CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 1:44 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5249484
บทความประจำปี 2557
(Special Annual Article 2014)
 

   บทความประจำปี ๒๕๕๗

“แนวโน้มกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ นั้น คือ “ยุคแห่งการเจริญวิวัฒน์ปัญญา” (The Ages of Wisdom Revolution and Development) เพื่อให้เกิดการประจักษ์แจ้งชัดในสัจจธรรมแห่งชีวิต ด้วยการเจริญธรรมที่ว่า “สัมมัตตานุตตริยะด้วยวิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path) หมายถึง (๑) “สัมมัตตานุตตริยะ” (The Right and Excellent States) คือ ภาวะที่ถูกต้องและเยี่ยมยอด ซึ่งมาจากข้อธรรม “สัมมัตตะ ๑๐” กับข้อธรรม “อนุตตริยะ ๓” และ (๒) “วิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Purity Stages of the Noble Path) คือ แนวทางปฏิบัติอันบริสุทธิ์หมดจดตามอริยมรรค ซึ่งมาจากข้อธรรม “วิสุทธิ ๗” กับข้อธรรม “อริยสัจจ์ ๔” เมื่อนำวลีทั้งสองมารวมกัน เรียกว่า “อริยมรรคคามินีปฏิปทา” คือ ข้อปฏิบัติที่พึงเจริญภาวนาตามแนวทางปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์ด้วย “มรรคมีองค์ ๘–มัชฌิมาปฏิปทา” (The Noble Eightfold Path – The Middle Path) โดยมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ “ความตรัสรู้” (Enlightenment) ฉะนั้น เหล่าบรรดา “ปัญญา” (Wisdom) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เป็น “นักคิด–นักวิเคราะห์” ทั้งหลาย ที่ได้ชื่อว่า “นักโยนิโสมนสิการ” นั่นคือ “ภควา” (ข้อ ๙ ในพุทธคุณ ๙) นั่นเอง

“The Trends of Change Currency” in the twenty first century are called “The Ages of Wisdom Revolution and Development”. As for self–realization of the truth of life, we conduct “The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path” that categorized into two components: (1) “The Right and Excellent States” reveals the right and excellent situations that consisted of “Rightness 10” and “Excellence 3”, and (2) “The Purity Stages of the Noble Path” indicates the divine practice along with the noble path that consisted of “Gradual Purification 7” and “The Four Noble Truths”. As for the comprehensive synergy of both above, they will become the so–called “Noble Path and Practice for Deliverance”, the best or divine development and practice with “The Noble Eightfold Path – The Middle Path” due to the main purpose of “Enlightenment”. As a result, all of wisdom coming to mind in each stage is certain the important issue for all individuals who are “Thinkers–Analysts” that called “Analytic Reflection Doers” and performed as “The Blessed One” (Item 9 in the Virtues of the Buddha 9). That's all.


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี


ธรรมสวนานิสงส์ ๕
  (Benefits of Hearing or Learning from Others ) 
 


“ธรรมสวนานิสงส์ ๕” หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม รวมทั้ง การศึกษาค้นคว้าธรรม [ในทางธรรม เรียกว่า “ปรโตโฆสะ: เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคำแนะนำสั่ง สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับ สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร”] ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการคิดให้เกิดความถึงพร้อมด้วย “สัมมาทิฏฐิ” และ “สัมมาสังกัปปะ” และมีจิตสหรคตด้วยแสงสว่าง [อาโลกสัญญา] ที่เป็นสมาธิแห่งจิตอันปราศจากนิวรณ์ [จิตประภัสสร: จตุตถฌาน ๔ อันปฏิสังยุตด้วย อุเบกขา–เอกัคคตาแห่งสมาธิ] นั่นคือ กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทั้งปวง ถือเป็นนิวรณ์ ฉะนั้น ผลประโยชน์อันเกิดจากการฟังธรรมหรือศึกษาธรรม ได้แก่

(๑) “อสฺสุตํ สุณาติ” คือ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้  
(๒) “สุตํ ปริโยทเปติ” คือ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
(๓) “กงฺขํ วิหนติ” คือ แก้ข้อสงสัยได้ บรรเทาความสงสัยเสียได้
(๔) “ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ” คือ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้  
(๕) “จิตฺตมสฺส ปสีทติ” คือ จิตของเขาย่อมผ่องใส  

จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
 
 ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Compendium of Dhamma Practice   — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberation


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...      
   
 


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  |  Special Buddhist Article for 2014 |    
๑.
สัญลักษณวิทยาแห่งภาษาสัญลักษณ์ (Semiology as a Science of Sign Language)
Download Now
Download Now
๒.
บทกวีแห่งพุทธธรรม [๑] (The Poetry of Buddhism 1)
Download Now
Download Now
๓.
การขอพรมงคลให้ชีวิตดีขึ้นในวันปีใหม่ (Asking for a Blessing with Better Life in the New Year)  
Download Now
Download Now
๔.
ความคิดรวบยอดตามแนวปัจจยาการ (A Concept with the Mode of Dependency)
Download Now
Download Now
๕.
ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ (Perfection of Wise Reflection)
Download Now
Download Now
๖.
ความเป็นสากลแห่งธรรมทั้งหลายในพุทธะ (Dhamma Universality through the Buddha)
Download Now
Download Now
๗.
การเลี้ยงชีพระหว่างคนกับสัตว์ (The Way of Living between Man and Animal)
Download Now
Download Now
๘.
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอาศัยแห่งจิตวิญญาณ (Three Jewels as Spiritual Refuges)
Download Now
Download Now
๙.
สามัคคีธรรมแห่งกลุ่มคณะ (Unanimity for the Group)
Download Now
Download Now
๑๐.
ทำอะไรกันตอนแก่ลงต่อนี้ไป (Doing What When Getting Older from Now on)
Download Now
Download Now
๑๑.
มนสิการกรรมฐานตามสภาพที่เป็นจริง (Insight Development Based on Natural Reality)
Download Now
Download Now
๑๒.
อำนาจพยากรณ์จากกฎแห่งกรรม (A Prediction Power of the Law of Action)
Download Now
Download Now
๑๓.
ฌานสมาธิในสมถภาวนา (Absorption Meditation in the Concentration Development)
Download Now
Download Now
๑๔.
ญาณทัสสนะผลแห่งอริยอัฏฐังคิกมรรค (Knowledge and Vision of the Noble Eightfold Path)
Download Now
Download Now
๑๕.
จิตดั้งเดิมอันปราศจากนิวรณูปกิเลส (Mind Element without the Defilement of Hindrances)
Download Now
Download Now
๑๖.
ญาณสัมปยุตต์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนา (Knowledge Synergy between Tranquility and Insight Development)
Download Now
Download Now
๑๗.
ความไม่เที่ยงและความไม่แน่นอนในปรากฏการณ์ (Impermanence and Uncertainness in Phenomenon)
Download Now
Download Now
๑๘.
องค์ความรู้แห่งวิชชาในโสฬสญาณ (A Body of Knowledge in the Sixteen Insights)
Download Now
Download Now
๑๙.
วิปัสสนาญาณที่เป็นมหาวิปัสสนา (Insight Knowledge as Mega Insight Development)
Download Now
Download Now
๒๐.
พิจารณาธรรมที่ไม่ซับซ้อนด้วยกฎธรรมดา (Discriminating Common States with Natural Law)
Download Now
Download Now
๒๑.
อาหารเครื่องค้ำจุนชีวิตในมนุษย์ (Nutriment for Life in Human Beings)
Download Now
Download Now
๒๒.
ภาวะทุกข์ที่ปราศจากบุพนิมิตแห่งมรรค (Sufferings without the Foregoing Signs of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒๓.
นิพพานวิถีปรมัตถ์แห่งพุทธะ (Nirvana as the Absolute Buddhist Path)
Download Now
Download Now
๒๔.
ฤกษ์ดีไม่ได้มีเผื่อทำชั่ว (A Good Chance not for Bad Doing)
Download Now
Download Now
๒๕.
ปกิณณกความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญญา (Miscellaneous Opinions about Wisdom)
Download Now
Download Now
๒๖.
ปัญญแตกฉานด้วยปฏิสัมภิทา (Analytic Insights of Discrimination)
Download Now
Download Now
๒๗.
การฝึกอบรมปัญญาทางคติโลกด้วยอริยมรรค (Mundane Wisdom Training with the Noble Path)
Download Now
Download Now
๒๘.
ความเชื่อที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน (Belief in the Individual Ownership of Action)
Download Now
Download Now
๒๙.
ครั้นที่พิจารณาความต่างระหว่างฌานกับญาณ (Once Distinguishing Meditation and Insight)  
Download Now
Download Now
๓๐.
การศึกษาสภาวธรรมโดยกฎธรรมชาติ (Learning Dhamma States with Natural Law)  
Download Now
Download Now
๓๑.
พุทธศาสนาคือศาสนาสากลแห่งกฎธรรมชาติ (Buddhism as Universal Religion of the Natural Law)  
Download Now
Download Now
๓๒.
ปัญญาเห็นธรรมด้วยโยนิโสมนสิการ (Wisdom of Truths with Analytical Reflection)  
Download Now
Download Now
๓๓.
วิบากกรรมข้ามภพข้ามชาติ (Accrued and Transferred Consequences of Action)  
Download Now
Download Now
๓๔.
การพัฒนาตนให้ไร้ซึ่งกิเลสทั้งหลาย (Self–Development without All Defilements)
Download Now
Download Now
๓๕.
ความนึกคิดในทางเบียดเบียนแห่งอาชีวะ (Cruel Thought as Regards Livelihood)
Download Now
Download Now
๓๖.
โยคาวจรขีณาสพผู้ไร้อภิญญา (Arahant Meditator without Ultra–Conscious Insight)  
Download Now
Download Now
๓๗.
ปริพาชกปริพาชิกาไม่ใช่อริยสาวกอริยสาวิกา (Wandering Religious Mendicants as Not Noble Disciples)
Download Now
Download Now
๓๘.
คิดรู้เห็นเข้าใจอย่างถูกต้องในพุทธศาสนาสากล (Right Understanding of the Universality of Buddhism)  
Download Now
Download Now
๓๙.
พระสัทธรรมอันตรธานโลกาพินาศ (Disappearance of Religion Causes the Dooms Day)
Download Now
Download Now
๔๐.
มนสิการอารมณ์แห่งกรรมฐานอย่างประณีต (Discriminating Mind Objects with Refinement)
Download Now
Download Now
๔๑.
การนำภาวนามยปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน (Applicability of Insight Knowledge for Daily Life)
Download Now
Download Now
๔๒.
ศรัทธาที่ไม่แก่กล้าเป็นเหตุให้กรรมฐานเสื่อม (Weak Confidence Caused an Obstruction of Insight Development)
Download Now
Download Now
๔๓.
จิตประภัสสรเป็นจิตที่ทรงฤทธานุภาพ (Clean and Clear Mind Is a Powerful One)
Download Now
Download Now
๔๔.
อรรถความหมายของการปฏิบัติธรรม (Meaningfulness of Mental Development)
Download Now
Download Now
๔๕.
เมื่อมีอัตตาก็ย่อมมีอัตตนิยา (If There Is Self, There Is Of Self)
Download Now
Download Now
๔๖.
ทฤษฎีคิดกบฏกับระบบควบคุมความคิด (Conspiracy Theory against Mind Control)
Download Now
Download Now
๔๗.
สติสัมปชัญญะในสัจจภาวะแห่งนิพพาน (Temperance in the Truth of Nirvana)
Download Now
Download Now
๔๘.
ความสงบสยบความเคลื่อนไหว (Extinction of Changes by Tranquillization)
Download Now
Download Now
๔๙.
อาหารปัจจัยแห่งชีวิตขันธ์ (Nutriment Condition as Life Aggregates)
Download Now
Download Now
๕๐.
ไม่รู้ในอริยสัจจ์ไม่เห็นทุกข์ (Knowing without the Noble Truths and Sufferings)
Download Now
Download Now
๕๑.
ความตายดุจธรรมสังเวชแห่งชีวิตจริง (Death as Determination to Rouse the Sense of Life Truth)
Download Now
Download Now
๕๒.
จิตอันประกอบด้วยเหตุผลและปัญญา (Mind with Reasons and Intellects)
Download Now
Download Now
๕๓.
สันติบทในกระแสแห่งนิพพาน (Calmness in the Path of Nirvana)
Download Now
Download Now
๕๔.
มัชฌิมาปฏิปทาพร้อมด้วยภาวะอันถูกต้องและยอดเยี่ยม (The Middle Path with Rightness and Excellence)
Download Now
Download Now
๕๕.
บาทวิถีแห่งมรณะอย่างมีชั้นเชิง (An Approach Path towards the Absolute Death)
Download Now
Download Now
๕๖.
อาณาจักรธรรมแห่งกาลอุปปัตติสมควร (A Proper Time–Genesis of the Kingdom of Truth)
Download Now
Download Now
๕๗.
สัตบุรุษผู้ไม่ประมาทปัญญา (Graceful People with the Earnestness of Wisdom)
Download Now
Download Now
๕๘.
พุทธสัทธรรมไม่อันตรธานจากธรรมชาติ (No Buddhism Collapse from the Nature)
Download Now
Download Now
๕๙.
สร้างบำรุงด้วยหลงบุญเป็นอุปาทาน (Stuck on Meritorious Action without Reasons as Clinging)
Download Now
Download Now
๖๐.
ยถาภูตญาณทัสสนะแห่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตร (The Knowledge and Vision According to Reality of the First Sermon)
Download Now
Download Now
๖๑.
ความถึงพร้อมแห่งตนอันได้พัฒนาแล้ว The Accomplishment of Self–Actualization)
Download Now
Download Now
๖๒.
ให้นับพิจาณากรรมฐานในขณะใด (Once We Get Started Mental Exercises)
Download Now
Download Now
๖๓.
พลังแห่งการสังเกตสร้างความมั่นคงแห่งจิตใจ (A Power of Observation as the Causes of Mental Stability)
Download Now
Download Now
๖๔.
ความสัมพันธ์ในระดับชั้นมิติที่หลากหลาย (Relations of Various Multi–Dimensional Hierarchies)
Download Now
Download Now
๖๕.
ช่วงระหว่างนึกคิดหมายถึงการปฏิบัติธรรม (During Thinking as Dhamma Practice)
Download Now
Download Now
๖๖.
นัยสำคัญแห่งการแยกนามรูป (Significations of Distinguishing between Mind and Body)
Download Now
Download Now
๖๗.
การจัดเฟ้นหมวดธรรม (Scrutinizing Phenomenal Categories)
Download Now
Download Now
๖๘.
ความศรัทธาอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา (Confidence as the Origin of Wisdom)
Download Now
Download Now
๖๙.
การเข้าถึงอริยสัจจธรรมในกรรมฐาน (Obtaining the Noble Truths in Insight)
Download Now
Download Now
๗๐.
ว่าด้วยปัญญาญาณในวิปัสสนากัมมัฏฐาน (About Knowledge in Insight Development)
Download Now
Download Now
๗๑.
ภูมิปัญญาแห่งสมถะและวิปัสสนา (Knowledge of Meditation and Insight)
Download Now
Download Now
๗๒.
ธรรมชาติคือครูแห่งวิปัสสนา (Nature as Teachers of Insight Development)
Download Now
Download Now
๗๓.
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ในวิปัสสนา (Mega–Thought in Insight)
Download Now
Download Now
๗๔.
กายคตาสติแห่งปฐมฌาน (Impure–Body–Parts Mindfulness of the First Absorption)
Download Now
Download Now
๗๕.
จิตดุจศูนย์กลางแห่งสรรพสิ่ง (Mind as the Center of Reality)
Download Now
Download Now
๗๖.
คุณธรรมแห่งกัลยาณมิตตตา (Ennobling Virtues of the Favorable Social Environment)
Download Now
Download Now
๗๗.
พลังอำนาจสมาธิจิตย่อมหยั่งรู้ด้วยปัญญา (A Power of Concentration as Knowledge and Insight)
Download Now
Download Now
๗๘.
ความเบิกบานใจด้วยปีติปราโมทย์ (Being Glad and Full of Joy and Cheerfulness)
Download Now
Download Now
๗๙.
หมั่นพิจารณาสภาวธรรมด้วยฌานจิต (An Effort of State Analytic Reflection with Absorption Mind)
Download Now
Download Now
๘๐.
เจตนาดีแต่พฤติกรรมไม่ให้ (Good Volition but Unsuitable Conducts)
Download Now
Download Now
๘๑.
ปัญญาที่รู้เท่าทันกิเลส (Realistic Wisdom and Insight over Infatuated with Defilements)
Download Now
Download Now
๘๒.
ความถึงพร้อมด้วยความเจริญของอารยชน (Perfections of the Development of a Civilized Man)
Download Now
Download Now
๘๓.
การแยกแยะผู้รับทานกับผู้ให้ทาน (Distinguishing between Recipient and Giver)
Download Now
Download Now
๘๔.
โมหสมังคีผู้หลงประเด็น (Misunderstanding Delusive Person)
Download Now
Download Now
๘๕.
จิตที่หลงทางอยู่กับโทสะ (Mind Stuck on Hatred)
Download Now
Download Now
๘๖.
อนัตตตาแห่งความตรัสรู้ (Soullessness of the Enlightenment)
Download Now
Download Now
๘๗.
จิตประกอบด้วยนิวรณูปกิเลส (Consciousness with Hindrances against Virtues)
Download Now
Download Now
๘๘.
อธิษฐานธรรมแห่งความสำเร็จ (Foundations on the Accomplishment)
Download Now
Download Now
๘๙.
ปราชญ์ผู้รู้มากแต่ยากไร้ (Great Scholar with Sufferings)
Download Now
Download Now
๙๐.
บัณเฑาะก์ผู้แสวงหาปรมัตถสัจจธรรม (Eunuch Who Obtains the Absolute Truths)
Download Now
Download Now
๙๑.
นิวรณูปกิเลสจากความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยี (Hindrances from the Advancement of Technology)
Download Now
Download Now
๙๒.
กุศลคุณธรรมของผู้ดีที่ควรรู้จัก (Knowing Virtuous Qualities of Gentlemen)
Download Now
Download Now
๙๓.
ภาวะที่ถูกต้องของการเริ่มปฏิบัติธรรม (Righteousness to Begin the Mental Development)
Download Now
Download Now
๙๔.
ภูมิแห่งวิปัสสนูปกิเลสในวิปัสสนา (States of the Insight Defilements in Wisdom Development)
Download Now
Download Now
๙๕.
ปรากฏการณ์เกินคาดแห่งบ่อเกิดปัญญา (Unexpected Phenomena of the Wisdom Origins)
Download Now
Download Now
๙๖.
ลำดับขั้นการเจริญโพธิปักขิยธรรม (Queuing Enlightenment States)
Download Now
Download Now
๙๗.
มรดกปัญญาแห่งมวลมนุษยชาติ (Knowledge Heritage of the Humanities)
Download Now
Download Now
๙๘.
ความเชื่อที่ไร้เหตุผลในศาสนา (Unreasonable Faith in a Religion)
Download Now
Download Now
๙๙.
วิริยะพากเพียรเป็นญาณวิโมกข์ได้ (Perseverance as Knowledge of Liberation)
Download Now
Download Now
๑๐๐.
สติสังวรในการเจริญรูปฌาน (Mindfulness Restraint in Fine Material Absorptions)
Download Now
Download Now
๑๐๑.
การแสวงหากัลยาณมิตร (Obtaining More Good People)
Download Now
Download Now
๑๐๒.
ความตั้งมั่นในธรรมในการเจรจา (The Lastingness of the True Doctrine during Negotiations)
Download Now
Download Now
๑๐๓.
จิตไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญโรคร้าย (Keeping Stable Mind Once Encountering Hazardous Diseases)
Download Now
Download Now
๑๐๔.
แนวคิดในมหาสติปัฏฐาน (An Approach of the Great Mindfulness Foundations)
Download Now
Download Now
๑๐๕.
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง (All Conditioned States Are Impermanent)
Download Now
Download Now
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 1:44 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2014.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
   
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer