CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   October 5, 2020 7:29 AM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5101470
การทำบุญบริจาคทานปี 2563
(Donation and Charity 2020)
 

   การทำบุญบริจาคทานปี ๒๕๖๓

การสืบทอดพระศาสนาถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับอารยชน เพื่อสร้างความมั่นคงและความความสงบให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เว็บไซต์ Siripat.Com ภายใต้การดำเนินงานของ Academiae Network มีปณิธานมั่นในการเผยแผ่ “พระธรรมวินัย” แห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายนำไปประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุด ให้สำรอกสะลัดจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง ให้น้อมนำไปสู่นิพพานเป็นที่สุด สิ่งนี้คือ “ปัญญาญาณธรรมทาน” ที่ถือเป็นการทำบุญบริจาคทานอันสูงสุดโดยปรมัตถ์ เหนือการทำบุญทุกชนิด เพราะเมื่อผู้ได้ลุถึง “ปัญญาเห็นธรรม” และ “ปัญญาตรัสรู้” ได้ดีแล้ว ย่อมเกิด “พุทธกรุณาคุณ” ที่ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากสังสารทุกข์เช่นเดียวกัน ฉะนั้น การขยายเวลาเผยแผ่พระธรรมวินัยนี้ผ่าน เว็บไซต์ Siripat.Com และ Academiae Network ย่อมเป็นหน้าที่ทางเลือกอีกทางหนึ่งของพุทธบริษัททั้งหลาย ที่จะจรรโลงพระธรรมแห่งศาสนานี้ ให้สถิตคู่กับชาวโลกต่อไป.


ดับเบิลคลิกที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อค้นความหมายเพิ่มเติม

Religion Maintenance means the sign of greatly and marvelously good actions for civilized people, in order to create stability and calmness to oneself and society. As for Siripat.Com under the name of Academiae Network, we have been keeping our desire to expand this Doctrine and Discipline of the Buddha – Fully Enlightened One, and so that all good and wise persons shall do earnestly keep on the life of chastity – in the holy life, through the total fading away and cessation all of defilements and suffering, leading to Nirvana as the highest good. This deed means “Insightful Wisdom Liberality” better than making an absolute good over other all merits. According to competently obtaining and fostering “Ultimate Wisdom” (Illumination) and “Enlightening Wisdom” (Omniscience), the “Buddhist Compassion Virtues” always keep us feeling encouraged to release others from Karma–formations. As a result, expanding of time to publish the Doctrine and Discipline of the Buddha via Siripat.Com and Academiae Network becomes our alternative aspirtion, all Buddhist Company, to keep the Buddhism going steadily along with the world, endlessly.


  Directory of Updated Article Archives
    Special Annual Articles — บทความพิเศษประจำปี


Mirali Shah
 จิตที่ผ่องใส
หน้าตาก็เบิกบาน
  My Opinions — ความคิดเห็นส่วนตัว
 

It’s true to realize that human beings can utilize their insightful knowledge to perceive some phenomena over time and place constraints. So, this Buddhism–oriented expertise dominates entire humankind supernormal–knowledge because it begins on a noble morality basis.

ความจริงที่เราประจักษ์ว่า มนุษย์สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ เหนือข้อจำกัดเวลาและสถานที่ด้วยปรีชาหยั่งรู้แห่งญาณทัสสนะ ฉะนั้น ความชำนาญการแบบพุทธะนั้น จึงอยู่เหนือความรู้แจ้งทั้งหมดของมนุษยชาติ อันมีพื้นฐานมาจากจริยธรรมที่ประเสริฐแล้ว

 
 

Supa Masena
 จิตที่ผ่องใส
หน้าตาก็เบิกบาน
  My Opinions — ความคิดเห็นส่วนตัว
 

As for the fact of the worldly trends, every life has its own life depending on good or bad. However, moral mind always is over everything in the world because it consists of wisdom and compassion that become of the noble beings who care themselves all the time.

ความจริงตามกระแสโลกนั้น ทุกชีวิตมีวิถีชีวิตของตนว่าจะอยู่ฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศล แต่อย่างไรก็ตาม จิตเป็นกุศลจิตนั้น ย่อมเหนือสิ่งใดๆ ทั้งหลาย เพราะเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญากับกรุณา อันเป็นคุณสมบัติของสัตว์โลกผู้ประเสริฐพึ่งสังวรระวังไว้ทุกขณะจิต

 

ตรวจสอบสุขภาพจิตวันนี้
เรียนเชิญท่านทั้งหลาย ตรจสอบสุขภาพจิตวันนี้
จิตประภัสสรที่เป็นสมาธิ

ตรวสอบภาวะจิตของคุณวันนี้
คุณระงับสงบอุปกิเสลดีแล้วหรือยัง

  Academic Charity Services Provided by
  Academiae Network and Siripat.Com

นิธี ศิริพัฒน์
เว็บมาสเตอร์

Nithee Siripat
Webmaster

   สิทธิพิเศษเพื่อธรรมทาน
 
 
สมาชิกทุกท่านสามารถนำไฟล์ข้อมูลทุกชนิดในเว็บไซต์นี้ ส่งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใกล้ชิด หรือพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกเป็นธรรมทานเนื่องในโอกาสมงคลสมัยต่างๆ ได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระศาสนาแก่สังคม และให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างความดี ผู้เขียนบรรยายหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาปัญญาอย่างแท้จริง ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่สันติสุข ขออนุโมทนาบุญกุศลที่บังเกิดขึ้นในกาลครั้งนี้
   Privileges of Donation and Charity
 
 
All of you may transfer the certain virtuous document files to your closed friends or duplicate them as printed documents for making merits or charity at any auspicious time, in case of maintaining the Buddhism for society and stimulating others to do good things. We hope that these Dhamma documents will just begin the typical start point to develop and evolve the Ultimate Wisdom. With the mercy and power of the Three Jewels, as all of you, “Be happy and peace”. So, we exactly appreciate your admirable liberality and good deeds in this chance.
   การบริจาคทาน (Donation and Charity)
   
 
  รายชื่อผู้บริจาค 2563
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา
13/04/2563    
2,559     
ชมรมบุญผ่านฟ้า
16/04/2563    
3,000     
ค่าพื้นเว็บไซต์ 3.0 GB และโดแมนแนม
16/04/2563    
2,721    
ค่าประสานงาน (2563)
16/04/2563    
2,000    
รวมทั้งหมด 
    
838     
         ยังเปิดรับบริจาค...    
 
  รายชื่อผู้บริจาค 2557
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา
13/04/2557    
4,980     
คุณมานิต สุวรรณคำ
16/04/2557    
3,500     
ค่าพื้นเว็บไซต์ 3.0 GB และโดแมนแนม
16/04/2557    
2,721    
ค่าประสานงาน (2556)
16/04/2557    
3,200    
รวมทั้งหมด 
16/04/2557    
2,559     
         ยังเปิดรับบริจาค...    
 
  Name List of Donators 2014
 
Name
Date
Amount (Baht) 
Balance
13/04/2014    
4,980     
Mr Manit Suwannakam
16/04/2014    
3,500     
Hosting Area of 3.0 GB and Domain Name
16/04/2014    
2,721    
Coopertive Expenses (2013)
16/04/2014    
3,200    
Total 
13/04/2014     
2,559     
         Your Donation Is Valid ...    
 
   
 
 
สมาชิกทุกท่านสามารถบริจาคทรัพย์ตามศรัทธา เพื่อเป็นกองทุนบำรุงเว็บไซต์ Siripat.Com และ Academiae Network ได้ตามเลขบัญชีธนาคารข้างล่างนี้ (ประมาณ 2,742 บาท ต่อปี) เพื่อเผยแพร่อริยธรรมและประชาสัมพันธ์สืบทอดพระศาสนา เป็นบุพนิมิตแห่งการสร้างบุญกุศล ทานบารมี และปัญญาบารมี ให้แด่ตนเองและผู้อื่นในขณะเดียวกัน
   
 
All of you may comfortably make a donation to the Maintenance Fund of Siripat.Com and Academiae Network as the Bank Account information provided below, approximately 2,742 baht per year. For publishing the Noble Virtues and promoting the religion on website, it means a foregoing sign for making a merit and obtaining your charity and wisdom perfections for yourself and others at the same time.
หมายเหตุ (Note)
 
เมื่อท่านโอนค่าปัจจัยผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแจ้งรายการธนาคาร (ชื่อสกุลผู้บริจาค – วันเดือนปี – เวลาโอน – ชื่อธนาคารของท่าน – จำนวนเงิน และอีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์) มาที่อีเมล์ ฝ่ายประสานงานของเว็บไซต์ info@siripat.com เพื่อแจ้งยอดเงินบริจาคทั้งหมด ในการรับบริจาคปัจจัยทำบุญของผู้บริจาคทาน เว็บไซต์ Siripat.Com และ Academiae Network ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะการบริจาคทานที่ได้มาด้วยสุจริตเท่านั้น ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้
After transferring your donation, please inform your bank transaction (your name, date, transfer day, bank name, amount, and email or phone number) to web cooperator’s email: inform@siripat.com in order to verify and confirm it. For any donation, Sirpat.Com and Academiae Network shall merely accept the clean and legal amount of cash. We exactly appreciate your donation in this auspicious chance.
ตัวอย่างรายการธนาคาร:
11:07:32 11/04/57 405-670534-3 SUREE SIRIPAT C1 **** 2,742 CASH 51719 4783A0206 (โอนผ่านตู้ ATM)
คุณมานิต สุวรรณคำ ธนาคารไทยพาณิชย์ อีเมล์ manit@suwannakam.com มีความประสงค์บริจาคเป็นค่าโฮสติ้ง 3-GB และค่าโดแมน 2,742 บาท Sample of Bank Transanction
11:07:32 11/04/57 405-670534-3 SUREE SIRIPAT C1 **** 2,742 CASH 51719 4783A0206 (By ATM)
Mr. Manit Suwannakam, Siam Commercial Bank, manit@suwannakam.com
would like to make a donation of
2,742 baht for 3-GB Hosting and Domain Name.
 
  รายชื่อผู้บริจาค 2555
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
คุณมานิต สุวรรณคำ (ตัวอย่าง)
11/04/2555     
1,500     
คุณกฤษณะ พรมจิต
14/08/2555     
500     
คุณมานิต สุวรรณคำ
16/09/2555     
700     
คุณจักรพันธ์ เพชรสังคาด
02/10/2555     
1,000     
รวมทั้งหมดในวันปิดงบ 
13/04/2556     
2,200     
เว็บไซต์ใช้งานได้ถึง 13 เมษายน 2557 เป็นจำนวนเงิน     1520     
ยอดคงเหลือ
13/04/2556    
680     
 
  Name List of Donators 2012
 
Name
Date   
Amount (Baht) 
Mr Manit Suwannakam (Sample)
11/04/2012     
1,500     
Mr Kritsana Phromchit
14/08/2012     
500     
Mr Manit Suwannakam
16/09/2012     
700     
Mr Chakkaphan Phetsangkhad
02/10/2012     
1,000     
Total at closing day
13/04/2013     
2,200     
The Valid Renewal Date: 13 April 2014 With Service Charge of      1520     
Balance
13/04/2013    
680     

 
  รายชื่อผู้บริจาค 2556
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา
13/04/2556     
680     
คุณมานิต สุวรรณคำ
09/06/2556    
1,500     
คุณปราโมทย์ จำนงค์
09/06/2556    
1,000     
คุณกฤษณะ พรมจิต
20/07/2556    
700     
คุณโกศล ทองดีเขียว
04/08/2556    
500     
คุณอณัญญา ฟอนโคกสูง
19/08/2556    
1,000     
ค่าขยายพื้นเว็บไซต์ จาก 1.5 GB เป็น 3.0 GB
16/12/2556    
395     
รวมทั้งหมดในวันปิดงบ 
11/04/2557    
4,980     
          
 
  Name List of Donators 2013
 
Name
Date
Amount (Baht) 
Balance
13/04/2013    
680     
Mr Manit Suwannakam
09/06/2013    
1,500     
Mr Pramote Chumnong
09/06/2013    
1,000     
Mr Kritsana Phromchit
20/07/2013    
700     
Mr Kosol Thongdeekhiew
04/08/2013    
500     
Miss Anonya Fonkhoksoong
19/08/2013    
1,000     
Hosting Area Expansion to 3.0 GB
16/12/2013    
395     
Total at closing day
11/04/2014    
4,980     
         
 
   
   
 
  รายชื่อผู้บริจาค 2557
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา
13/04/2557    
4,980     
คุณมานิต สุวรรณคำ
16/04/2557    
3,500     
ค่าพื้นเว็บไซต์ 3.0 GB และโดแมนแนม
16/04/2557    
2,721    
ค่าประสานงาน (2556)
16/04/2557    
3,200    
รวมทั้งหมด 
19/07/2558    
2,559     
            
 
  Name List of Donators 2014
 
Name
Date
Amount (Baht) 
Balance
13/04/2014    
4,980     
Mr Manit Suwannakam
16/04/2014    
3,500     
Hosting Area of 3.0 GB and Domain Name
16/04/2014    
2,721    
Coopertive Expenses (2013)
16/04/2014    
3,200    
Total 
19/07/2015    
2,559     
        
 
 
   
 
  รายชื่อผู้บริจาค 2558
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา
19/07/2558    
2,559     
คุณณฐกร กลางพิมาย
19/07/2558    
3,500     
ค่าพื้นเว็บไซต์ 3.0 GB และโดแมนแนม
19/07/2558    
2,721    
ค่าประสานงาน (2557)
19/07/2558    
3,000    
รวมทั้งหมด 
19/07/2558    
338    
         ยังเปิดรับบริจาค...    
 
  Name List of Donators 2015
 
Name
Date
Amount (Baht) 
Balance
19/07/2015    
2,559     
Mr Nathakorn Klangpimai
19/07/2015    
3,500     
Hosting Area of 3.0 GB and Domain Name
19/07/2015    
2,721    
Coopertive Expenses (2014)
19/07/2015    
3,000    
Total 
19/07/2558    
338    
         Your Donation Is Valid ...    
 
 
   
 
  รายชื่อผู้บริจาค 2559
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา
21/02/2559    
338     
คุณสุภา มะเสนา
21/02/2559    
3,000     
ค่าพื้นเว็บไซต์ 3.0 GB และโดแมนแนม
21/02/2559    
2,721    
ค่าประสานงาน (2559)
21/02/2559    
300    
รวมทั้งหมด 
    
317    
         ยังเปิดรับบริจาค...    
 
  Name List of Donators 2016
 
Name
Date
Amount (Baht) 
Balance
21/02/2016    
338     
Mrs Supa Masena
21/02/2016    
3,000     
Hosting Area of 3.0 GB and Domain Name
21/02/2016    
2,721    
Coopertive Expenses (2016)
21/02/2016    
300    
Total 
    
317    
         Your Donation Is Valid ...    
 
 
  รายชื่อผู้บริจาคสมทบทุน
 
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี    
จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา
12/04/2559    
317     
คุณเดชา ศิริพัฒน์
11/04/2559    
2,000     
คุณปวีณรัช ศักดาสุคนธ์
11/04/2559    
500    
คุณดารา เลขาวิจิตร
11/04/2559    
500    
คุณฤกษ์ชัย ศิริพัฒน์
16/04/2559    
500    
คุณสำเนียง ศิริพัฒน์
16/04/2559    
1,000    
รวมทั้งหมด 
    
4,817    
         ยังเปิดรับบริจาค...    
 
   
ฤกษ์ชัย ศิริพัฒน์ และครอบครัว มาร่วมพิธีงานฌาปนกิจ เกียรติ ศิริพัฒน์ ที่วัดบำเพ็ญเหนือ อ.มีนบุรี ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๙
   
 
อนิสงส์ผลบุญแห่งกุศลทั้งหลายอันบังเกิดขึ้น ขออนุโมทนาให้แก่ นายเกียรติ ศิริพัฒน์ ผู้วายชนม์จากโลกนี้ไปสู่สุคติตามยถากรรม เพื่อเป็นธรรมสังเวชเตือนสติให้สาธุชนทั้งหลาย ให้นึกเสมอว่าตนเองหนีความตายไม่พ้น สาธุๆๆ ให้ท่านทั้งหลาย จงครอบสติสังวรให้มั่นคงทุกขณะจิต...
   
   
   
   
สมทบทุนบริจาคสนับสนุนการเผยแพร่พระศาสนา ร่วมทำบุญกุศลบริจาคทานเพื่อสืบทอดพระศาสนา
  วิธีบริจาคทานปัจจัยโดยตรงด้วยตนเองทางเว็บไซต์

An Evening with
Siripat.Com
ค้นคว้าธรรมยามเย็นกับเรา
วิธีทำบุญอย่างเรียบง่าย

 
 
  การบริจาคทานปัจจัยโดยตรง

บริจาคทานปัจจัยได้ที่ Hostingdynamo.Com
คลิกที่ การชำระค่าบริการ แล้ว แจ้งการชำระ หรือแจ้งที่

Email
: support@hostingdynamo.com
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีละ 2,742 บาท ถ้วน จากนั้นแจ้งข้อมูลของท่านตามใบโอนเงิน ชื่อ-สกุล รายการธนาคาร: ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เวลา
จำนวนเงิน มาที่
Email: Nithee@Siripat.Com หรือ Info@Siripat.Com
เช่นตัวอย่าง (โอนผ่านตู้ ATM): 11:07:32 11/04/57
405-670534-3 SUREE SIRIPAT C1 **** 2,742 CASH 51719 4783A0206

  การแผ่เมตตา – การอนุโมทนาบุญ ที่เรียบง่าย

“สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ”

“ขอสัตว์ทั้งหลาย หมดทั้งสิ้น อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตน เถิด”
การแผ่เมตตานี้ แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) “อโนธิโสผรณา” คือ แผ่ไปทั่วอย่างไม่มีขอบเขต ให้ตนเอง คนที่รัก คนกลางๆ คนศัตรูคู่เวร ดังเช่น คำแผ่เมตตาข้างต้น (๒) “โอธิโสผรณา” คือ แผ่ไปโดยจำกัดขอบเขต เช่น ขอให้คนพวกนั้นพวกนี้ จงเป็นสุข และ (๓) “ทิสาผรณา” คือ แผ่ไปเฉพาะทิศเฉพาะแถบ เช่น ขอให้มนุษย์ทางทิศนั้นทิศนี้ จงเป็นสุข

การอนุโมทนาบุญ: การแสดงความยินดีกับการทำดีของผู้อื่น เพียงเห็นดีแล้ว ชอบแล้ว ก็กล่าวคำว่า “อนุโมทนา ...สาธุ” เช่น เลือกอ่านบทความธรรมะจบ ๑ เรื่อง อนุโมทนาบุญให้ผู้เขียนหรือบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะบิดามารดาหรือญาติๆ และเจ้ากรรม

 หมายเหตุ: “การทำบุญให้ส่งผลทันการต่อคู่กรรมนายเวรนั้น ให้ตั้งนโม ๓ จบ แล้วกรวดน้ำใต้โค่นต้นไม้ ให้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่หรือเล็กก็ตาม”

  พุทธพจน์     (The Words of the Buddha)
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
Any reality rises naturally and all of them also fall naturally.
   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.com 2005
วิทยาทานไวยาวัจจ์
The Teaching Verification License Service Porject 
Qualified for Non-Thai Teachers in Thailand 
The Prototype Project [2005-2006] 

Mr. Nithee Siripat, Dr. Areewan Iamsa-ard [Project Director], Dr. Amnuay Deshchaisri,
Mr. Sevket Simsek, and Mr. Prasert Limsukkawat
Bansomdejchaopraya Rajabhat University © The Faculty of Education Take a look at the Great Project, please!

สิรภัทร ศิริพัฒน์
  พาหุสัจจะ (Great Learning)

หลายคนอาจสงสัยว่า การหันหน้าเข้าวัด คือ การหมดหนทางต่อสู้ในชีวิต หรือ การยอมแพ้ ความจริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เพราะเราเข้าหา “พระอริยสงฆ์” ผู้ประเสริฐด้วยวิชชาและจรณะเพรียบพร้อม เหนือมนุษย์ปกติทั่วไป ผู้ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจทุกขณะ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สิ่งนี้ คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น บัณฑิตทางโลก ส่วน สัตบุรุษทางธรรม นั้น กำลังท้าทายพวกเราอยู่ว่า มีจิตใจมุ่งมั่นแค่ไหน

    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer