CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
สติอยูที่ใจ รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 5:20 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5249363
อัตถจริยา–การบำเพ็ญประโยชน์
(Useful Conducts)
 

   อัตถจริยา–การบำเพ็ญประโยชน์

คำว่า “อัตถจริยา” (Useful Conducts) หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น นั่นคือ ช่วยเหลือรับใช้ ทำงานสร้างสรรค์ ประพฤติการที่เป็นประโยชน์ ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ นั่นคือ ช่วยเหลือส่งเสริมคนให้มีความเชื่อถือถูกต้อง (สัทธาสัมปทา) ให้ประพฤติดีงาม (สีลสัมปทา) ให้มีความเสียสละ (จาคสัมปทา) และให้มีปัญญา (ปัญญาสัมปทา) ซึ่งการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวนี้ ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ที่มีคำสมัยใหม่เรียกว่า “จิตอาสา” (Public Mind) อย่างเช่น การเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฟังเพื่อความผ่อนคลายความเจ็บป่วย การให้คำแนะนำผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม การสอนหนังสือให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้ด้อยโอกาส แต่บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ การเผยแผ่ธรรมทานให้แก่สาธุชนทั่วไป ให้พบเห็นความจริงแห่งชีวิต เพื่อให้พ้นทุกข์ทั้งปวง

The word “Atthacariy㔠means that friendly aid, doing good, doing a favor, a useful conduct for others, life of service, or benefactions such as helping serve somebody with something, doing a piece of creative work, expressing some useful behavior in a excellently volitional manner, as follows: support other peoples to obtain the accomplishment of confidence, moral behavior–virtue, generosity–charity, and wisdom–knowledge, respectively. As for such activities, they cause the society to be clam and happy as a sense of the great and benevolent things in our life. As compared with the modern buzzword “Public Mind”, it means the following things: playing and singing for patients in hospital, giving suggestions for suffering victims in the society, or teaching chanceless people as academic offers. Moreover, for the greater doing good, it would be most likely to preach practical Dhamma towards other people to find out the truth of life in order to release all sufferings.


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

จงอ่านบทความทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ ย่อมเกิดปัญญา
Read all papers with a power of diligence, awareness and mindfulness to obtain wisdom.  
 

   การทำบุญบริจาคทานปี ๒๕๖๑
 
 

Suchita Sordon
 จิตที่ผ่องใส
หน้าตาก็เบิกบาน
  My Opinions — ความคิดเห็นส่วนตัว
 

As for the fact of the worldly trends, every life has its own life depending on good or bad. However, moral mind always is over everything in the world because it consists of wisdom and compassion that become of the noble beings who care themselves all the time.

ความจริงตามกระแสโลกนั้น ทุกชีวิตมีวิถีชีวิตของตนว่าจะอยู่ฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศล แต่อย่างไรก็ตาม จิตเป็นกุศลจิตนั้น ย่อมเหนือสิ่งใดๆ ทั้งหลาย เพราะเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญากับกรุณา อันเป็นคุณสมบัติของสัตว์โลกผู้ประเสริฐพึ่งสังวรระวังไว้ทุกขณะจิต

 

ตรวจสอบสุขภาพจิตวันนี้
เรียนเชิญท่านทั้งหลาย ตรจสอบสุขภาพจิตวันนี้
จิตประภัสสรที่เป็นสมาธิ

ตรวสอบภาวะจิตของคุณวันนี้
คุณระงับสงบอุปกิเสลดีแล้วหรือยัง

  Academic Charity Services Provided by
  Academiae Network and Siripat.Com
  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี

  Check out all archives of Dhamma articles 
   เขียนให้อ่าน เพื่อเป็นวิทยาทานและสืบทอดพระศาสนา...      
   
 

อัตถจริยา–การบำเพ็ญประโยชน์


ดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวง
๑.
พสกนิกรชาวไทยร่วมใจจุดเทียนแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร้องเพลง ‘สรรเสริญพระบารมี’ ดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวง
 

เมื่อเวลา ๒๒.๐๐ น. วันนี้ ๒๒ ต.ค ๕๙ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท้องสนามหลวง พสกนิกรเต็มท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงได้จุดเทียนแสดงความอาลัย พร้อมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” รวม ๓ รอบ เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งบรรยากาศโดยรอบพสกนิกรต่างเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกึกก้องท้องสนามหลวง ต่อมาเวลา ๒๒.๐๗ น. การถ่ายทำได้เสร็จสิ้น ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับ โดยได้ช่วยกันเก็บขยะภายในท้องสนามหลวงอีกด้วย
เวลา ๑๓.๐๐ น. เหล่าพสกนิกรจำนวนมาก ได้รวมพลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่สนามหลวง เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความจงรักภักดี และความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการจัดทำเป็นภาพยนตร์ และวีดิทัศน์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกเทปและถ่ายทำต่อไปจนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. และช่วงหลัง ๒๒.๐๐ น. จะร้องโดยไม่มีวงออเคสตราประกอบ
บรรยากาศพื้นที่ท้องสนามหลวง บริเวณฝั่งหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ในช่วงเช้าวันนี้พบว่า มีประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดสีดำจำนวนมาก ทยอยมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถสาธารณะ เดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความอาลัย พระบรมศพ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้ง เตรียมเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงบ่ายวันนี้ ทำให้การจราจรในพื้นที่เริ่มติดขัดอยู่เป็นระยะ แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง


Meeting and Discussion with
Good People
หมั่นเพียรสนทนาธรรมตามกาล
  ๒. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา – สนทนาธรรมตามกาล
 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มเสมอ การแลกเปลี่ยนถ่ายเถความคิดระหว่างกันนั้น เป็นกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญยิ่ง ด้วยความไม่ทำตนอยู่เหนือหรือคล่อยตามกระแสสังคม ที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลและปัญญา
ฉะนั้น “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา” (Regular Discussion of Truth) หมายถึง สนทนาธรรมตามกาล หาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน เกี่ยวกับหลักความจริง ความดีงาม และเรื่องที่เป็นประโยชน์ อีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสาะประโยชน์แห่งการบำเพ็ญตนให้เกิดคุณค่าแก่ตนและสังคมในส่วนรวม เพราะสังคมต้องการคนมีปัญญาและเหตุผลในการแก้ไขปัญหา ในวิถีชีวิตจริงนั้น พุทธศาสนิกทั้งหลาย ควรพึงมีพึงปฏิบัติ “ธรรมปฏิสันถาร” (Doctrinal Hospitality) หมายถึง การต้อนรับ การรับรอง การทักทายปราศรัย หรือปฏิสันถารด้วยธรรมหรือโดยธรรม การสนทนาธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน อันเป็นเรื่องสร้างสรรค์ และเป็นสาระประโยชน์ในการดำเนินชีวิตส่วนหนึ่ง และพัฒนาวิวัฒน์กระบวนการคิดในการเจริญภาวนา


Training Oneself in Tranquility
Thought of Renunciation
ความนึกคิดในทางเสียสละ
  ๓. เนกขัมมะ – การออกบวช ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม
 

ผู้ที่เจริญดีพร้อมแล้วนั้น ย่อมพรั่งพร้อมด้วย ความนึกคิดที่ดีงาม ที่เรียกว่า “เนกขัมมวิตก” (Thought of Renunciation) หมายถึง ความตรึกปลอดจากกาม ที่เรียกว่า “เนกขัมมะ” ความนึกคิดในทางเสียสละ ไม่ติดในการปรนปรือสนองความอยากของตน หรือความนึกคิดถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น
ฉะนั้น ในข้อปฏิบัติทางพุทธศาสนาจึงมีคำว่า “อุปสมะ” (Peace) หมายถึง ความสงบ นั่นคือ ความระงับโทษข้อขัดข้องมัวหมองวุ่นวายอันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแล้วทำจิตใจให้สงบได้ ซึ่งเป็นภาวะที่พุทธศาสนิกพึงปรารถนา ที่เรียกว่า “การบวช” นับเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง เพราะผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุตรของตนได้เป็น “ศาสนทายาท” สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป และอีกประการหนึ่งเป็นจุดประสงค์ของผู้เป็นบิดามารดาที่ต้องการให้บุตรของตนได้ศึกษาเรียนรู้ “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” เพื่อจะได้นำเอา “หลักคำสอน” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการที่จะอยู่ครองเรือนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า การบวชจะมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ การบวชเป็นสามเณร เรียกว่า “บรรพชา” (Initiation) และการบวชเป็นพระภิกษุ เรียกว่า “อุปสมบท” (Higher Ordination) ที่เรียกอีกอย่างว่า “อุปสัมปทา” (Ordination) คือ การบวชทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี


   
Last Modified:   July 10, 2021 5:20 PM      
 
  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer