เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น     
>>>
  ค้นสำนวนใหม