๙๑.

ภาคผนวก

Appendices

 

 

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 In Honor of the Blessed One of the Fully Enlightened One

By Nithee Siripat – Siripat.com and Academiae Network. 2014

Your Reading Number:  844  

 

    File Download of Reading References

 
Dictionary of Numerical Dhammas — พจนานุกรมพุทธศาสน์ หมวดธรรม
  Dictionary of Buddhist Terms — พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
 
 

บทความที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ – ภาคผนวก

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(๑) โพชฌังคปริตร (The Holy Stanzas of The Constituents of Enlightenment)
(๒) เบญจขันธ์ (The Five Groups of Existence)
(๓) วิธีเจริญกรรมฐาน ๔๐ (The Forty Meditation Exercises)
(๔) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน Contemplation of the Body)
(๕) ปัญญาญาณ ๗๓ (Seventy–Three Insightful Knowledge)
(๖) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (Thinking Development Skills)


   

 

 [Last Modified: November 1, 2015]  

 

 

 

Visitor Number:
5033561