๑๔.

เอกสารอ้างอิง

References

 

 

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 In Honor of the Blessed One of the Fully Enlightened One

By Nithee Siripat – Siripat.com and Academiae Network. 2014

Your Reading Number:  839  

 

    File Download of Reading References

 
Dictionary of Numerical Dhammas — พจนานุกรมพุทธศาสน์ หมวดธรรม
  Dictionary of Buddhist Terms — พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
 
 

บทความที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๗ – เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

 

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (๒๕๔๙) “การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา” คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

 

ประพต เศรษฐกานนท์. (๒๕๔๙“พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต: ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ์ ธรรมบรรยาย”  สำนักพิมพ์ศรีปัญญา.

 

พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ. มปป.) “มนต์พิธีแปล” วัดอรุณราชราราม (คณะ ๓), กรุงเทพฯ.

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต. ๒๕๕๑) “พจนานุกรมพุทธศาสน์–ฉบับประมวลศัพท์” (ชำระ–เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑) พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

----------   (๒๕๕๑) “พจนานุกรมพุทธศาสตร์–ฉบับประมวลธรรม” พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .

 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. (๒๕๒๗) “พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ๙๑ เล่ม” เผยแพร่เป็นไฟล์ข้อมูล.

 

----------   (๒๕๔๑) “พุทธประวัติ เล่ม ๑” (หลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี) พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  พิมพ์ครั้งที่ ๕๓/๒๕๔๑

 

 


   

 

 [Last Modified: November 1, 2015]  

 

 

 

Visitor Number:
5033519