ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป     
>>>
  ค้นสำนวนใหม