คนเราจะมองเห็นอรรถชัดแจ้งได้ด้วยปัญญา     
>>>
  ค้นสำนวนใหม