CHARITY DISTRIBUTION FILE 2012
2600 YEARS
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION    
Download Lastest Version UPDATE YOUR LATEST FILES  
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network 2001
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Html WordDoc DPF และ Webpage  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาธรรมะ
Download Siripat RSS Feed
     
รู้อยูที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” วันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
Siripat.Com and Academiae Network 2012    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.    
      

 
| Main Page | About Us | Academics | Announcements | Contact Us  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     ขนาดอังกษร 25 PT

ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน

ฝ่ายวิชาการ (Academic Services)  

กูมิหลังทางด้านความคิด

ภายหลังจากความสำเร็จในระดับหนึ่งจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ในทางโลกและทางธรรมนั้น คุณธรรมแห่ง “พรหมวิหาร ๔” ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของ “ภาวิตัตต์” คือ ผู้มีตนอันได้พัฒนาแล้ว ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นธรรมทานต่อกัลยาณมิตรที่อยู่รอบข้าง

ผู้เขียนบรรยายและทีมงานจัดสัมมนา
English Program Project (EPAcademy.Org)
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
The Faculty of Education 2005


ผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนำเสนอหน้าชั้นในรายวิชา


สรุปแนวทางการร่วมโครงการ


จัดกลุ่ระดมสมองในรายวิชาอบรม


ผู้เขียนบรรยกำลังอบรมการใช้เทคโนโลยี


คณะวิทยากรและผู้รับการอบรมรับวุฒิบัตร
โดยจัดมอบในวัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
Thai Education Training Course for Non-Thai and Thai Teachers in Schools Offering the Ministry of Education - Initiated English Programs
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
The Faculty of Education
During February 21 - May 31, 2005
Grade Ville Hotel, Bangkok


  EPAcademy.Org
จุดเริ่มต้นแห่งการบริการวิชาการของ Academiae Network ที่ให้มิติใหม่ทางการศึกษาผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งมีนโยบาย ดังนี้

(๑) การจัดอบรมสัมมนาด้านทักษะการสอน
       เพื่อให้เกิดความชำนาญการอย่างมืออาชีพ
(๒) การรับรองใบอนุญาตประกอบอาชีพครู
       เพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพครูอย่างถูกต้อง
(๓) การให้คำแนะนำโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ
       เพื่อเตรียมพร้อมด้านการเรียนการสอน
       English Program ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน
(๔) การสนับสนุนครูไทยและต่างชาติยกระดับวิทยถานะ
       เพื่อให้ครูเกิดศรัทธาในอาชีพของตนอย่างมั่นใจ
       และทุ่มเทกายใจในการสอนที่เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการดำเนินงาน ถือได้ว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ เพราะเป็นแนวทางเริ่มต้นครั้งแรกที่แสดงผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการบริหารเชิงบูรณาการด้านหลักสูตร ด้านการอบรม และนวัตกรรมทางความคิด ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

ภูมิหลังความสำเร็จ องค์ประกอบสำคัญ คือ ความมุ่งมั่นศรัทธา ความวิริยะ ความตั้งใจจริงในงาน และการแยกแยะเนื้องานและหน้าที่ของคณะกรรมการ ประเด็นสำคัญที่สุด นั่นคือ แรงใจสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และยินดีที่จะเห็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งของหน่วยงานและคณะทำงาน เพื่อพิสูจน์ให้สาธารณะยอมรับความสำเร็จนี้เช่นกัน พลังใจและพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ในโครงการครั้งนี้ เกิดจากการผสานร่วมมือกันของคณะกรรมการ ที่มาจากหลายมหาวิทาลัย ซึ่งภายใต้การบริหารจัดการโดย รศ. ดร. พรพิพัฒน์ เพิ่มผล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แกนนำโครงการ - ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสอาด คณะศึกษาศาสตร์ “Classroom Management” กับ “Curriculum Development” และ Mr. Sevket Simsek โรงเรียกสิริวัฒน์วิทยา “Classroom Management”) (๒) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ที่ปรึกษาโครงการ - อ.สุรีย์ ศิริพัฒน์ สถาบันภาษา “Educational Technology” และ ดร. เกศสุดา รัชดาวิสิทธกุล ฝ่ายวิชาการ “Methods of Teaching”) (๓) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ด้านฝึกอบรม - ดร.พนิดา พลอยสังวาล “Thai Culture”) และ (๔) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านฝึกอบรม ผศ. ดร. สุพัฒน์ สุกลสันต์ “Evaluation and Assessment”) ดังนั้น ความร่วมมือสามัคคีด้านวิชาการนั้น ถือเป็นนิมิตใหม่ที่ผู้บริหารทุกสถาบัน ควรเร่งให้ความสำคัญ เพื่อแข่งขันกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ที่กระแสแห่งโลกาภิวัฒน์กำลังไหลบากเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ควรเตรียมแนวทางแก้ไข ให้ทันท่วงที ในความเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาที่กำลังเกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรค ในการทำงานย่อมมีอุปสรรคเสมอ ซึ่งต้องมีแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าทันที โดยเฉพาะการทำงานกับชาวต่างชาติ ซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างจากวัฒนธรรมไทยอย่างสิ้นเชิง คณะทำงานต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และความร่วมมือกันอย่างมีน้ำใจเดียวกัน และจุดหมายเดียวกัน

     
ตัวอย่างวุฒิบัตร


  รายชื่อบทความพุทธธรรมปี ๒๕๕๕
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา
ประเภทไฟล์ข้อมูล 2555
 1. การต่อยอดความรู้ในการเจริญปัญญา
Read Me - คำนำ
Read Me - คำนำ
 2. ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และญาณทัสสนะ
 3. ความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้รู้กับความเป็นผู้ไม่รู้
 4. ความล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม
 5. ความเหมือนและความต่างของสติสัมปชัญญะ
 6. ด้วยเป้าหมายแห่งชีวิต
 7. ทุกข์ร้อยแปดแห่งอริยสัจจ์ ๔
 8. ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสำเร็จ
 9. ธรรมเพื่อพิจารณาเตือนสติมิให้ประมาท
 10. แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์อันสัมพันธ์ด้วยกลุ่มปัจจัย
 11. แนวทางการเก็บรักษาอารมณ์กรรมฐาน
 12. บุคคลหาได้ยากในสังคม
 13. พุทธญาณแห่งภาวิตัตต์
 14. ภาพนิมิตในภูมิวิปัสสนา
 15. โยคาวจรแห่งฌานสมาธิและวิปัสสนาสมาธิ
 16. ระบบโครงสร้างสมาธิภาวนา
 17. โลกียญาณกับโลกุตตรญาณ
 18. วิปัสสนาญาณกับญาณเพื่อความตรัสรู้ธรรม
 19. วิปัสสนูปกิเลสในวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 20. สภาวจิตอุดมด้วยสติสัมปชัญญะ
 21. สภาวธรรมกับปรมัตถธรรม
 22. สภาวะที่ไม่ปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัย
 23. สัมมาปฏิปทาแห่งอริยสัจจ์ ๔
 24. เส้นเขตแดนความรู้ระหว่างสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะ
 
 25. เสบียงเดินทางด้วยธรรมขันธ์ ๕
 
 26. หลักไตรลักษณ์กับการตรัสรู้ธรรม
 
 27. หลักธรรมจาคะ
 
 28. ห้วงแห่งปัญญา
 
 29. ให้ภาวนาจนถึงขั้นพระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟัง
 
 30. องค์ประกอบและเหตุปัจจัยแห่งมัชฌิมาปฏิปทา
 
 31. อัตตสัมปทาแห่งภาวิตัตต์
 
 32. อินทรีย์ดุจกองชีวิตแห่งขันธ์ ๕
 
   (Available for Download = 32 items of Buddhist Articles)      


   
อ่านบทความส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
กลุ่มคณาจารย์บริหารโครงการ
English Program Project of EPAcademy.Org 2005

   
Last Modified:   September 6, 2012 2:16 AM  
 

Welcome to Buddhism
and Wisdom Landขออนุโมทนาบุญ


สาธุ! เด้อ ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆ
มุทิตาจิต คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิก บานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม ยิ่งขึ้นไปPowered by Academiae Network   | Main Page | About Us | Academics | Announcements | Contact Us  
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 -
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only, No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer