CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   September 9, 2021 5:06 AM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5252575
บทความประจำปี 2564
(Special Annual Article 2021)
 

   บทความประจำปี ๒๕๖๔
   

   
Last Modified:   September 9, 2021 5:06 AM      
 
สมทบทุนบริจาคสนับสนุนการเผยแพร่พระศาสนา

ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Compendium of Dhamma Practice   — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberation


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...  
  เพื่อความสะดวก คุณอาจอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ DOC หรือ PDF ก็ได้  
 
อ่านไฟล์ HTML ทางออนไลน์ คลิกที่ชื่อไฟล์แต่ละหัวเรื่อง  
  Print Files
  บทความพิเศษ พุทธธรรม ประจำปี ๒๕๖๔  |  Special Buddhist Article for 2021 |    
๑.
คู่มือปฏิบัติธรรม–ฉบับสมบูรณ์ [A Handbook of Mental Development: Completed Version 2021] – สำหรับมือถือภาพคมชัด –
Download Now
Download Now
๒.
ความจำเป็นแห่งนิพพาน (The Necessity of Nirvana)
Download Now
Download Now
๓.
ความมีจิตสงบนิ่งเป็นกลางในอารมณ์ (The Feeling of Equanimity)  
Download Now
Download Now
๔.
เคล็ดลับในการทำสมาธิพื้นฐาน (Basic Meditation Techniques)
Download Now
Download Now
๕.
เขาพระสุเมรุ–มหาคีรีกลางนทีสีทันดร (Mount Sumeru – Mahakhiri amidst Nadhi Sitandorn)  
Download Now
Download Now
๖.
ความไม่เที่ยงกับความตาย (Impermanence and Death)    
Download Now
๗.
มหาสติปัฏฐาน บาทฐานแห่งความตรัสรู้ (The Great Foundations of Mindfulness towards Enlightenment)    
Download Now
๘.
ปฏิสัมภิทาธรรม–ปัญญาแตกฉาน (Discrimination | Analytic Insights)    
Download Now
๙.
หลักการเจริญธรรมสมควรแก่ธรรม (The Righteous Dhamma Development)    
๑๐.
เส้นทางแห่งความสงบ (The Path of Calmness)    
Download Now
๑๑.
พุทธศาสนาแห่งเหตุผลด้วยปัญญา (Buddhism of Reasoning with Wisdom)    
Download Now
๑๒.
กรรมของสัตว์โลก (The Karma of Worldly Beings)    
Download Now
๑๓.
โยนิโสมนสิการในการเจริญภาวนา (Analytical Thinking with Mental Development)    
Download Now
๑๔.
พุทธศาสนาเป็นดุจขุมทรัพย์แห่งปัญญา (Buddhism as the Treasure of Wisdom)    
Download Now
๑๕.
ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรกับโพธิปักขิยธรรม (Dhammacakka-and-Enlightenment)    
Download Now
๑๖.
ญาณสัมปยุตต์และวิปปยุตต์ในสัมโพธิญาณ (The State of Insightful and Insightless Enlightenment)    
Download Now
๑๗.
คุณสมบัติเหนือกาลเวลาแห่พุทธธรรม (Timeless Attributes of the Dhamma)    
Download Now
๑๘.
ความจริงอันประเสริฐแห่งความหลุดพ้น (The Noble Truths for Deliverance)    
Download Now
Download Now
๑๙.
ญาณทัสสนะอันมีปริวัฏฏ์ในญาณทั้งหลาย (The Revolved Knowledge and Insight of Other Knowledge)    
Download Now
Download Now
๒๐.
อัจฉริยะในนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ (The Smart Analytical Knowledge of Language)    
Download Now
Download Now
๒๑.
กระบวนการพิจารณาในวิปัสสนา (The Thinking Process in Insight Development)    
Download Now
Download Now
๒๒.
เกี่ยวกับความรู้สึกสืบเนื่องในสัมโพธิญาณ (About the Constant Feelings of Enlightenment)    
Download Now
Download Now
๒๓.
ในทุกสรรพทั้งหลายสิ่งล้วนมีวิปริณาม (All Everything with Simply Changing)    
Download Now
Download Now
๒๔.
กรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งทุกข์ (Karma Merely As Causes of Suffering)    
Download Now
Download Now
๒๕.
พลังแห่งอำนาจจิตเพื่อปัญญาภิวัตน์ (The Power of Mind for Wisdom Revolutions)    
Download Now
Download Now
๒๖.
การสร้างปัญญาพุทธะด้วยตนเอง (How to Create Your Buddhist Knowledge)    
Download Now
Download Now
๒๗.
ความสงัด–ความว่างเปล่า–ความสงบ (Seclusion–Equanimity–Tranquility)    
Download Now
Download Now
๒๘.
การใช้เหตุผลให้เกิดปัญญา (Reasoning for Wisdom)    
Download Now
Download Now
๒๙.
ความรู้สึกเป็นกลางต่ออารมณ์ (The State of Calmness and Emotional Control)    
Download Now
Download Now
๓๐.
สัมพันธภาพแห่งปัจจัย (The Relative Modes of Conditionality)    
Download Now
Download Now
๓๑.
ปัญญาพุทธะอันควรรู้ยิ่ง (Excellent Understanding of Buddhist Wisdom)    
Download Now
Download Now
๓๒.
กฎธรรมดา–กฎธรรมชาติ–กฎสากลจักรวาล (General Law–Natural Law–Cosmic Universal Law)    
Download Now
Download Now
๓๓.
สมถธรรมเพื่อดับกิเลสอาสวะ (Concentrating Mind for Canker Cessation)    
Download Now
Download Now
๓๔.
พุทธธรรม: ฉบับปรับปรุงและขยายความ ๒๕๖๒ (Buddhadhamma: NaturalLawsand Values forLife)    
Download Now
Download Now
๓๕.
ธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรม (The Characteristics of Meditator)    
Download Now
Download Now
๓๖.
ความสำคัญยิ่งยวดแห่งจตุตถฌาน (The Highest Benefits of the Fourth Absorption)    
Download Now
Download Now
๓๗.
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกับวิชชาธรรมกาย (Dhammacakkappavattana Sutta and Dhammakaya Meditation)    
Download Now
Download Now
๓๘.
การเห็นนิพพานก่อนนิพพาน (Understanding Nirvana before Enlightening)    
Download Now
Download Now
จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
   
Last Modified:   September 9, 2021 5:06 AM      
 
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer