.

คำนำ–บทคัดย่อ–สารบัญ

Introduction-Synosis-Contents

 

 

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 In Honor of the Blessed One of the Fully Enlightened One

By Nithee Siripat – Siripat.com and Academiae Network. 2010

Your Reading Number:  960  

 

    File Download of Reading References

 
Dictionary of Numerical Dhammas — พจนานุกรมพุทธศาสน์ หมวดธรรม
  Dictionary of Buddhist Terms — พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
 
 

บทความที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย – คำนำ

ผู้รวบรวมได้มีโอกาสศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมตามแนวของ “พระราชสังวรณาณ” หรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากหนังสือ “ธรรมปฏิบัติ และตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม” ซึ่งได้รวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในโอกาสวันพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๒) โดยรวบรวมเนื้อหาการปฏิบัติธรรมที่ได้แสดงธรรมไว้ ณ สถานที่ต่างๆ ซึ่งเดิมมีการบันทึกเทปไว้ และต่อมาได้จัดพิมพ์เผยแพร่รวบรวมไว้เป็นรูปเล่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงคำสอน และตามเจนนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสืบไป

ในการจัดพิมพ์ใหม่ในครั้งนี้ ผู้รวบรวมได้พิจารณาเห็นว่า แนวทางการปฏิบัติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี้ มีความกะทัดรัด ชัดเจน และไม่ซับซ้อนในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาที่ใช้ในการบรรยายธรรมในแต่ละสถานที่ เป็นภาษาแบบชาวบ้าน อ่านแล้วเข้าใจง่าย และนำพาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์แก่วิถีชีวิตประจำวันของสามัญชนทั่วไปเป็นหลัก และยังเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ที่อุดมด้วย “หลักอริยสัจจธรรม” อันบริสุทธิ์และสมบูรณ์ และสามารถพิสูจน์ได้ตามแนวทางกฎแห่งธรรมชาติ และเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ในสาขาอื่นๆ เพื่อค้นหาคำตอบของชีวิตนี้ ถ้าผู้อ่านมีความตั้งใจจริงในการลงมือปฏิบัติให้เป็นกิจนิสัยในชีวิตประจำวัน ก็น่าจะได้รับคำตอบในไม่ช้านี้

บทความบรรยายหลักปฏิบัติธรรมที่รวมรวมไว้นี้ จะมีเนื้อหาเน้นหนักในเชิงปฏิบัติธรรมด้านการภาวนากรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ตามแบบฉบับของพระธุดงค์ เพื่อทำให้ผู้ปฎิบัติเกิดสติปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรมด้วยตนเอง อันไพบูลย์ด้วย ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิวิปัสสนากรรมฐาน แห่งการเรียนรู้สภาวธรรม หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ในวิถีชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม และยังเป็นอุบายสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะชักนำชีวิตจิตใจไปสู่เส้นทางแห่งการแสวงหา    หลักสัจจธรรมอย่างแท้จริง ที่ดำเนินอยู่บนหนทางแห่งมรรคผลของชาวอริยบุคคลทั้งหลายที่ปฏิบัติ โดยปราศจากอำนาจการครอบงำของมหาอุปาทานหรืออกุศลมูลทั้งปวง นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น สำหรับผู้ปฏิบัติจริงตั้งใจจริง ก็สามารถจะได้รับอานุสงฆ์กุศลกรรมในการครอบครองกายและใจด้วยสติสัมปชัญญะ ด้วยพลังสมาธิหรือสติวินโยอันทำให้ดวงจิต นิ่ง สงบ สว่างไสว อยู่ในอารมณ์แห่งความปีติสุขตลอดไป ขอให้ท่านผู้อ่านบทความธรรมะทั้งหมดนี้ จงเข้าถึงพระพุทธธรรมเพื่อประสบสันติสุขทุกท่าน

                                                                                    อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์

                                                                                           ผู้รวบรวม

 

 

บทความที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย – บทคัดย่อ

แนวทางในการปฏิบัติธรรมนั้น คือ ความตั้งใจ หมั่นเพียร อดทน ที่จะแสวงหาความสงบของกายและใจ ไม่ให้ฟุ้งซ่าน ด้วยการคัดหาเฟ้นเลือกอุบายต่างๆ ที่เหมาะกับจริตของตน เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องรู้ของจิต และเครื่องระลึกของสติ การบริกรรมภาวนา “พุทโธ” เป็นอีกอุบายหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมนำมาใช้ เพื่อนำพาจิตให้สงบ นิ่ง สว่างไสว ให้อารมณ์ธรรมมาประชุมพร้อมเพียงกันเป็นสิ่งเดียว หรือองค์ฌานขั้นเอกัคคตาจิต เป็นการเข้าสู่ภูมิสมถกรรมฐาน ซึ่งอานิสงส์ที่ได้รับคือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะได้รับกุศลกรรมจากการปฏิบัติธรรม คือ จิตผู้รู้ ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครองภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิสมาธิปัญญา หรือภูมิวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ได้สติปัญญา ดวงตาแห่งสัจจธรรม หรือวิปัสสนาญาณแห่งอริยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง สภาวธรรมที่ผ่านการพิจารณาโดยจิตผู้รู้นั้น จะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่หลังจากพิจารณาตามหลักสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติที่ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา” องค์ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้น จะมีมหาสติปัฏฐานเป็นเครื่องมือกำหนดตามรู้ในการพิจารณาธรรมในเรื่องนั้นๆ อยู่ สำหรับสัจจธรรมหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น โดยทั่วไปไม่สามารถบรรยายด้วยภาษาสมมติบัญญัติได้ เนื่องจากพลวัตรของกำลังความคิดในภูมิสมาธิมีจำนวนมหาศาล ถ้าปรากฏการณ์ของสัจจธรรมสามารถอธิบายได้ด้วยภาษาสามัญทั่วไป ถือว่าไม่ใช่ “ปัญญาสมาธิ” (ปัญญาในสมาธิ) ดังนั้น ภูมิปัญญาสมาธิจึงเปรียบเสมือนภาษาแห่งธรรมชาติที่เป็นลักษณะสากลสำหรับมวลหมู่แห่งผู้ปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ได้หลักการของสัมมาสมาธินั้น ก็เพื่อไปสู่ความสงบแห่ง มรรค ผล นิพพาน เพื่อการดับทุกข์ โดยมีศีลข้อปฏิบัติ คือ ศีล ๕ เป็นพื้นฐานในอันดับแรก จากนั้นนำไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐาน อันพร้อมด้วย “จิตผู้รู้” และ “สติสัมปชัญญะ” ที่สมบูรณ์ในการพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น แล้วประมวลผลออกมาเป็นภูมิปัญญา หรือสติปัญญา ด้วยดวงตาที่เห็นธรรม เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ และรู้เท่าทันที่จะไม่เพิ่มการสร้างอกุศลกรรมใหม่ในปัจจุบัน สำหรับธุดงค์กรรมฐานหรืออารักขกรรมฐานนั้น มีอุบายปฏิบัติ ๔ อย่าง ได้แก่ พุทธานุสติ อสุภกรรมฐาน การเจริญเมตตา และ มรณัสสติ กล่าวโดยสรุป พลังสมาธินั้นสามารถนำมาใช้พิจารณาแก้ไข ปัญหาในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนได้อย่างไม่จำกัด

 

บทความที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย – สารบัญ

 

คำนำ

สารบัญ

ปะวัติพระราชสังวรญาณ

คำแนะนำในการปฏิบัติภาวนาและสมาธิ

๑.            เรื่องของสมาธิ

๒.          วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์

๓.           ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ

๔.           ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ

๕.           ภาพนิมิตและวิปัสสนากรรมฐาน

๖.            การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

๗.           พุทธานุสสติ

๘.           ทุกข์กับมหาสติ

๙.            การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธะ

๑๐.        ศีลกับวิธีทำสมาธิ

๑๑.       บริกรรมภาวนาและการกำหนดรู้

๑๒.      วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน ตอนที่ ๑

๑๓.      วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน ตอนที่ ๒

๑๔.      อารักขกรรมฐาน

บทสรุป

ภาคผนวก

            ๑. พระธรรมเทศนาพระอาจารย์กิ ธัมมุตตโม
            ๒. สาเหตุปัจจัยที่พุทธศาสนาเสื่อม

            ๓. ผู้เจริญสติปัญญาตามแบบพุทธะ

 

 

 

พระราชสังวรญาณ

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

 

 

 

 


   

 

 [Last Modified: November 4, 2015]  

 

 

 

Visitor Number:
5101566