CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 1:35 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5252572
บทความประจำปี 2556
(Special Annual Article 2013)
 

   บทความประจำปี ๒๕๕๖

“แนวโน้มกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ นั้น คือ “ยุคแห่งการเจริญวิวัฒน์ปัญญา” (The Ages of Wisdom Revolution and Development) เพื่อให้เกิดการประจักษ์แจ้งชัดในสัจจธรรมแห่งชีวิต ด้วยการเจริญธรรมที่ว่า “สัมมัตตานุตตริยะด้วยวิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path) หมายถึง (๑) “สัมมัตตานุตตริยะ” (The Right and Excellent States) คือ ภาวะที่ถูกต้องและเยี่ยมยอด ซึ่งมาจากข้อธรรม “สัมมัตตะ ๑๐” กับข้อธรรม “อนุตตริยะ ๓” และ (๒) “วิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Purity Stages of the Noble Path) คือ แนวทางปฏิบัติอันบริสุทธิ์หมดจดตามอริยมรรค ซึ่งมาจากข้อธรรม “วิสุทธิ ๗” กับข้อธรรม “อริยสัจจ์ ๔” เมื่อนำวลีทั้งสองมารวมกัน เรียกว่า “อริยมรรคคามินีปฏิปทา” คือ ข้อปฏิบัติที่พึงเจริญภาวนาตามแนวทางปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์ด้วย “มรรคมีองค์ ๘–มัชฌิมาปฏิปทา” (The Noble Eightfold Path – The Middle Path) โดยมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ “ความตรัสรู้” (Enlightenment) ฉะนั้น เหล่าบรรดา “ปัญญา” (Wisdom) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เป็น “นักคิด–นักวิเคราะห์” ทั้งหลาย ที่ได้ชื่อว่า “นักโยนิโสมนสิการ” นั่นคือ “ภควา” (ข้อ ๙ ในพุทธคุณ ๙) นั่นเอง

“The Trends of Change Currency” in the twenty first century are called “The Ages of Wisdom Revolution and Development”. As for self–realization of the truth of life, we conduct “The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path” that categorized into two components: (1) “The Right and Excellent States” reveals the right and excellent situations that consisted of “Rightness 10” and “Excellence 3”, and (2) “The Purity Stages of the Noble Path” indicates the divine practice along with the noble path that consisted of “Gradual Purification 7” and “The Four Noble Truths”. As for the comprehensive synergy of both above, they will become the so–called “Noble Path and Practice for Deliverance”, the best or divine development and practice with “The Noble Eightfold Path – The Middle Path” due to the main purpose of “Enlightenment”. As a result, all of wisdom coming to mind in each stage is certain the important issue for all individuals who are “Thinkers–Analysts” that called “Analytic Reflection Doers” and performed as “The Blessed One” (Item 9 in the Virtues of the Buddha 9). That's all.


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี


ธรรมสวนานิสงส์ ๕
  (Benefits of Hearing or Learning from Others ) 
 


“ธรรมสวนานิสงส์ ๕” หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม รวมทั้ง การศึกษาค้นคว้าธรรม [ในทางธรรม เรียกว่า “ปรโตโฆสะ: เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคำแนะนำสั่ง สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับ สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร”] ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการคิดให้เกิดความถึงพร้อมด้วย “สัมมาทิฏฐิ” และ “สัมมาสังกัปปะ” และมีจิตสหรคตด้วยแสงสว่าง [อาโลกสัญญา] ที่เป็นสมาธิแห่งจิตอันปราศจากนิวรณ์ [จิตประภัสสร: จตุตถฌาน ๔ อันปฏิสังยุตด้วย อุเบกขา–เอกัคคตาแห่งสมาธิ] นั่นคือ กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทั้งปวง ถือเป็นนิวรณ์ ฉะนั้น ผลประโยชน์อันเกิดจากการฟังธรรมหรือศึกษาธรรม ได้แก่

(๑) “อสฺสุตํ สุณาติ” คือ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้  
(๒) “สุตํ ปริโยทเปติ” คือ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
(๓) “กงฺขํ วิหนติ” คือ แก้ข้อสงสัยได้ บรรเทาความสงสัยเสียได้
(๔) “ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ” คือ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้  
(๕) “จิตฺตมสฺส ปสีทติ” คือ จิตของเขาย่อมผ่องใส  

จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
 
 


ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Compendium of Dhamma Practice   — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberation


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๖  |  Special Buddhist Article for 2013 |    
๑.
สัมมัตตานุตตริยะด้วยวิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค (The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒.
ธัมมานุธัมมปฏิปัตติในปัญญาภูมิแห่งวิปัสสนา (The Correlative Doctrine Practice throughout the Wisdom Bases of Insight Development)
Download Now
Download Now
๓.
ความหมดจดแห่งศีล (The Purity of Morality)
Download Now
Download Now
๔.
สภาวลักษณะแห่งสมมาตรในนามรูป (The Symmetric State of Mind and Matter)
Download Now
Download Now
๕.
ความหมดจดแห่งจิต (The Purity of Mind)
Download Now
Download Now
๖.
ความหมดจดแห่งทิฏฐิ (The Purity of Understanding)
Download Now
Download Now
๗.
ฌานสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยสัมมาทิฏฐิ (The Concentration with Right Understanding)
Download Now
Download Now
๘.
ความหมดจดแห่งความสิ้นสงสัย (The Purity of Transcending Doubts)
Download Now
Download Now
๙.
ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง (The Purity of the Knowledge and Vision Regarding Path and Not–Path)
Download Now
Download Now
๑๐.
ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนิน (The Purity of the Knowledge and Vision of the Way of Progress)
Download Now
Download Now
๑๑.
ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ (The Purity of Knowledge and Vision)
Download Now
Download Now
๑๒.
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทุกขณะจิต (The Analytic Inflections Every Mental Period)
Download Now
Download Now
๑๓.
ไม่หลงสมมติสัจจะในการเจริญภาวนา (Ignoring the Untruth in Mental Development)
Download Now
Download Now
๑๔.
มหันตภัยแห่งมิจฉาทิฏฐิ (The Calamity Based on Wrong Views)
Download Now
Download Now
๑๕.
จาคสัมปทาแห่งสัมปรายิกัตถะ (The Accomplishment of Charity for Spiritual Welfare)
Download Now
Download Now
๑๖.
มัคคสมังคีแห่งเส้นทางวิมมุตติ (A Person with the Noble Eightfold Path for Deliverance Approach)
Download Now
Download Now
๑๗.
วัฏฏูปัจเฉทธรรมเป็นที่สิ้นราคะและพ้นวัฏฏะ (Absence of the Cycle of Existence as Dispassionateness)
Download Now
Download Now
๑๘.
สังสารจักรหลุดพ้นด้วยโยนิโสมนสิการ (Liberating the Cycle of Rebirths with Analytic Reflections)
Download Now
Download Now
๑๙.
เทวธรรมสำหรับสัตบุรุษ (Divine Virtues for a True Man)
Download Now
Download Now
๒๐.
ลำดับขั้นโดยชอบแห่งญายธรรม (The Right Hierarchy of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒๑.
ธัมมานุธัมมปฏิปทาด้วยการปฏิบัติธรรมถูกหลัก (Dhamma Practice in a Systematic Way)
Download Now
Download Now
๒๒.
ทัสสนานุตตริยะอันประกอบด้วยปัจจยาการ (The Unsurpassable Vision with Conditional States)
Download Now
Download Now
๒๓.
จิตตปริจเฉทแห่งอริยบุคคล (The Mental Delimitation of Noble Individuals)
Download Now
Download Now
๒๔.
ทิฏฐธัมมิกัตถะด้วยการเข้าถึงอานาปานสติ (The Temporal Welfare of Mindfulness on Breathing)
Download Now
Download Now
๒๕.
ปัตตานุโมทนามัยอันปราศจากการเกิดวิปฏิสาร (Rejoicing in Others’ Merit without Remorse)
Download Now
Download Now
๒๖.
สีมาสัมเภทในความเสมอเรียบแห่งจิต (The Equilibrium of Various Consciences )
Download Now
Download Now
๒๗.
ปัสสัทธิยุคฬาทิเป็นไวพจน์กับเอกเสสนัย (Tranquil Pairing as the Synonym of Parallel Homonym )
Download Now
Download Now
๒๘.
สัมมาวายามะแห่งสัมมัปปธาน (Right Effort Relevant to the Great Efforts)
Download Now
Download Now
๒๙.
โยคักเขมะดุจธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ (Secure Mind as the Paradise without Bonds)
Download Now
Download Now
๓๐.
อินทรียสังวรแห่งสหชาตธรรม (The Sense–Objects Controlling of Coexisting Phenomena)
Download Now
Download Now
๓๑.
ปัจจัยสำคัญสำหรับภาวะการเกิดมหากุศลจิต (The Requisite Necessities for Great Moral Consciousness)
Download Now
Download Now
๓๒.
สรรพสิ่งทั้งล้วนแสดงนัยเป็นปัญญา (The Entire Reality as Wisdom by Implication)
Download Now
Download Now
๓๓.
การทุบขันธ์ ๕ เพื่อความหลุดพ้น ( Five–Aggregate Destruction for Deliverance)
Download Now
Download Now
๓๔.
อานันตริกสมาธิดุจสมาธิที่ดีที่สุด (Abrupt–Result Concentration as the Best One)
Download Now
Download Now
๓๕.
แนวความคิดกำหนดพิจารณาในการเจริญกรรมฐาน (Contemplation on Meditation Objects)
Download Now
Download Now
๓๖.
สังสารจักรแห่งปัจจยาการ (The Rebirth Cycle of Conditionality Structure)
Download Now
Download Now
๓๗.
ญาณในวิปัสสนาตามลำดับการสร้างปัญญา ( Insight and Wisdom Development of Wisdom Creating Order)
Download Now
Download Now
๓๘.
กายคตาสติในกายแห่งรูปขันธ์ (Contemplation on the Thirty–Two Impure Parts of the Body)
Download Now
Download Now
๓๙.
พุทธศาสนาธรรมชาติแห่งมวลมนุษยชาติ (The Natural Buddhism of Entire Humankind)
Download Now
Download Now
๔๐.
ความเข้าใจผิดในภาพนิมิต (Misunderstanding Some Mental Images)
Download Now
Download Now
๔๑.
นามรูปปริจเฉทญาณตามแนวปรมัตถสัจจะ (Knowledge of the Mind-Matter Delimitation through Absolute Truth)
Download Now
Download Now
๔๒.
ปัจจยปริคคหญาณตามแนวธรรมฐิติ (Knowledge of Discerning the Conditions through Dhamma Law)
Download Now
Download Now
๔๓.
สัมมสนญาณโดยนัยแห่งไตรลักษณ์ (Knowledge of Comprehending through the Three Characteristics)
Download Now
Download Now
๔๔.
วิปัสสนาญาณ ๙ ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (Insight–Knowledge 9 in Wisdom Development)
Download Now
Download Now
๔๕.
การทบทวนกิจในอริยสัจจ์ก่อนความตรัสรู้ (Self–Falsification of Enlightening Procedures)
Download Now
Download Now
๔๖.
การวิเคราะห์รายข้อเชิงปฏิจจสมุปบาท (Item Analysis Based on Conditioned Mode)
Download Now
Download Now
๔๗.
สภาวะแห่งธรรมเอกในธรรมทั้งหลาย (The State of Unity for All Virtues)
Download Now
Download Now
๔๘.
ข้อพึงปฏิบัติสำหรับอริยบุคคล (Proper Observance for Noble People)
Download Now
Download Now
๔๙.
พุทธศรัทธาประกอบด้วยเหตุผล (Buddhistic Belief Based on Reason)
Download Now
Download Now
๕๐.
กิเลสวัตถุสิ่งก่อความเศร้าหมอง (Defilements as Contaminating Acts)
Download Now
Download Now
๕๑.
กระบวนการคิดเชิงวิจัยด้วยปัญญาเห็นธรรม (Research Oriented Conceptualization through Insight-Knowledge)
Download Now
Download Now
๕๒.
อำนาจพยากรณ์ด้วยปัญญาญาณ (The Power of Prediction through Insight–Knowledge)
Download Now
Download Now
๕๓.
โพธิปักขิยธรรมบาทฐานแห่งมัคคญาณ (Enlightening States as Insightful Noble Path)
Download Now
Download Now
๕๔.
ภูมิแห่งความหลงผิดในวิปัสสนา (Misunderstanding in Intuitive Vision)
Download Now
Download Now
๕๕.
ทุกขตาแห่งอริยสัจจธรรม (Suffering States of the Noble Truth)
Download Now
Download Now
๕๖.
สัมมาปฏิปทาแห่งญายปฏิปันโน (Right Practice of the Noble Disciples)
Download Now
Download Now
๕๗.
การรักษากรรมฐานด้วยโพธิปักขิยธรรม (Keeping Meditation with Enlightening States)
Download Now
Download Now
๕๘.
ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกแห่งอุเบกขา (Specific Neutrality as for Equanimity)
Download Now
Download Now
๕๙.
ชีวิตินทรีย์ในพุทธธรรม (Life–Faculty in Buddhist Dhamma)
Download Now
Download Now
๖๐.
พุทธปัญญาแก้ปัญหาโลก (Buddhistic Wisdom Solving the Global Problems)
Download Now
Download Now
๖๑.
ญาณทัสสนะดุจดังความสว่างแห่งปัญญาหยั่งรู้ (Knowledge and Insight as the Clarity of Vision)
Download Now
Download Now
๖๒.
ธรรมสมาทานเพื่อให้สีลวิสุทธิ (Religious Undertakings for Moral Purity)
Download Now
Download Now
๖๓.
ทรัพยากรมนุษย์แห่งพุทธะ (Human Resources of the Buddha)
Download Now
Download Now
๖๔.
ให้กำหนดสติอยู่ที่ปัจจุบันธรรม (Concentrating on the Present States)
Download Now
Download Now
๖๕.
ธรรมฐิติแห่งปฏิจจสมุปปันนธรรม (Stable Truths of the Rebirth Cycle)
Download Now
Download Now
๖๖.
สนามพลังงานมนุษย์ยืนยันพระพุทธศาสนา (Human Energy Field Assured of Buddhism)
Download Now
Download Now
๖๗.
ธาตุในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (The Elements in Concentration Development)
Download Now
Download Now
๖๘.
อนิจจตาในวิญญาณปวัตติ (The Impermanence in Consciousness Occurrence)
Download Now
Download Now
๖๙.
แหล่งความรู้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Body as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๐.
แหล่งความรู้ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Feelings as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๑.
แหล่งความรู้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Mind as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๒.
แหล่งความรู้ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Dhamma as Knowledge Sources)
Download Now
Download Now
๗๓.
แนวความเข้าใจการพิจารณาในกรรมฐาน (Scrutiny Ideas as Objects of Meditation)
Download Now
Download Now
๗๔.
ฉัพพรรณรังสีแห่งวิสุทธิในไตรสิกขา (Luminescence of the Threefold Learning Purity)
Download Now
Download Now
๗๕.
นักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพวิญญาณที่หลุดจากร่างที่ตาย (Scientists Photographed Soul Leaving the Body in Death)
Download Now
Download Now
๗๖.
พื้นจิตที่มีกรรมวิบากครอบครองในสมณะ (Recluses with the Kamma–Results Oriented Mind)
Download Now
Download Now
๗๗.
สภาวธรรมที่เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน (Path Conditions through Nirvana)
Download Now
Download Now
๗๘.
สัมปยุตตปัจจัยแห่งตรัสรู้ญาณ (Associated Conditions of Enlightening Knowledge)
Download Now
Download Now
๗๙.
มรรคผลแห่งโลกียญาณกับโลกุตตรญาณ (Paths and Results of Mundane and Supramundane Insights)
Download Now
Download Now
๘๐.
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับพุทธศาสนา (Technological Advancement against Buddhism)
Download Now
Download Now
๘๑.
มัจฉริยะเป็นเหตุแห่งความล้มเหลว (Stinginess as the Causes of Failure)
Download Now
Download Now
๘๒.
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแห่งปฏิปทาสายกลาง (The First Discourse as for the Middle Path)
Download Now
Download Now
๘๓.
โพธิญาณแห่งปฏิจจสมุปบาทมนสิการ (Enlightenment of Reflecting on the Conditioned Genesis)
Download Now
Download Now
๘๔.
มุมมองที่แตกต่างกันในสรรพสิ่งทั้งหลาย (Different Perspectives towards All of Realities)
Download Now
Download Now
๘๕.
อินทรีย์แห่งความตรัสรู้สัมมาโพธิญาณ (Controlling Faculty of Enlightening Supreme Knowledge)
Download Now
Download Now
๘๖.
ธาตุธรรมชาติในพระพุทธศาสนา (Natural Elements in Buddhism)
Download Now
Download Now
๘๗.
เบญจขันธ์เป็นสมุฏฐานแห่งความตรัสรู้ (Five Aggregates as Enlightening Sign)
Download Now
Download Now
๘๘.
สัมมัปปธานธรรมแห่งความตรัสรู้ (Right Exertions for Enlightenment)
Download Now
Download Now
๘๙.
ขั้นตอนญาณสัมปยุตต์ที่ไม่มีลำดับ (Omniscient Insights without Subsequent States)
Download Now
Download Now
๙๐.
สมุฏฐานแห่งความล้มเหลวทั้งปวง (Causes for a Total Dhamma Failure)
Download Now
Download Now
๙๑.
อนุปัสสนาและมหาวิปัสสนา (Minor and Mega Insight Development)
Download Now
Download Now
๙๒.
วิหาราธิคมคุณเครื่องบรรลุความตรัสรู้ (The Realizable Abiding of Enlightening Aspect)
Download Now
Download Now
๙๓.
จตุตถฌานพึงเป็นระดับคุณภาพจิตใจ (The Fourth Absorption as Planes of Consciousness)
Download Now
Download Now
๙๔.
ปัญจกนิทเทสแห่งกิเลส (The Explanations of Five-Component Defilements)
Download Now
Download Now
๙๕.
เอกบุคคลในพุทธศาสนา (Mono-Typed Individual in Buddhism)
Download Now
Download Now
๙๖.
ธรรมบรรลุซึ่งสัมโพธิญาณ (The Self–Realization of Enlightenment)
Download Now
Download Now
๙๗.
ความประมาทเปรียบเสมือนอาหารของความล้มเหลว (Heedlessness as the Food of Failure)
Download Now
Download Now
๙๘.
อุเปกขินทรีย์ธรรมที่ละเอียดประณีต (Indifference Faculty as Modest–Delicate States)
Download Now
Download Now
๙๙.
ความยึดมั่นในอนาคตธรรมที่ไม่พร้อมในปัจจุบัน (Future Clinging without Present-Ready Awareness)
Download Now
Download Now
๑๐๐.
ลำดับขั้นสามัญแห่งการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน (A Common Hierarchy of Insight Development)
Download Now
Download Now
๑๐๑.
ความลำบากที่จะข้ามสัมมาอาชีวะ (Hindrances against Right Livelihood)
Download Now
Download Now
๑๐๒.
การมนสิการสภาวธรรมทั้งภายในและภายนอก (Contemplation on Inside and Outside States)
Download Now
Download Now
๑๐๓.
คุณบทสามัญแห่งบุคคลผู้เป็นผู้รู้ (Common Characteristics of Scholar)
Download Now
Download Now
๑๐๔.
อิริยาปถสัปปายะแห่งความตรัสรู้ (Any Suitable Posture for Enlightening)
Download Now
Download Now
๑๐๕.
การโยนิโสมนสิการธรรมทั้งหลายเพื่อความตรัสรู้ (Genetic Reflection on All Realities for Illumination)
Download Now
Download Now
๑๐๖.
เกณฑ์การมนสิการกรรมฐานแห่งปฏิกูลมนสิการ (Criterion Perception of the Loathsomeness of Anatomy)
Download Now
Download Now
๑๐๗.
คุณบทแห่งบุคคลที่เป็นพุทธะ (Personal Characteristics for Buddhistic States)
Download Now
Download Now
๑๐๘.
ชีวิตสันตติของผู้นอกรีตพุทธศาสนา (Life Continuity of the Non–Buddhist Believers)
Download Now
Download Now
๑๐๙.
ปรมัตถทีปนีคัมภีร์สืบพระพุทธศาสนา (Absolute Truth Scripture for Derived Buddhism)
Download Now
Download Now
๑๑๐.
มิจฉาญาณในวิปัสสนาภูมิ (Wrong Knowledge in Insight Development)
Download Now
Download Now
๑๑๑.
แนวคิดแนวปฏิบัติในการศึกษาพระธรรม (Theoretical and Practical Approaches to Learning Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๑๒.
พุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ (Buddhism in the Twenty–First Century)
Download Now
Download Now
๑๑๓.
อุเปกขินทรีย์ในสัจจภาวะแห่งพุทธะ (Equanimity in Buddhist Absolute State)
Download Now
Download Now
๑๑๔.
ความไม่ศรัทธาจริงทำให้ล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม (Pseudo Confidence as a Cause of Practical Failures)
Download Now
Download Now
๑๑๕.
นิวรณูปกิเลสอุปสรรคแห่งอริยอัฏฐังคิกมรรค (Hindrances against the Noble Eightfold Path)
Download Now
Download Now
๑๑๖.
การพัฒนาปัญญาแห่งมวลมนุษยชาติ (Wisdom Development of All Mankind)
Download Now
Download Now
๑๑๗.
สรรพสิ่งทั้งหลายมีความคลาดเคลื่อน (All Realities Relevant to Deviations)
Download Now
Download Now
๑๑๘.
โพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ (Enlightenment Factors for Enlightening Awareness)
Download Now
Download Now
๑๑๙.
สัมมาปฏิปทาในการปฏิบัติธรรม (Right Dhamma Practice in Buddhism)
Download Now
Download Now
๑๒๐.
ความไม่เที่ยงบ่งบอกความแปรปรวนแห่งเวลา (Impermanence as a Sign of Time Change)
Download Now
Download Now
๑๒๑.
อำนาจพยากรณ์แห่งปฏิจจสมุปบาท (A Power of Anticipations of the Conditioned Genesis)
Download Now
Download Now
๑๒๒.
ความเห็นแจ้งและการดับสาเหตุแห่งทุกข์ (Enlightening and Detaching the Cause of Suffering)
Download Now
Download Now
๑๒๓.
ความเห็นผิดทำให้กิจล้มเหลว (False Understanding as Failure Causes)
Download Now
Download Now
๑๒๔.
ความเชื่อในเรื่องกายทิพย์ (Belief in Divine Body)
Download Now
Download Now
๑๒๕.
ความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมสมาธิ (Right Understanding about the Concentration Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๒๖.
ความรู้แจ้งเห็นจริงถึงทุกขตาแห่งสรรพสิ่ง (Realization of Sufferings Relevant to Reality)
Download Now
Download Now
๑๒๗.
การเข้าถึงภาวะปัจจัยแห่งความตรัสรู้ (Reaching the Conditionality of Enlightenment)
Download Now
Download Now
๑๒๘.
โยคเกษมธรรมแห่งนรชนผู้มีสติสัมปชัญญะ (The Bond State for Good People with Temperance)
Download Now
Download Now
๑๒๙.
อริยอัฏฐังคิกมรรคธรรมคุ้มครองโลก (The Noble Eightfold Path as the World Ward)
Download Now
Download Now
๑๓๐.
สัญญาเครื่องช่วยจำแห่งอารมณ์กรรมฐาน (Mnemonic Perception of Meditation Objects)
Download Now
Download Now
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 1:35 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๖  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2013.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
   
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer