CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 2:13 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5252587
บทความประจำปี 2559
(Special Annual Article 2016)
 

   บทความประจำปี ๒๕๕๙

“แนวโน้มกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ นั้น คือ “ยุคแห่งการเจริญวิวัฒน์ปัญญา” (The Ages of Wisdom Revolution and Development) เพื่อให้เกิดการประจักษ์แจ้งชัดในสัจจธรรมแห่งชีวิต ด้วยการเจริญธรรมที่ว่า “สัมมัตตานุตตริยะด้วยวิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path) หมายถึง (๑) “สัมมัตตานุตตริยะ” (The Right and Excellent States) คือ ภาวะที่ถูกต้องและเยี่ยมยอด ซึ่งมาจากข้อธรรม “สัมมัตตะ ๑๐” กับข้อธรรม “อนุตตริยะ ๓” และ (๒) “วิสุทธิบาทวิถีแห่งอริยมรรค” (The Purity Stages of the Noble Path) คือ แนวทางปฏิบัติอันบริสุทธิ์หมดจดตามอริยมรรค ซึ่งมาจากข้อธรรม “วิสุทธิ ๗” กับข้อธรรม “อริยสัจจ์ ๔” เมื่อนำวลีทั้งสองมารวมกัน เรียกว่า “อริยมรรคคามินีปฏิปทา” คือ ข้อปฏิบัติที่พึงเจริญภาวนาตามแนวทางปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์ด้วย “มรรคมีองค์ ๘–มัชฌิมาปฏิปทา” (The Noble Eightfold Path – The Middle Path) โดยมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ “ความตรัสรู้” (Enlightenment) ฉะนั้น เหล่าบรรดา “ปัญญา” (Wisdom) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เป็น “นักคิด–นักวิเคราะห์” ทั้งหลาย ที่ได้ชื่อว่า “นักโยนิโสมนสิการ” นั่นคือ “ภควา” (ข้อ ๙ ในพุทธคุณ ๙) นั่นเอง

“The Trends of Change Currency” in the twenty first century are called “The Ages of Wisdom Revolution and Development”. As for self–realization of the truth of life, we conduct “The Right and Excellent States with the Purity Stages of the Noble Path” that categorized into two components: (1) “The Right and Excellent States” reveals the right and excellent situations that consisted of “Rightness 10” and “Excellence 3”, and (2) “The Purity Stages of the Noble Path” indicates the divine practice along with the noble path that consisted of “Gradual Purification 7” and “The Four Noble Truths”. As for the comprehensive synergy of both above, they will become the so–called “Noble Path and Practice for Deliverance”, the best or divine development and practice with “The Noble Eightfold Path – The Middle Path” due to the main purpose of “Enlightenment”. As a result, all of wisdom coming to mind in each stage is certain the important issue for all individuals who are “Thinkers–Analysts” that called “Analytic Reflection Doers” and performed as “The Blessed One” (Item 9 in the Virtues of the Buddha 9). That's all.


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

ธรรมสวนานิสงส์ ๕
  (Benefits of Hearing or Learning from Others ) 
 


“ธรรมสวนานิสงส์ ๕” หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม รวมทั้ง การศึกษาค้นคว้าธรรม [ในทางธรรม เรียกว่า “ปรโตโฆสะ: เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคำแนะนำสั่ง สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับ สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร”] ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการคิดให้เกิดความถึงพร้อมด้วย “สัมมาทิฏฐิ” และ “สัมมาสังกัปปะ” และมีจิตสหรคตด้วยแสงสว่าง [อาโลกสัญญา] ที่เป็นสมาธิแห่งจิตอันปราศจากนิวรณ์ [จิตประภัสสร: จตุตถฌาน ๔ อันปฏิสังยุตด้วย อุเบกขา–เอกัคคตาแห่งสมาธิ] นั่นคือ กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทั้งปวง ถือเป็นนิวรณ์ ฉะนั้น ผลประโยชน์อันเกิดจากการฟังธรรมหรือศึกษาธรรม ได้แก่

(๑) “อสฺสุตํ สุณาติ” คือ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้  
(๒) “สุตํ ปริโยทเปติ” คือ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
(๓) “กงฺขํ วิหนติ” คือ แก้ข้อสงสัยได้ บรรเทาความสงสัยเสียได้
(๔) “ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ” คือ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้  
(๕) “จิตฺตมสฺส ปสีทติ” คือ จิตของเขาย่อมผ่องใส  

จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
 
 
  ในการศึกษาบทความพุทธธรรมนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าพระสัจจธรรมทั้งหลาย ต้องอาศัยคุณสมบัติที่จะก้าวถึงความตรัสรู้ นั่นคือ (๑) ปัญญา กับ (๒) กรุณา ที่จิตสหรคตด้วยขันติธรรมอย่างลึกซึ้งถึงสุดรอบแห่งชีวิตนี้เท่านั้น เพราะสาธุชนทั่วไปยังไม่ใช่อริยบุคคลที่แท้จริง จิตยังสัมปยุตต์ด้วยอกุสลธรรมทั้งหลาย จึงทำให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยปรมัตถ์ได้ยากยิ่งอย่างแท้จริง ต้องอาศัยสัมปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้เกิด ปัญญาเห็นธรรม ตามเป็นจริงด้วยจิตปราศจากนิวรณ์ทั้งหลาย ฉะนั้น จึงต้องมีศรัทธาปสาทะในพระรัตนตรัย และเลื่อมใสใน เส้นทางด้วยปัญญาแห่งมัชฌิมาปฏิปทา อันมีพื้นฐานพัฒนามาจากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสำคัญ ในการเจริญภาวนาสมาธิในทุกขณะจิต ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญในอริยมรรคด้วยสวัสดี
 
 

ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Compendium of Dhamma Practice   — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberation


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๙  |  Special Buddhist Article for 2016 |    
๑.
สัญลักษณวิทยาแห่งภาษาสัญลักษณ์ (Semiology as a Science of Sign Language) Extracted form 2015
Download Now
Download Now
๒.
บทกวีแห่งพุทธธรรม ๒ (The Poetry of Buddhism 2)  
Download Now
Download Now
๓.
จุดเริ่มต้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะในปฏิบัติธรรม (Get Started Your Mental Development with Temperance)  
Download Now
Download Now
๔.
กระบวนการสร้างปัญญาในสมาธิภาวนา (Thinking Process in Concentration Development)  
Download Now
Download Now
๕.
รู้เห็นกับหยั่งรู้ (Knowledge and Vision with Insight)  
Download Now
Download Now
๖.
ลมหายใจแห่งขุมทรัพย์ปัญญา (The Breathing of Wisdom Abundance)  
Download Now
Download Now
๗.
ความเป็นลักษณะสากลแห่งหลักพุทธธรรม (The Universality of Buddhist Doctrines)  
Download Now
Download Now
๘.
ระดับภูมิจิตบุคคลในพระพุทธศาสนา (The Quality Hierarchies of Consciousness in Buddhism)  
Download Now
Download Now
๙.
กรรมย่อมให้วิบากตามกฏธรรมชาติ (Kamma and Results Depending on the Natural Law)  
Download Now
Download Now
๑๐.
สร้างกุศลบารมีมาเยอะกลับเสียธรรมได้ (Conducting Various Wholesome Perfections but False)  
Download Now
Download Now
๑๑.
พระพุทธศาสนายึดมั่นในเอกเทวนิยม (The Belief of Buddhism in Monotheism)  
Download Now
Download Now
๑๒.
ปราโมทย์ในสมถสมาธิภาวนา (Gladness in Meditative Concentration)  
Download Now
Download Now
๑๓.
นามรูปแห่งเบญจขันธ์ (The Physical and Mental Phenomena of Existence)  
Download Now
Download Now
๑๔.
ความไม่บริสุทธิ์ด้วยกุศลธรรมอย่างแท้จริง (The Extreme Impurity of Wholesome States)  
Download Now
Download Now
๑๕.
แหล่งกำเนิดแห่งธรรมทั้งปวง (The Origin of All Phenomena)  
Download Now
Download Now
๑๖.
วิธีคิดให้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง (How to Think of One’s Own Egocentricism)  
Download Now
Download Now
๑๗.
แนวทางข้อประพฤติด้วยปรมัตถปฏิปทา (Practical Approaches to the Absolute Path of Progress)  
Download Now
Download Now
๑๘.
อภิญญาเทสิตธรรมเพื่อความตรัสรู้ (Virtues Contributing to Enlightenment)  
Download Now
Download Now
๑๙.
เนื่องด้วยสภาวะแห่งปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Because of the States of Natural Phenomena)  
Download Now
Download Now
๒๐.
อานิสงส์แห่งการเรียนพระวินัยปริยัติ (The Benefits of Learning the Discipline and the Scriptures)  
Download Now
Download Now
๒๑.
อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก (Don't Make a Mountain out of a Molehill)  
Download Now
Download Now
๒๒.
การสืบทอดพระธรรมในบริบทสังคมเชิงความล้าทางวัฒนธรรม (The Buddhist Persuasions in Various Social Contexts ...)  
Download Now
Download Now
๒๓.
สิ่งที่ไร้แก่นสารย่อมไร้แก่นสาร (The Infinity Essence Refers to Absurdism)  
Download Now
Download Now
๒๔.
ความต่างของวิธีคิดต่อวัฒนธรรมกระแสนิยม (The Differences of Approach towards Popular Culture)  
Download Now
Download Now
๒๕.
การให้คุณค่าสภาวธรรมตามเป็นจริง (The Fair Value Based on a Real Situation)  
Download Now
Download Now
๒๖.
ทุกข์ทั้งปวงดับได้ด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์ (The Cessation of Suffering with the Purity of Mind)  
Download Now
Download Now
๒๗.
การคิดแบบวิธีวิทยาศาสตร์ในวิปัสสนาภูมิ (Thinking with the Scientific Methods in Mental Development)  
Download Now
Download Now
๒๘.
พระธรรมอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน (The Dhamma Directly Experienceable by the Wise)  
Download Now
Download Now
๒๙.
ความไม่รู้จักประมาณตนและบุคคลทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ (Non–Knowing Oneself and the Different Individuals Causes False View)  
Download Now
Download Now
๓๐.
ปาณาติบาตปรปักษ์ธรรมของเมตตาและกรุณา (The Destruction of Life versus Loving-Kindness and Compassion)  
Download Now
Download Now
๓๑.
เส้นทางอริยมรรคคือสมบัติของทุกคน (The Noble Path Becomes the Wealth of Everybody)  
Download Now
Download Now
๓๒.
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในศตวรรษหน้า (The Rise of Buddhism in the Next Century)  
Download Now
Download Now
๓๓.
ความศรัทธาปสาทะเท่านั้นทำให้ดำรงอยู่ในธรรม (The Complete Faith Occupies the Mind with Dhamma)  
Download Now
Download Now
๓๔.
ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเลือกความสงัดและความสงบ (The Practice Chooses the States of Seclusion and Calmness)  
Download Now
Download Now
๓๕.
การระลึกชาติได้เป็นภาพนิมิตแห่งความทุกข์ (Recalling a Previous Life as the Mental Signs of Suffering)  
Download Now
Download Now
๓๖.
ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความฉิบหาย (Carelessness Brings about the Origin of Various Damages)  
Download Now
Download Now
๓๗.
ความหวังและแรงบันดาลใจให้เลือกปฏิบัติธรรม (Hopes and Aspirations for Dhamma Practice)  
Download Now
Download Now
๓๘.
กาลขณะแห่งสภาวธรรม (A Period of Time Based on Phenomena)  
Download Now
Download Now
๓๙.
ปัญญาเห็นธรรมโดยไตรลักษณ์ (Knowledge and Insight with the Three Characteristics)  
Download Now
Download Now
๔๐.
ความเป็นพุทธะอย่างแท้จริง (The Accurate States of Buddha)  
Download Now
Download Now
๔๑.
พึงแสวงหากัลยาณมิตรในทุกสถานที่ (Searching for the Good Man Anywhere)  
Download Now
Download Now
๔๒.
รู้ประจักษ์แจ้งสภาวธรรมทั้งปวงโดยญาณทัสสนะ (Enlightening All States with Knowledge and Insight)  
Download Now
Download Now
๔๓.
สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง (All States of Reality as Impermanence)  
Download Now
Download Now
๔๔.
กำแพงความคิดคืออุปสรรคในการปฏิบัติธรรม (Thinking Walls Become the Hindrances of Dhamma Practice)  
Download Now
Download Now
๔๕.
กำหนดรู้มรณสติเป็นอารมณ์แห่งอนุสติ (Conducting the Contemplation on Death as Constant Mindfulness)  
Download Now
Download Now
๔๖.
พฤติกรรมของมนุษย์แสดงนัยถึงสภาพจิต (Behavior of Human Being Means Mind States)  
Download Now
Download Now
๔๗.
ความยากง่ายในการปฏิบัติธรรม (Difficulty and Convenience for Mental Development)  
Download Now
Download Now
๔๘.
วิกฤตศรัทธาแก้ได้ด้วยการพึ่งตนเอง (The Faith Crises Mended and Rely on Oneself)  
Download Now
Download Now
๔๙.
ความรู้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาทั้งความหมายและเหตุผล (Full Comprehension with Significant and Rational Wisdom)  
Download Now
Download Now
๕๐.
ความไม่รู้จริงเป็นเหตุให้การครองสมณเพศสิ้นสุด (Ignorance as Causes of Giving up the Ascetic Life)  
Download Now
Download Now
๕๑.
อริยสัจจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา (The Noble Truths of Buddhism)  
Download Now
Download Now
๕๒.
เมื่อทุกข์ครอบงำจิตย่อมตกอยู่ในอบายภูมิ (Unhappy Existence Resulted from Suffering–Occupied Mind)  
Download Now
Download Now
๕๓.
ความไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นเหตุให้เสียธรรม (The Lack of Temperance Causes the Dhamma Collapse)  
Download Now
Download Now
๕๔.
ความไม่ประมาทในธรรมย่อมเป็นเหตุให้เห็นธรรม (Perseverance in Virtuous Acts Causes the Eye of Truths)  
Download Now
Download Now
๕๕.
มูลเหตุปัจจัยแห่งวิริยารัมภะและอุปสมะ (The Essential Causes of Energetic Effort and Peace)  
Download Now
Download Now
๕๖.
ปัญญาประดิษฐ์กับปัญญาญาณแห่งศตวรรษใหม่ (Artificial Intelligence and Intuition of the New Century)  
Download Now
Download Now
๕๗.
ลมหายใจแห่งอานาปานสติกับปัญญาเห็นธรรม (The Mindfulness of In–and–Out Breathing and the Eye of Truths)  
Download Now
Download Now
๕๘.
อธิจิตตสิกขาบาทฐานแห่งวิปัสสนา (The Training in Higher Mentality Becomes the Path of Insight)  
Download Now
Download Now
๕๙.
จิตเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งทั้งปวง (Consciousness as the Center of All Realities)  
Download Now
Download Now
๖๐.
การบรรลุอุตตริมนุสสธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตน (The Ripening of Perfect Enlightenment as Private Achievement)  
Download Now
Download Now
๖๑.
ความคิดเห็นแบบไหนจึงเหมาะกับตน (Which View Is Suitable for Oneself?)  
Download Now
Download Now
๖๒.
จิตปราศจากนิวรณ์คือปัจจุบันธรรมโดยปรมัตถ์ (Absolutely Present Existence as Consciousness without Hindrances)  
Download Now
Download Now
๖๓.
อุปสมะคือบาทฐานแห่งอภิญญาเพื่อสัมโพธะถึงนิพพาน (Calm as an Approach to the Discernment for Enlightenment to Nirvana)  
Download Now
Download Now
๖๔.
พวกความคิดอุบาทว์ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ (A Weirdo Cannot Attain the Enlightenment)  
Download Now
Download Now
๖๕.
อุตตริมนุสสธรรมเป็นได้ทั้งโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม (Extraordinary Attainment Becomes both Mundane and ... States)  
Download Now
Download Now
๖๖.
ความรู้ได้เฉพาะตนคือธรรมย่อยเกื้อกูลบรมธรรม (Being Directly Experienceable as Sub-Theory for the Great Theory)  
Download Now
Download Now
๖๗.
มนสิการกรรมฐานให้รู้เห็นอริยสัจจธรรม (Pondering Meditative Subjects with the Noble Truths)  
Download Now
Download Now
๖๘.
การสร้างกฎเกณฑ์ชีวิตที่ไม่เป็นจริงนำไปสู่ความทุกข์ (The Ignorant Definitions of Life Criteria Leading to Suffering)  
Download Now
Download Now
๖๙.
ความลบหลู่ความดีของคนอื่นเป็นคุณสมบัติของคนเลว (The Humiliation for the Good of Others Is the Property of the Bad Guys)  
Download Now
Download Now
๗๐.
โครงสร้างผิวและโครงสร้างลึกในทักษะกระบวนการคิด (A Surface Structure and Deep Structures of the Thinking Skills)  
Download Now
Download Now
๗๑.
อย่าเข้าใจผิดในศีลสมาธิและปัญญา (Do not Misunderstand the Precepts, Meditation and Wisdom)  
Download Now
Download Now
๗๒.
เกณฑ์จุดมุ่งหมายแห่งการบรรลุธรรม (The Aim with Criteria of Achieving Enlightenment)  
Download Now
Download Now
๗๓.
การพิจารณาอารมณ์แห่งกรรมฐานในทุกขณะ (Contemplation on the Subjects of Meditation Every Time)  
Download Now
Download Now
๗๔.
การบรรลุมรรคผลแห่งการปฏิบัติธรรม (To Achieve This Ambitious Practice)  
Download Now
Download Now
๗๕.
ความเข้าใจพื้นฐานในการพิจารณาสภาวธรรม (Understanding the Basis for Determining the Phenomena)  
Download Now
Download Now
๗๖.
อคติและวิปลาสนำไปสู่วิบัติ (Prejudice and Distortion Leading to Failure)  
Download Now
Download Now
๗๗.
การตัดท่อน้ำเลี้ยงกิเลสทั้งหลาย (Intercepting the Nutrient Pipe of Defilements)  
Download Now
Download Now
๗๘.
ความเบื่อหน่ายสังขารโลกทั้งหลายไม่ใช่กำแพงความคิดกั้นนิพพาน (Worldly Weariness Is not the Barrier against Nirvana)  
Download Now
Download Now
๗๙.
แนวทางศึกษาค้นคว้าอริยสัจจธรรม (An Approach to Investigate the Noble Truths)  
Download Now
Download Now
๘๐.
ความไพบูลย์แห่งพระธรรมด้วยอนุตตริยะ (The Excellent Abundance with Dhamma)  
Download Now
Download Now
 
    [มีไฟล์บทความ จำนวนประมาณ ๘๐ เรื่อง ยังไม่อัพโหลด (Approximately 80 Unuploaded Remaining Article Files) ]
 
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   July 10, 2021 2:13 PM      
 

ดาวน์โหลด  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๙  ไว้อ่านที่เครื่องของท่าน

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
Siripat.Com and Academiae Network :
http://www.Siripat.Com/Special_Arcticles_2016.xml
 
  ดาวน์โหลดฟรีโปรแกรมอ่าน RSS Feed RSS Feed Reader (www.rssreader.com)
 
   
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer