำเร็จ (Virtues against Achievements)  
Download Now
Download Now
๙.
ธรรมเพื่อพิจารณาเตือนสติมิให้ประมาท (Virtues for Warning about Carefulness)  
Download Now
Download Now
๑๐.
แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์อันสัมพันธ์ด้วยกลุ่มปัจจัย (Paradigm Scope Relevant to the Condition Network)  
Download Now
Download Now
๑๑.
แนวทางการเก็บรักษาอารมณ์กรรมฐาน (An Approach to Keep Meditational Subjects)  
Download Now
Download Now
๑๒.
บุคคลหาได้ยากในสังคม (Rare Persons in the Society)  
Download Now
Download Now
๑๓.
เบญจศีลและเบญจธรรม (The Five Precepts and the Five Ennobling Virtues)  
Download Now
Download Now
๑๔.
พุทธญาณแห่งภาวิตัตต์ (Buddhistic Insight of the Self–Actualized Individual)  
Download Now
Download Now
๑๕.
ภาพนิมิตในภูมิวิปัสสนา (Mental Image in Insight Development)  
Download Now
Download Now
๑๖.
โยคาวจรแห่งฌานสมาธิและวิปัสสนาสมาธิ (Mediators of Concentrations for Absorption and Contemplation)  
Download Now
Download Now
๑๗.
ระบบโครงสร้างสมาธิภาวนา (Structural System of Concentration Development)  
Download Now
Download Now
๑๘.
โลกียญาณกับโลกุตตรญาณ (Mundane and Supermundane Insights)  
Download Now
Download Now
๑๙.
วิปัสสนาญาณกับญาณเพื่อความตรัสรู้ธรรม (Insight–Knowledge and Insights for Enlightenment)  
Download Now
Download Now
๒๐.
วิปัสสนูปกิเลสในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (Insight Defilements in Insight Development)  
Download Now
Download Now
๒๑.
สภาวจิตอุดมด้วยสติสัมปชัญญะ (Mental Phenomenon with Temperance)  
Download Now
Download Now
๒๒.
สภาวธรรมกับปรมัตถธรรม (Natural Phenomenon against Absolute Truth)  
Download Now
Download Now
๒๓.
สภาวะที่ไม่ปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัย (The Supermundane States)  
Download Now
Download Now
๒๔.
สัมมาปฏิปทาแห่งอริยสัจจ์ ๔ (The Right Practice for the Four Noble Truths)  
Download Now
Download Now
๒๕.
เส้นเขตแดนความรู้ระหว่างสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะ (A Knowledge Boundary Line Between Conventional)  
Download Now
Download Now
๒๖.
เสบียงเดินทางด้วยธรรมขันธ์ ๕ (Provisions with Doctrine Categories)  
Download Now
Download Now
๒๗.
หลักไตรลักษณ์กับการตรัสรู้ธรรม (The Three Characteristics and Enlightenment)  
Download Now
Download Now
๒๘.
หลักธรรมจาคะ (Liberality Virtues)  
Download Now
Download Now
๒๙.
ห้วงแห่งปัญญา (Intellectual Periodicity)  
Download Now
Download Now
๓๐.
ให้ภาวนาจนถึงขั้นพระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟัง (Keep on Mental Developing until the Buddha Teaches You)  
Download Now
Download Now
๓๑.
องค์ประกอบและเหตุปัจจัยแห่งมัชฌิมาปฏิปทา (Components and Conditions of the Middle Path)  
Download Now
Download Now
๓๒.
อัตตสัมปทาแห่งภาวิตัตต์ (Self–Actualization for Well–Trained Man)  
Download Now
Download Now
๓๓.
อินทรีย์ดุจกองชีวิตแห่งขันธ์ ๕ (Controlling Faculty as the Five Groups of Existence)  
Download Now
Download Now
 
 
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 1:29 PM      
 


สมทบทุนบริจาคสนับสนุนการเผยแพร่พระศาสนา


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...      
   
 
ร่วมทำบุญกุศลบริจาคทานเพื่อสืบทอดพระศาสนา
   
 หัวเรื่องสัพเพเหระกับผู้เขียน
๑.
การจับแพะชนแกะ (Misalliance)
๒.
ลมหายใจแห่งความตรัสรู้ (The Breaths of Enlightenment)
๓.
วิปัสสนาภูมิ ๖ (Development Knowledge)
๔.
ข้อคิดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่พระมหาสวัสดิ์ (Mental Development Approach)
๕.
รุ่งอรุณแห่งชีวิตที่ดีงาม (Precursor of the Noble Path)
๖.
ฌานสมาบัติกับวิชชา (Absorption and Supernormal Knowledge)
๗.
สูตรตำรับยาสมุนไพรไทยกับภาวนามยปัญญา (Thai Herbal Ingredients and Mental Development Wisdom)
๘.
รู้ปัจจุบันธรรมไม่ให้เลยไปถึงบัญญัติ (Knowing the Present Phenomena beyond the Concept)
๙.
สามัคคีธรรมแห่งสมชีวิธรรมกับกัลยาณมิตรธรรมเชิงธุรกิจ (The Unity of Couple and Good Friend Qualities ...)
๑๐.
อนัตตลักษณะที่ปรากฏจริงทุกขณะจิต (The Selfless Characteristics Occurring All the Time)
๑๑.
การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรแห่งญาติธรรม  (The Creation of the Good–Company Network)
๑๒.
กระบวนการสร้างความรู้ตามแนวทางพุทธศาสนา  (The Buddhist Process of Conceptualization)
๑๓.
แนวทางปฏิบัติในการชำระจิตให้บริสุทธิ์ (A Practical Approach to Purifying the Mind)
๑๔.
ปราชญ์ทางโลกกับพหูสูตทางธรรม (Academic and Dhamma Scholars)
๑๕.
ความหลงที่เกิดขึ้นในพุทธธรรมปฏิบัติ (Delusion during Buddhist Practice)
๑๖.
โยนิโสมนสิการแห่งความตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ (Analytical Thinking in the Four Noble Truths)
๑๗.
ญาณสัมปยุตต์เพื่อความตรัสรู้ (Insight Omnipotence for Enlightenment)
๑๘.
การบรรลุคุณวิเศษยังพุทธกิจให้สมบูรณ์ (The Specific Attainments to Complete Buddhist Duties)
๑๙.
สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนวิปริณาม (All Realities Are Changing Forever)
๒๐.
ปัจจุบันธรรมแห่งเส้นทางอริยมรรค (An Existing Phenomenon on the Noble Path)
๒๑.
ภาวิตัตต์แห่งญายปฏิปันโน (The Self–Actualized of Right Conducts)
๒๒.
สัญเจตนาเพื่อสัมมาปฏิปทาสัมปทา (Volition for the Right Achievement)
๒๓.
ให้พิจารณาถอนอัตตาภินิเวสก่อนอนัตตานุปัสสนา (Take Self Insistence out before Taking ... into Consideration)
๒๔.
อนุรักขนาปธานในกุศลธรรมให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้น (The Great Effort to Maintain Arisen Good Virtues)
๒๕.
สัญญมะเครื่องธรรมปิดกั้นสิ่งเสียหาย (Self–Control to Prevent Bad Things)
 
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ - 2012 
๒๖.
การเพียรรักษาอารมณ์กรรมฐาน (Maintaining the Meditation Subjects)
๒๗.
อานาปานสติแห่งอารัมมณวาโย (Mindfulness on Breathing of Air–Element Subject)
๒๘.
อยู่กับความตายให้เห็นความตายแล้วตาย (Stay with the Death to See It and then Die)
๒๙.
ธรรมสว่างที่จิต–ธรรมสว่างที่ใจ (Dhamma–Enlightening Mind)
๓๐.
กระบวนทัศน์แห่งมัชฌิมาปฏิปทา (The Paradigm of the Middle Path)
๓๑.
สัมมาทิฏฐิโดยปรมัตถ์ (The Ultimate Right–View)
๓๒.
ธรรมชาติไม่ยอมให้เวลาย้อนกลับ (Time No Return in Nature)
๓๓.
พุทธปัญญาต้นแบบทฤษฎี (Theory–Prototyped Buddhist Wisdom)
๓๔.
อุตริมนุสธรรมบาทฐานในอริยธรรม (Superhuman State as the Path of Noble Virtues)
๓๕.
ให้พิจารณาปัจจุบันธรรมด้วยวิสุทธิ (Consider the Immediate State with Purification)
๓๖.
อัพยากตธรรมเกิดจากความเข้าใจในอกุศลธรรมกับกุศลธรรม (The Indeterminate Appears ...)
๓๗.
สภาวจิตแห่งพุทธะ (The State of Buddhist Mind)
๓๘.
ธรรมไพบูลย์ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติ (Doctrinal Abundance with Dhamma Practice ...)
๓๙.
ศรัทธาที่แรงกล้าทำให้คำทำนายคลาดเคลื่อน (Great Belief as the Cause of Wrong Prophecy )
๔๐.
ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์วันโลกแตก (The Panic of the Doom–Day Belief )
๔๑.
การเจริญสติพิจารณานามรูป (Discriminating the Body and Mind)
๔๒.
ระดับคุณภาพจิตก่อนดับสังขาร (The Life Planes before Passing away )
๔๓.
พุทธธัมมาปฏิปัตติเน้นการชุบชีวิตใหม่ให้บริสุทธิ์ (Buddhist Practice Focused on Reviving ...)
๔๔.
การจัดระเบียบใหม่ความรู้และการจัดการปัญญา (Restructuring Knowledge and Managing ...)
๔๕.
ปัญญาทั้งกำจัดกิเลสและชำระชีวิตจิตใจ (Wisdom Cleans up All Defilement and Purifies the ...)
๔๖.
วิธีคิดแบบองค์รวมในปฏิปัตติสัทธรรม (Synergetic Holism in Doctrinal Learning)
๔๗.
พุทธคุณ ๓ คือลำดับการเป็นพุทธะ (Three Attributes of the Buddha)
๔๘.
พุทธปัญญาแห่งการอยู่รอดในสังคม (Buddhism for Revival in the Society)
๔๙.
การประยุกต์พุทธปัญญาเพื่องานสร้างสรรค์ (Buddhistic Wisdom Usage for Creativeness)
๕๐.
กุศลผลบุญเกิดแต่ลมหายใจเข้าออก (Virtuous Results Derived from Breathings)
 

ดาวน์โหลด Author Miscellancy Ariticles ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Author_Miscellany2012.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
   
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer
   
ร่วมทำบุญกุศลบริจาคทานเพื่อสืบทอดพระศาสนา