วิมุตติธรรมสารนิเทศ
 • สภาวจิตอุดมด้วยสติสัมปชัญญะ April 23, 2012: 9:04:20 AM

  คำว่า “การปฏิบัติธรรม” หมายถึง การเจริญสมาธิภาวนากรรมฐาน โดยแบ่งการฝึกหัดกรรมฐานออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) สมถกัมมัฏฐาน (สมถภาวนา) คือ การพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจให้เกิดความสงบที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทของร่างกาย (ขันธ์ ๕) ซึ่งทำให้เกิดการปัสสัทธิทั้งร่างกายและจิตใจด้วยกัน ในอีกความหมายหนึ่ง ประการแรก คือ “กายปัสสัทธิ” ซึ่งเป็นความสงบรำงับแห่ง “นามกาย” (“นามขันธ์” ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) หรือกองเจตสิก และประการหลัง คือ “จิตตปัสสัทธิ” ซึ่งเป็นความสงบรำงับแห่งจิต และ (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน (วิปัสสนาภาวนา) คือ การพัฒนาปัญญา (ปัญญาขันธ์) จาก “ภูมิรู้–ภูมิธรรม–ภูมิปัญญา” แห่งปถุชนทั่วไปให้ก้าวไปสู่ “ภูมิรู้–ภูมิธรรม–ภูมิปัญญา” แห่งอริยบุคคล ดังนั้น การเจริญภาวนากรรมฐานจึงเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของ “สติ” กับ “สัมปชัญญะ” ควบคู่กันไป...

  อ่านเพิ่มเติม

 • บุคคลหาได้ยากในสังคม April 23, 2012: 9:13:02 AM

  สังคมในปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแบบไม่มีเหตุผล ไร้ความปรานีปราศรัยอย่างโหดร้าย ยึดเอาผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องเป็นใหญ่ คนอื่นจะได้รับความเสียหายอย่างไร ก็ไม่สนใจ ขอให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ พฤติกรรมวิปริตทางสังคมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นในสังคมทุกชนชั้น สาเหตุใหญ่ๆ อาจเป็นเพราะว่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกที่ล้นหลาม เฉพาะต้นศตวรรษที่ ๒๑ นี้ มีจำนวนถึง ๗,๐๐๐ ล้านคน นอกจากนี้ มนุษย์ยังเผชิญกับสภาวะโลกร้อน ซึ่งสร้างความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสกันทั่วหน้า ...

  อ่านเพิ่มเติม

 • ธรรมเพื่อพิจารณาเตือนสติมิให้ประมาท April 23, 2012: 9:14:58 AM

  “อัปปมาทะ” หมายถึง “ความไม่ประมาท” ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว ไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับความดีงามและความเจริญก้าวหน้า ตระหนักในสิ่งที่พึงทำและพึงละเว้น ใส่ใจ สำนึกอยู่เสมอในหน้าที่อันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย กระทำการด้วยความจริงจัง รอบคอบ และรุดหน้าเรื่อยไป คุณธรรมข้อนี้เป็น “องค์ประกอบภายใน” และเป็น “ฝ่ายสมาธิ” ...

  อ่านเพิ่มเติม

 • พุทธญาณแห่งภาวิตัตต์ April 23, 2012: 2:04:55 PM

  ความเข้าใจในความหมายของคำว่า “ภาวิตัตต์” (Self–Actualized Individual) เป็นเรื่องที่ยิ่งยวดสำหรับปัญญาชนสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวมากขึ้นในการศึกษาต่ออย่างเป็นทางการในสถาบันการศึกษา และเป็นปรากฏการณ์ที่ดีขึ้นที่บ่งบอกคุณภาพชีวิตและสังคมในเวลาเดียวกันว่า สังคมของเรากำลังกลายเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” (Learning Society) หรือ “สังคมอุดมปัญญา” (Knowledge – Based Society) เพื่อพัฒนาตนเองทั้งองคาพยพของสังคมสู่ความเป็นสังคมศิวิไลซ์เหมือนกับอารยประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นคือ “มาตรฐานคุณภาพชีวิต” ที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรามาพิจารณาความหมายของคำว่า “ภาวิตัตต์” ...

  อ่านเพิ่มเติม