CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 2:09 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5249489
บทความประจำปี 2558
(Special Annual Article 2015)
 

   บทความประจำปี ๒๕๕๘

“แนวโน้มกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ นั้น คือ “ยุคแห่งการเจริญวิวัฒน์ปัญญา” (The Ages of Wisdom Revolution and Development) เพื่อให้เกิดการประจักษ์แจ้งชัดในสัจจธรรมแห่งชีวิต ด้วยการเจริญธรรมที่ว่า “สัมมัตตานุตตริยะด้วยวิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path) หมายถึง (๑) “สัมมัตตานุตตริยะ” (The Right and Excellent States) คือ ภาวะที่ถูกต้องและเยี่ยมยอด ซึ่งมาจากข้อธรรม “สัมมัตตะ ๑๐” กับข้อธรรม “อนุตตริยะ ๓” และ (๒) “วิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Purity Stages of the Noble Path) คือ แนวทางปฏิบัติอันบริสุทธิ์หมดจดตามอริยมรรค ซึ่งมาจากข้อธรรม “วิสุทธิ ๗” กับข้อธรรม “อริยสัจจ์ ๔” เมื่อนำวลีทั้งสองมารวมกัน เรียกว่า “อริยมรรคคามินีปฏิปทา” คือ ข้อปฏิบัติที่พึงเจริญภาวนาตามแนวทางปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์ด้วย “มรรคมีองค์ ๘–มัชฌิมาปฏิปทา” (The Noble Eightfold Path – The Middle Path) โดยมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ “ความตรัสรู้” (Enlightenment) ฉะนั้น เหล่าบรรดา “ปัญญา” (Wisdom) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เป็น “นักคิด–นักวิเคราะห์” ทั้งหลาย ที่ได้ชื่อว่า “นักโยนิโสมนสิการ” นั่นคือ “ภควา” (ข้อ ๙ ในพุทธคุณ ๙) นั่นเอง

“The Trends of Change Currency” in the twenty first century are called “The Ages of Wisdom Revolution and Development”. As for self–realization of the truth of life, we conduct “The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path” that categorized into two components: (1) “The Right and Excellent States” reveals the right and excellent situations that consisted of “Rightness 10” and “Excellence 3”, and (2) “The Purity Stages of the Noble Path” indicates the divine practice along with the noble path that consisted of “Gradual Purification 7” and “The Four Noble Truths”. As for the comprehensive synergy of both above, they will become the so–called “Noble Path and Practice for Deliverance”, the best or divine development and practice with “The Noble Eightfold Path – The Middle Path” due to the main purpose of “Enlightenment”. As a result, all of wisdom coming to mind in each stage is certain the important issue for all individuals who are “Thinkers–Analysts” that called “Analytic Reflection Doers” and performed as “The Blessed One” (Item 9 in the Virtues of the Buddha 9). That's all.


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี


ธรรมสวนานิสงส์ ๕
  (Benefits of Hearing or Learning from Others ) 
 


“ธรรมสวนานิสงส์ ๕” หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม รวมทั้ง การศึกษาค้นคว้าธรรม [ในทางธรรม เรียกว่า “ปรโตโฆสะ: เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคำแนะนำสั่ง สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับ สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร”] ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการคิดให้เกิดความถึงพร้อมด้วย “สัมมาทิฏฐิ” และ “สัมมาสังกัปปะ” และมีจิตสหรคตด้วยแสงสว่าง [อาโลกสัญญา] ที่เป็นสมาธิแห่งจิตอันปราศจากนิวรณ์ [จิตประภัสสร: จตุตถฌาน ๔ อันปฏิสังยุตด้วย อุเบกขา–เอกัคคตาแห่งสมาธิ] นั่นคือ กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทั้งปวง ถือเป็นนิวรณ์ ฉะนั้น ผลประโยชน์อันเกิดจากการฟังธรรมหรือศึกษาธรรม ได้แก่

(๑) “อสฺสุตํ สุณาติ” คือ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้  
(๒) “สุตํ ปริโยทเปติ” คือ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
(๓) “กงฺขํ วิหนติ” คือ แก้ข้อสงสัยได้ บรรเทาความสงสัยเสียได้
(๔) “ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ” คือ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้  
(๕) “จิตฺตมสฺส ปสีทติ” คือ จิตของเขาย่อมผ่องใส  

จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.    
 
  ในการศึกษาบทความพุทธธรรมนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าพระสัจจธรรมทั้งหลาย ต้องอาศัยคุณสมบัติที่จะก้าวถึงความตรัสรู้ นั่นคือ (๑) ปัญญา กับ (๒) กรุณา ที่จิตสหรคตด้วยขันติธรรมอย่างลึกซึ้งถึงสุดรอบแห่งชีวิตนี้เท่านั้น เพราะสาธุชนทั่วไปยังไม่ใช่อริยบุคคลที่แท้จริง จิตยังสัมปยุตต์ด้วยอกุสลธรรมทั้งหลาย จึงทำให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยปรมัตถ์ได้ยากยิ่งอย่างแท้จริง ต้องอาศัยสัมปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้เกิด ปัญญาเห็นธรรม ตามเป็นจริงด้วยจิตปราศจากนิวรณ์ทั้งหลาย ฉะนั้น จึงต้องมีศรัทธาปสาทะในพระรัตนตรัย และเลื่อมใสใน เส้นทางด้วยปัญญาแห่งมัชฌิมาปฏิปทา อันมีพื้นฐานพัฒนามาจากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสำคัญ ในการเจริญภาวนาสมาธิในทุกขณะจิต ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญในอริยมรรคด้วยสวัสดี
 
 
 สมทบทุนบริจาคสนับสนุนการเผยแพร่พระศาสนา

  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...      
   
 


ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Compendium of Dhamma Practice   — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberation


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  |  Special Buddhist Article for 2015 |    
๑.
สัญลักษณวิทยาแห่งภาษาสัญลักษณ์ (Semiology as a Science of Sign Language)
Download Now
Download Now
๒.
บทกวีแห่งพุทธธรรม (The Poetry of Buddhism)
Download Now
Download Now
๓.
การมนสิการในปัจจุปปันนังสญาณ (Discriminating of Insight into the Present)
Download Now
Download Now
๔.
การเจริญอิทธิบาทให้บรรลุฌาน (Cultivating the Path of Accomplishment and Meditative Absorptions)
Download Now
Download Now
๕.
กายภาวนารักษาความสมดุลแห่งชีวิต (Physical Development for Life Balance)
Download Now
Download Now
๖.
รู้เท่าทันในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Comprehension about the Contemplation of Feelings)
Download Now
Download Now
๗.
จิตพิจารณาจิตในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (The Contemplation of Mind under Mental Scrutiny)
Download Now
Download Now
๘.
สติพิจารณาธรรมในธรรมแห่งสติปัฏฐาน (Contemplation of Mind–Objects of the Foundations of Mindfulness)
Download Now
Download Now
๙.
ปัญญาเห็นธรรม (The Wisdom of Absolute Truths)
Download Now
Download Now
๑๐.
ทิพพจักขุญาณแห่งปฏิจจสมุปบาท (The Divine Eye of the Dependent Origination)
Download Now
Download Now
๑๑.
การกำจัดมารอุปสรรคแห่งอริยมรรค (How to Eradicate the Destroyers of the Noble Path)
Download Now
Download Now
๑๒.
ผู้เอิบอิ่มในธรรมแห่งความหลุดพ้น (Those Who Gain the Appreciation of Buddhist Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๓.
สติสัมปชัญญะในภาระหน้าที่ (Temperance for Working Responsibility)
Download Now
Download Now
๑๔.
จิตฟุ้งซ่านเป็นจิตไม่มีคุณภาพ (Distraction as Disqualified Mind)
Download Now
Download Now
๑๕.
สมาธิทำให้สติบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขา (Concentration Causes Mindfulness Purified by Equanimity)
Download Now
Download Now
๑๖.
ฌานสมาบัติธรรมเครื่องแห่งพรหม (Meditative Attainments of the Path of Divine Beings)
Download Now
Download Now
๑๗.
การมีสัตบุรุษเป็นกัลยาณมิตร (Having a Good Man as a Good Friend)
Download Now
Download Now
๑๘.
พลังอำนาจสมาธิแห่งมวลมนุษยชาติ (A Power of Concentration of the Humankind)
Download Now
Download Now
๑๙.
ความบริบูรณ์แห่งอุเบกขากับอัตตสัมปทา (Perfection of Equanimity and Self–Actualization)
Download Now
Download Now
๒๐.
พลังใจแห่งชีวิต (A Power of Mind for Life)
Download Now
Download Now
๒๑.
ต้นกำเนิดแห่งความไม่รู้จริง (The Origin of Ignorance)
Download Now
Download Now
๒๒.
นามรูปโดยนัยแห่งวิชชาจรณะ (Mind and Matter Depended on Knowledge and Conduct)
Download Now
Download Now
๒๓.
ความยึดมั่นแห่งความเห็นถือผิด (Clinging to the Ego–Belief as False Views)
Download Now
Download Now
๒๔.
ปัญญาในอภิญญา ๖ (Knowledge from the Sixfold Higher Knowledge)
Download Now
Download Now
๒๕.
ทักษะการพัฒนากระบวนการคิดทางโลก (Developing Skills of the Mundane Thinking Process)
Download Now
Download Now
๒๖.
ปฏิเวธในมรรคแห่งวิชชา ๓ (Penetration of the Threefold Knowledge Path)
Download Now
Download Now
๒๗.
โภชเนมัตตัญญุตาแห่งอาหาร (Nutriment with the Moderation in Eating)
Download Now
Download Now
๒๘.
พระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวง (The Worthy One without All Mental Intoxication)
Download Now
Download Now
๒๙.
ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ (The Qualities of a Good Man)
Download Now
Download Now
๓๐.
พุทธปณิธิสั่นไหวย่อมถึงฐานะแห่งเดียรถีย์ (Unstable Aspiring and Directing in Buddhism as the Heretical Teacher)
Download Now
Download Now
๓๑.
ระดับชั้นคุณภาพแห่งจิตในพระพุทธศาสนา (Quality Hierarchy of Mind in Buddhism)
Download Now
Download Now
๓๒.
การใช้เกณฑ์ที่เที่ยงเพื่อวัดสิ่งที่ไม่เที่ยง (Using Valid Criteria for Measuring Conditioned States)
Download Now
Download Now
๓๓.
ความถือมั่นในธรรมโดยชอบ (Aspiring and Directing Oneself in the Right Way)
Download Now
Download Now
๓๔.
พัฒนาตนเองให้ถึงอริยมรรค (Self–Actualizing to Approach the Noble Path)
Download Now
Download Now
๓๕.
ปัญญาในการกำหนดธรรมเป็นภายในและภายนอก (Knowledge to Know about Internal and External States)
Download Now
Download Now
๓๖.
การเจริญอานาปานสติสมาธิ (Concentration Developing by Mindfulness of In–and–Out Breathings)
Download Now
Download Now
๓๗.
ปัญญาญาณแห่งสมาธิในอานาปานสติ (Meditative Insight Knowledge in the Mindfulness of In–and–Out Breathings)
Download Now
Download Now
๓๘.
ความถึงพร้อมด้วยศีลและวิเวก (Accomplishment of Morals and Seclusion)
Download Now
Download Now
๓๙.
อภิญเญยยธรรม–ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง (Knowing the Ultimate Reality with Full Comprehension)
Download Now
Download Now
๔๐.
ธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเป็นสุตมยญาณ (These Phenomena that Should Fully Be Known Are Learning Knowledge)
Download Now
Download Now
๔๑.
ธรรมความกำหนดรู้และกำหนดละ (The Truths Should Be Known and Be Eradicated)
Download Now
Download Now
๔๒.
การเจริญภาวนาโดยนัยแห่งสุตมยญาณ (Mental Development throughout Learning Knowledge)
Download Now
Download Now
๔๓.
การทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน (The Realization of Nirvana)
Download Now
Download Now
๔๔.
ธรรมกำหนดรู้ชัดหมายจำในอริยสัจจ์ (Exact Perception of the Noble Truths)
Download Now
Download Now
๔๕.
ความสะอาดแห่งความเป็นปราชญ์ (Cleansing of Being Sage)
Download Now
Download Now
๔๖.
ปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี (Concentration Development as Knowledge with Well–Trained Restraint)
Download Now
Download Now
๔๗.
อันธปุถุชนแห่งอัสสสุตวาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ (A Person Who Never Listen to the Noble Truths)
Download Now
Download Now
๔๘.
การกระทำที่ให้เห็นเป็นอัศจรรย์–อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ (A Power of Marvel)
Download Now
Download Now
๔๙.
ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ (Dhamma Regardful of Reverence)
Download Now
Download Now
๕๐.
สมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมคู่กัน (Tranquility and Insight as Complementary Pair)
Download Now
Download Now
๕๑.
พระอรหัตพร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิทาญาณ (The Worthy One with Analytic Insights)
Download Now
Download Now
๕๒.
ญาณสัมปยุตต์ในธรรมทั้งหลาย (Wisdom Reunion with All States)
Download Now
Download Now
๕๓.
การพิจารณาสังขารนิมิตด้วยปรมัตถธรรม (Considering Mental Volition as Absolute States)
Download Now
Download Now
๕๔.
กลาปกับไมโทคอนเดรีย (United Subnuclear Atomic Particles and Mitochondrial Structure)
Download Now
Download Now
๕๕.
การละกิเลสแห่งนิวรณ์ (Abandonment of Hindrances)
Download Now
Download Now
๕๖.
ลักษณะแห่งวิโมกข์พึงมีได้ (Potential Aspects of Liberation)
Download Now
Download Now
๕๗.
จตุปฏิสัมภิทาญาณคุณชาติแห่งปฏิสัมภิทัปปัตตะ (Noble Virtues of the Worthy One with the Four Analytic Insights)
Download Now
Download Now
๕๘.
ความคล้อยตามกระแสโลกที่ถือผิด (Going along a Wrong Route of the Worldly Trends)
Download Now
Download Now
๕๙.
มนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ (Human Beings with Volitional Actions as Their Tribes)
Download Now
Download Now
๖๐.
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก (Loving–Kindness as Worldly Requisites)
Download Now
Download Now
๖๑.
กฎแห่งกรรมและกฎกรรมของสัตว์ (The Law of Action and the Individual Ownership of Action)
Download Now
Download Now
๖๒.
กรรมสืบเนื่องด้วยวิบากกรรม (Volitional Action with Adjacent Consequences)
Download Now
Download Now
๖๓.
ความสำคัญผิดในธรรมทำให้เป็นเสียสติ (Misunderstanding States Make Unscrupulous)
Download Now
Download Now
๖๔.
เสียดายคนตายไม่รู้เรื่อง (It’s Pity the Dead Doesn’t Know)
Download Now
Download Now
๖๕.
คุณค่าความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ (Noble Values of Humanity)
Download Now
Download Now
๖๖.
ความไม่รู้จริงเป็นเหตุแห่งกรรม (Ignorance Causes Volitional Actions)
Download Now
Download Now
๖๗.
คิดว่าจะพบพระพุทธเจ้าได้อีกครั้ง (Think to Meet the Buddha Again)
Download Now
Download Now
๖๘.
บาทวิถีแห่งความสำเร็จ (The Path of Achievement)
Download Now
Download Now
๖๙.
ปฏิจจสมุปบาทแห่งปัญญาวิปัสสนา (The Dependent Origination of Insight Knowledge)
Download Now
Download Now
๗๐.
ปฐมญาณวัตถุแห่งปฏิจจสมุปบาท (Fundamental Knowledge Base of the Dependent Origination)
Download Now
Download Now
๗๑.
สัมมสนญาณโดยไตรลักษณ์ (Mentality–Materiality Based Knowledge with the Three Characteristics)
Download Now
Download Now
๗๒.
ลักษณะองค์รวมแห่งพุทธปัญญาญาณ (Holistic Aspects of Buddhistic Knowledge and Insights)
Download Now
Download Now
๗๓.
ปัญญาในการเจริญภาวนา (Knowledge in Mental Development)
Download Now
Download Now
๗๔.
ทัสสนานุตตริยะแห่งอริยมรรค (Supreme Visions for the Noble Path)
Download Now
Download Now
๗๕.
โยนิโสมนสิการแห่งพุทธภาวนา (Yonisomanasikāra of Buddhistic Mental Development)
Download Now
Download Now
๗๖.
ทำบาปและทำบุญ (Commit a Sin and Make a Merit)
Download Now
Download Now
๗๗.
ความรู้อันเป็นปรมัตถสัจจะแห่งกฎธรรมชาติ (Knowledge of the Absolute Truths with Natural Law)
Download Now
Download Now
๗๘.
สมองกลกับสมองคน (Machine Brain versus Human Brain)
Download Now
Download Now
๗๙.
ความรู้ทางโลกียวิสัยไม่นำพาให้หลุดพ้น (Worldly Knowledge as Non–Buddhism)
Download Now
Download Now
๘๐.
ความผ่องแผ้วสุกใสแห่งจิต (The Brilliancy of Consciousness)
Download Now
Download Now
๘๑.
องค์ความรู้ในธรรมทั้งปวง (A Body of Knowledge about All Realities)
Download Now
Download Now
๘๒.
เขตพรหมแดนระหว่างโลกียะกับโลกุตตระ (The Boundary between Mundane and Supramundane)
Download Now
Download Now
๘๓.
กว่าจะถึงบางอ้อ (Until You Get the Right Way)
Download Now
Download Now
๘๔.
ทิฏฐินำไปสู่ความผิดเพี้ยนในพระธรรม (False Views Leading to the Distortion of Dhamma)
Download Now
Download Now
๘๕.
ความหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลาย (Deviations form All Worldly States)
Download Now
Download Now
๘๖.
ความถูกต้องกับความเห็นผิดพลาด (Accuracy against Misunderstanding)
Download Now
Download Now
๘๗.
การปฏิบัติธรรมตามแนวธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (Practice and Living in Conformity with the Dhamma)
Download Now
Download Now
๘๘.
คนที่คิดถูกวิธีคือผู้พิชิตชัยชนะ (Those Who Have Analytic Thinking Are the Conquerors)
Download Now
Download Now
๘๙.
ความโชคดีไม่เกิดขึ้นเสมอไป (A Portent of Good Is Always not Likely to Happen)
Download Now
Download Now
๙๐.
แนวปฏิบัติให้บรรลุถึงความหลุดพ้น (Modes of Progress to Deliverance)
Download Now
Download Now
๙๑.
สิ่งที่ครอบงำจิตใจของเรา (Something Indoctrinating Our Mind)
Download Now
Download Now
๙๒.
ทุกขณะอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆ (Do Not Breathe Uselessly All the Time)
Download Now
Download Now
๙๓.
พระธรรมวินัยนี้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า (The True Doctrine as Painful Progress with Slow Insight)
Download Now
Download Now
๙๔.
สมดุลยภาพแห่งธรรมทั้งปวง (Equilibrium of the Truths)
Download Now
Download Now
๙๕.
อย่าคิดอะไรตื้นๆ (Do Not Think Too Easily)
Download Now
Download Now
๙๖.
ศรัทธาที่นำไปสู่ข้อสมมติฐานตลอด (Belief throughout the Hypotheses)
Download Now
Download Now
๙๗.
ความสืบเนื่องแห่งสภาวธรรมปิดบังปัญญา (Continuity of the States Disguising Wisdom)
Download Now
Download Now
๙๘.
แนวทางปฏิบัติที่เป็นพุทธะ (The Path towards a Buddha)
Download Now
Download Now
๙๙.
ความถึงพร้อมเชิงทฤษฎีในพระพุทธศาสนา (The Perfections of Theory in Buddhism)
Download Now
Download Now
๑๐๐.
ธรรมทั้งหลายล้วนยังเป็นของตนเอง (The States Are Still All Their Own)
Download Now
Download Now
๑๐๑.
ปรากฏการณ์แห่งธรรมทั้งปวง (The Phenomena of All True Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๐๒.
การนิยามสภาวธรรมทั้งหลาย (Definitions of All True Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๐๓.
เมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมให้เริ่มที่ศรัทธา (Get Started Belief of Living in Conformity with the Dhamma)
Download Now
Download Now
๑๐๔.
โอกาสของสัตว์ทั้งหลายไม่เทียมกัน (Unbalanced Chances for All Beings)
Download Now
Download Now
๑๐๕.
ปัญญาวิวัฒน์แห่งมวลมนุษยชาติ (The Wisdom Revolution of All Humankind)
Download Now
Download Now
๑๐๖.
เพราะนิพพานเป็นอย่างเดียวเท่านั้น (Because Nirvana Means Just the Only One)
Download Now
Download Now
๑๐๗.
อาณาจักรธรรมแห่งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (The Basic Discourse the Kingdom of Righteousness)
Download Now
Download Now
๑๐๘.
สัมปยุตตธรรมแห่งโพธิปักขิยธรรม (The Combinations of Enlightenment)
Download Now
Download Now
๑๐๙.
ญาณสัมปยุตต์แห่งนิพพาน (Nirvana in Connection with Insights)
Download Now
Download Now
๑๑๐.
ญาณทัสสนะปฏิสังยุตด้วยสัมมาทิฏฐิ (The Knowledge and Vision Endowed with Right Views)
Download Now
Download Now
๑๑๑.
ธรรมจำแนกเป็นทวินิยม (Dhamma Classification with Dualism)
Download Now
Download Now
๑๑๒.
ข้อปฏิบัติประพฤติตบะไม่ใช่ทางหลุดพ้นแห่งพุทธะ (Penance Approach against Buddhist Deliverance)
Download Now
Download Now
๑๑๓.
อนุปัสสนาสัมปทาแห่งนิตยกาล (Night and Day Excellence of the Contemplations)
Download Now
Download Now
๑๑๔.
อัตตนาถะคุณชาติแห่งภาวนา (One’s Own Welfare as Virtues for the Mental Development)
Download Now
Download Now
๑๑๕.
การลำดับความรู้ที่ผิดพลาดในภาวนากรรมฐาน (Knowledge Inconsequence for Mental Development)
Download Now
Download Now
๑๑๖.
วิสุทธิเทพกับอสุรกาย (Purity Gods and Demoniacs)
Download Now
Download Now
๑๑๗.
การเดินทางไม่ถึงดวงดาว (Missing the Target Paradise Planet)
Download Now
Download Now
๑๑๘.
สัญญาบริสุทธิ์แห่งสัจจวิถีในนิพพาน (Purified Perception as the True Path of Nirvana)
Download Now
Download Now
๑๑๙.
คิดอะไรก็ตามสุดท้ายก็เป็นเรื่องพุทธะ (At Last Whatever We Think Buddhism Has Come Along)
Download Now
Download Now
๑๒๐.
การล้มสลายทางความคิดด้วยเหตุกามฉันทะ (The Thinking Collapse Resulted from Sensual Desire)
Download Now
Download Now
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 2:09 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2015.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
   
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer