.

กิตติกรรมประกาศ

Acknowledgements

 

 

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 In Honor of the Blessed One of the Fully Enlightened One

By Nithee Siripat – Siripat.com and Academiae Network. 2014

Your Reading Number:  1356  

 

    File Download of Reading References

 
Dictionary of Numerical Dhammas — พจนานุกรมพุทธศาสน์ หมวดธรรม
  Dictionary of Buddhist Terms — พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
 
 

บทความที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ – กิตติกรรมประกาศ

 

กิตติกรรมประกาศ

 

คู่มือการปฏิบัติธรรมฉบับย่อ เรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา–วิถีแห่งอัจฉริยะและความหลุดพ้น” ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ ที่ผู้เขียนบรรยายมีโอกาสเข้าไปรักษาสุขภาพตนเอง ที่สถานฟื้นฟูสุขภาพของ ท่านอาจารย์ยอดวิรุฬห์ ชาติมนตรี และได้เกิดธรรมสังเวชกับเพื่อนผู้ป่วยร่วมทุกข์ ได้เห็นความทุกข์ที่แท้จริงทั้งผู้ที่โชคดีหายขาดจากโรค และผู้โชคร้ายบางรายที่เสียชีวิต เพราะความรุนแรงด้วยอาการเจ็บป่วย ซึ่งเกินเวลาที่จะเยียวยารักษาได้ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึง “มรณัสสติ” คือ  “ความชรา–ความเจ็บป่วย–มรณะ” อันเป็นสัจจธรรมแห่งชีวิต เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทชีวิต เนื่องจาก “ทุกคนต้องตายแน่นอน จะหนีพ้นความตายนี้ไปไม่ได้” เพราะฉะนั้น ผู้เขียนบรรยายจึงมีความปรารถนาใคร่อยากจะให้ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ มีขวัญกำลังใจดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติอริยมรรค ศึกษาพระธรรม เท่าที่ตนมีกำลังเวลาอันสุดรอบแห่งชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อให้มีความหวังแห่งชีวิตด้วยการยึดมั่นในพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึ่ง พร้อมมีสัตบุรุษเป็นกัลยาณมิตรรอบข้าง และมีโอกาสในการสร้างบุญกุศลความดี อันเป็นเสบียงสัมภาระเกื้อหนุนการเดินทางที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้จิตใจเจริญงอกงาม สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส และเบิกบาน

ขอบพระคุณอย่างสูง ด้วยความซาบซึ้งและเคารพ ท่านอาจารย์หมอยอดวิรุฬห์ ชาติมนตรี และกลุ่มคณะสถานฟื้นฟูสุขภาพ ผู้มีจิตพรั่งพร้อมด้วยพรหมวิหารธรรม “เมตตา–กรุณา–มุทิตา–อุเบกขา” ในการรักษาสุขภาพของผู้เขียนบรรยายโดยตรง รวมทั้งครอบครัว  และกลุ่มสหธรรมทุกคน ที่ได้รับการเยียวยารักษาในครั้งนี้ อันส่งผลานิสงส์ให้ผู้เขียนบรรยายมีโอกาสได้เขียนคู่มือปฏิบัติธรรมฉบับย่อนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี  โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ที่กำลังเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และผู้สนใจทั่วไปในอริยมรรค เพื่อสืบทอดพระศาสนาในกาลข้างหน้า

ขอบพระคุณอย่างสูง คุณมานิต สุวรรณคำ คุณอรพินท์ สุวรรณคำ พร้อมด้วย คุณพิชญา เข็มกลัด และ เด็กชายจักรภัทร ดีจิตร ผู้สนับสนุนการผลิตชิ้นงานต้นฉบับนี้ รวมทั้งบทความการเผยแพร่พระศาสนา และผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสถานฟื้นฟูสุขภาพ ดังกล่าวนี้

ขอบคุณผู้ป่วยเพื่อร่วมทุกข์ทุกท่าน ที่เข้ารักษา ณ สถานฟื้นฟูสุขภาพแห่งนี้ และได้มีโอกาสเสวนาธรรมและแลกเปลี่ยนความคิด อันเป็นประโยชน์ในการเขียนคู่มือปฏิบัติธรรมฉบับย่อนี้

ฉะนั้น ผู้เขียนบรรยายรู้สึกซาบซึ้งในความปรารถนาดีของท่านทั้งหลาย ขอให้บุญกุศลอันบังเกิดจากคู่มือปฏิบัติธรรมฉบับย่อนี้ จงเป็นแรงดลบันดาล และอุปนิสสยปัจจัย เกื้อหนุนให้ประสบความสุขความเจริญ และได้เข้าถึงอริยธรรมในอนาคตอันใกล้นี้  

 

                                                                                                            นิธี ศิริพัฒน์

                                                                                                        ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


   

 

 [Last Modified: November 1, 2015]  

 

 

 

Visitor Number:
5033540